ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на складова база в ПИ 51500.56.16 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ПРЕМИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАЕМ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ С ПУБЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

На обществено обсъждане в зала „Мелсас“ Община Несебър представи плановете си за поемане на дългосрочен дълг. Обсъждането е на основание на Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг

Община Несебър възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг при следните общи параметри:

Публикувано на 18.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

Проект за именуване на улици в град Обзор, община Несебър

На основание чл.66 и чл.69 от АПК, в срок от 30 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Несебър се извършва обществено обсъждане и се приемат предложения и становища относно: „Именуване на улици в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: gvoinova@nesebar.bg.

МОТИВИ:
През последните години се наблюдава значително застрояване с изграждане на жилищни сгради в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор –Север“, в които собствениците и членовете на техните семейства живеят целогодишно. Липсата на административни адреси предизвиква затруднения и невъзможност за гражданите да упражняват основни права и задължения, свързани с необходимост от удостоверяване на постоянен и настоящ адрес.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Несебър да вземе следното решение: На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър именува следните улици в община Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“:

1. Улица „Крайбрежна“ от осова точка 22 до осова точка 47;
2. Улица „Зора“ от осова точка 8 до осова точка 35;
3. Улица „Изгрев“ от осова точка 10 до осова точка 23.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община НесебърПубликувано на 18.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу““ “, с възложител Георги Нищелков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 15.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации: 31.03.2022 г.
2. Дата на приключване: 14.04.2022 г.
3. Постъпили предложения и становища по проекта: няма


Изготвил: / п /
ДОЧКА МАРИНОВА
Секретар на Община Несебър


Публикувано на 15.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за ПИ с ид.11538.4.81 гр.Свети Влас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2122/14.04.2022г.С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ VII, кв.4 по плана на гр.Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.501.162. Изменението касае провеждане на вътрешните линии на дворищната регулация на УПИ VII така, че да съвпаднат със съответната имотна граница по КК, както и да се обособят два нови УПИ и прекара тупикова улица с ширина 3,50м., като се запазят градоустройствените показателиу и устройствената зона Жм- за жилищно малко етажно строителство. С настоящата разработка се предлага изчистване на различията между кадастрална карта и регулационен план.
С изменението на регулацията се предлага обособяването на два нови УПИ:
УПИ VII-162 с площ 430 кв.м. и УПИ ХVI-162 с площ 463 кв.м., и тупикова улица от о.т.400 до о.т.401 с площ 63 кв.м. (от ПИ 11538.501.162) От ПИ 11538.501.476 към УПИ VII-162 се придават 9 кв.м.
В частта му ПЗ се установяват за УПИ VII-162 и УПИ ХVI-162 кв.4 по плана на гр.Свети Влас следните градоустройствени показатели: Ореждане- „За жилищно строителство, макс. плътност на застрояване- 40%, Нкорниз=10м., Кинт-1,20, минимално озеленена площ- 40%
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-1850/04.04.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: