ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Информация по Приложение 2 за ОВОС, изграждане на паркинг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4772-003-001/14.01.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица Алла Александровна Кашницкая, Виктор Ильич Кашницкий и Анна Кашницкая, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №128/13.10.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда „Б““ с идентификатор по КК 51500.77.28.1, намиращ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.77.28, местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6219-001/14.01.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Димитър Йорданов Христов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №145/15.11.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Сграда със самостоятелни стаи и пералня“ с идентификатор по КК 51500.503.69.5, намиращ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.69 в кв.8 по ж.к. „Черно море“,, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2114-003/14.01.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Красимир Иванов Стойчев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №122/29.09.2021г. на архитекта на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда-ІІ етап от строителство на две жилищни сгради в УПИ ХІІ-597,598, кв. 47“ с идентификатор по КК 53045.501.322.2, намиращ се в УПИ ХІІ-597,598, кв. 47 ,с идентификатор по кадастрална карта 53045.501.322 по плана на гр.Обзоробщина Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Искане за ОВОС
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-151/13.01.2022г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 1/12.01.2022г. за обект “Вътрешно преустройство на апартамент №209 с идентификатор 51500.506.439.1.102 с цел обособяване на 3 броя самостоятелни обекта с предназначение „студио“ в УПИ ХІХ, кв.4901 с идентификатор ПИ 51500.506.439 по кадастралната карта на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище гр.Несебър.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 13.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Уличен водопровод и канализация по плана на с. Равда
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 21.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


“ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.145 по КККР на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с цел промяна предназначението на земята и изграждане на сгради за складови дейности“ с възложител Георги Нищелков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022Г.

Публичното му обсъждане ще се извърши по графика за общественото обсъждане на общинския бюджет за 2022г. за съответните населени места. Писмени
предложения от кметове и кметски наместници, граждани и други лица от
местната общност за включване на имоти, инвестиционни намерения или други
промени в проекта на програмата могат да се правят до кмета на Община
Несебър или председателя на Общински съвет - Несебър най-късно до 1 месец
от публикуване на настоящото съобщение."
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6388/13.12.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 212/08.12.2021г. за обект “Приемно-предавателна станция 5272, разположена върху хотел „Нимфа-Русалка“, сграда с идентификатор по КК 51500.505.256.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас, ЗП от 27.00 кв.м.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 14.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: