ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2574/24.04.2023г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73571.31.33, с трайно предназначение на територията- „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Нива“, целия на площ от 8293 кв.м, находящ се в землището на с.Тънково, местност „Бабини драки“ на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
Проектът касае отреждане на имот 73571.31.33, м.“Бабини драки“, землище с.Тънково в „за фотоволтаична централа и ТП“, въвеждане на устройствена зона „Пп- предимно производствена зона“ и установяване на следните устройствени показатели: Пзастрояване=80%, Кинт.=1,0, Позел.-20% и максимална етажност. 2 етажа/≤7,00м.
Проектът за ПУП –ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 25.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕЛ ВИ КОНСУЛТ ЕООД 003
ЕЛ ВИ КОНСУЛТ ЕООД 004
ХОУМС ЕНД БОУТС КЪМПАНИ ЕООД 001
ХОУМС ЕНД БОУТС КЪМПАНИ ЕООД 002

Публикувано на 24.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър до заинтересованите лица- Татяна Вениаминовна Чугунова, Иван Димитров Караденизов Марина Божилова Караденизова, Янка Тодоров Дойчева, Тодор Димитров Тодоров, Росен Стоянов Вълчев, Тодор Янков Панчев, Тодорка Войнова Панчева че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №135/14.07.2022г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор 51500.503.186.1, находящ се УПИ ХV-общ. с идентификатор по КК 51500.503.186 в кв.20 по плана на ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.

Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.

Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2549/21.04.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на УПИ ХXIII-494 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.174 , кв.34 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ на имота, променя се максималната височина на застрояване от Нк≤10,00 м. на Нк≤12,00 м. и се установяват устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване- 40% , Кинт.= 1,6, Позел. 30%.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2548/21.04.2023г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за проект за изменение на ПУП-ПЗ, касаещ промяна отреждането на ПИ 73571.49.88 с площ 37233 кв.м.- За производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, ведомствена бензиностанция, техническа инфраструктура, трошачно- сортировъчна инсталация за третиране на строителни отпадъци и озеленяване със следните градоустройствени показатели: макс. Плътност на застрояване 50%, макс. етажност-, Кинт- 2,00, минимално озеленяване- 20%, било Пп- остава Пп и e приел да придобие безвъзмездно собствеността върху ПИ с проектен идентификатор 73571.49.220 с площ 879 кв.м.- За общинска спортна база, мотел и комплекс за обществено хранене със следните градоустройствени показали: макс. плътност на застрояване 35 %, макс етажност-4ет./10м., Кинт 1,20, мин. Озеленяване- 50%, било Пп- става Ок.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова
Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 21.04.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 21.04.2023г. до 05.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 20.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 20.04.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 20.04.2023г. до 04.05.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 20.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: