ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2548-001/03.07.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1739/30.06.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ, касаещ промяна отреждането на ПИ 73571.49.88 с площ 37233 кв.м.- За производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, ведомствена бензиностанция, техническа инфраструктура, трошачно- сортировъчна инсталация за третиране на строителни отпадъци и озеленяване със следните градоустройствени показатели: макс. Плътност на застрояване 50%, макс. етажност-, Кинт- 2,00, минимално озеленяване- 20%, било Пп- остава Пп и e приел да придобие безвъзмездно собствеността върху ПИ с проектен идентификатор 73571.49.220 с площ 879 кв.м.- За общинска спортна база, мотел и комплекс за обществено хранене със следните градоустройствени показали: макс. плътност на застрояване 35 %, макс етажност-4ет./10м., Кинт 1,20, мин. Озеленяване- 50%, било Пп- става Ок.
Заповед №1739/30.06.2023г. и проектът за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават чрез Община Несебър до Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 17.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3646-001/14.07.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №523/10.04.2023г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 51500.76.17 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, касаещ запазване на отреждането „За жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели: П застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №523/10.04.2023г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4028/13.07.2023г
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VIІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.309 по КККР, касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
Проектът е приет с протоколно решение т.17 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4029/13.07.2023г
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР , касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Проектът е приет с протоколно решение т.18 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3889/19.06.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ IV от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.313 по КК/. Исканото изменение касае промяна на устройствената зона на имота от курортна зона – „Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Проектът е приет с протоколно решение т.11 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

Заповед №1615/23.06.2023г.

За одобряване на задание за ПУП-ПР за УПИ ІХ-общ. в кв.16 по плана на с.Баня.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4345 / 11.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-5969/30.03.2023г. на Главния архитект и Заповед № 467/ 30.03.2023г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПЗ за УПИ І-7074,7075 с идентификатор 11538.502.198 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, в кв.26 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ.
Представения проект касае установяване за УПИ І-7074,7075 /11538.502.198/ на устройствената зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване - 55%, Кинт -2.00, Нкорниз - 15 м и минимално озеленена площ - 30%.
Проектът е приет с протоколно решение т. 7 от протокол № 4/ 03.05.2023г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

Публикувано на 11.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикувано на 10.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ


"ФОРТ НОКС" ООД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4299/ 07.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1222/ 05.06.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план- извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.493 (УПИ ІІІ-530 в кв.25 по одобрения със заповед № 249/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация /бивщ параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по изработения проект за ПУП-план за регулация.
ПИ 11538.504.493 се урегулира в УПИ ІІІ-493 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, а именно УПИ ІІІ-493 на площ от 393 кв.м в кв.25.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


ЗАПОВЕД
ПУП-ПРЗ
ПУП-ПРЗ

Публикувано на 07.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: