АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРОЕКТО-СПИСЪК

на картотекираните граждани от община Несебър, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2023г., изготвен съгласно Протокол №1/29.08.2023г. на
Комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на ОбС-Несебър

ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 29.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на 25.08.2023 от Пресцентър Община Несебър


12 Добри практики в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво по Проект „Черноморска електромобилност“


България се намира в един от регионите, които са особено уязвими от изменението на климата и от увеличената честота на климатичните събития, като екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суши. Страната ни приема „Стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие“ в края на 2019 г. С оглед на времевия хоризонт, който обхваща - до 2030 г. към момента все още няма преглед и актуализация на мерките, предприети съгласно стратегията за оценка на уязвимостта и риска. Съществена роля в процеса по адаптация към изменението на климата имат местните власти.


Публикувано на 23.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 5131/18.08.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-3717/09.06.2023г. на Главния архитект и Заповед № 1361/ 09.06.2023г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-356 с идентификатор 11538.502.356 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, в кв.39 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ.
Представения проект касае промяна на устройствените показатели: Плътност на застрояване от 30% на 40%, Кинт от 1.00 на 1.20, минимално озеленяване от 60% на 50%, при запазване на предназначението „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Жм, максимална височина на застрояване Н- 10м и начин на застрояване-свободно основно застрояване.
Проектът е приет с протоколно решение т. 25 от протокол № 6/ 05.07.2023г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 21.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3490-001/16.08.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2210/10.08.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ II от кв.8 по план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.612 по КК/. Исканото изменение касае промяна отреждането на УПИ II от кв.8 по плана на гр. Обзор от „за жилищно строителство“ на „ за семеен хотел“, при запазване начина на застрояване – свободно застрояване и установяване следните устройствени показатели: П застр. ≤ 70%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3835/16.08.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2209/10.08.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за VIII-71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) в кв. 8 по плана на гр.Обзор. Исканото изменение касае привеждане на уличната и северозападната вътрешна регулационна линия на УПИ VIII -71 по имотна граница по одобрена кадастрална карта на ПИ 53045.501.107. С изменението 16.95 кв.м. от УПИ IX-72 се придават към нов УПИ VIII -107 и 33кв.м. от ул. „ Кокиче“ . Към площа на ул. „Места“ се предават 8.25кв.м. от бивш УПИ VIII-71. Предлага се промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ като се запазва отреждането за „ Жилищно застрояване „и начина на застрояване „свободно“- основно застрояване и се предвижда дипълващо застрояване на северозападната граница и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤60%, Кинт. ≤1,20, минимално озеленяване ≤ 40% и максимална височина на застрояване Н ≤12м.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4131/16.08.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2211/10.08.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ І-948 с идентификатор по КККР 53045.502.17 и УПИ ХІІ-948 с идентификатор по КККР 53045.502.18 в кв.5 по плана на гр.Обзор. Исканото изменение касае обединяване на УПИ І-948 с идентификатор по КККР 53045.502.17 и УПИ ХІІ-948 с идентификатор по КККР 53045.502.18 в кв.5 по плана на гр.Обзор /и двата собственост на възложителя/ и обособяване на два нови УПИ : нов УПИ І-17,18 на площ 12451кв.м. и УПИ ХІІ на площ 81 кв.м.
За новообразувания УПИ І-17,18 се установява устройствена зона „Ок“ , отреждане „за хотел, жилищно строителство и КОО“ и устройствени показатели: Плътност =30%, Кинт. =1,5, Минимално озеленена площ 50% , характер на застрояване –средно с максимална височина –Н ≤15м.
За новообразувания УПИ ХІІ се установява устройствена зона „Ц“ , отреждане „за трафопост“ и устройствени показатели: Плътност =60%, Кинт. =0,6, Минимално озеленена площ 30% , характер на застрояване –ниско с максимална височина –Н ≤4м.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА
НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


На 23.08.2023г.(сряда) от 10.00 ч. в зала „Мелсас” – гр.Несебър, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Несебър за 2023 г., съгласно чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси.
На обсъждането ще бъдат представени годишните цели, приоритети и намерения и тяхното финансово отражение в бюджета, който ще се реализира през 2023 година.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и конструктивни предложения.


С уважение,
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Несебър


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проектиране 2023
СПРАВКА ПРИХОДИ 2023
СПРАВКА РАЗХОДИ 2023
СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА 2023


Публикувано на 16.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4711/14.08.2023г


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV (ПИ с идентификатор 53045.501.236 по КК) в кв.32 по плана на гр.Обзор, община Несебър. Проектът предлага провеждане на регулационната линия между УПИ ІV и УПИ V-общ. по съществуващата кадастрална граница, при което 44кв.м. от УПИ ІV се придават към УПИ V-общ.След изменението УПИ ІV става на площ от 397 кв.м., а УПИ V-общ. става на площ 558 кв.м. Променя се устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, без промяна отреждането на имота - „за жилищно строителство“. Повишават се максималната височина на застрояване от Н≤10м. на Н≤12м., Плътността на застрояване от 45% на 70%, Кинт. от 1,20 на 2,00 и се намалява процентът на озеленяване от 40% на 30%.
Проектът е приет с протоколно решение т.7 от протокол № 7 от 02.08.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 14.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2310/09.08.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIІ в кв.15 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.159 / Проектът предлага промяна на регулационната граница между УПИ XIІ и УПИ ХІIІ по кадастрална граница. С изменението 68кв.м. от УПИ ХІIІ се придават към УПИ XII. След изменението площта на УПИ XIІ е 1064 кв.м., а площта на УПИ ХІІІ е 910 кв.м.
Проектът е приет с протоколно решение т.5 от протокол № 7 от 02.08.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116
мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/

Публикувано на 09.08.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews