ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3977-002/18.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Цветан Цолов Нинов, Радостин Колев Колев, Мартин Ангелов Байчев, Иван Колев Колев, Емил Ясенов Демирев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №244/16.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №3 и №4“ с идентификатор по КК 51500.503.73.3, намиращ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.73 в кв.4 по ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 18.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-План за застрояване за
ПИ 11538.11.19 , гр. Свети Влас, местност "Ага чешме".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 17.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


брой: 95, от дата 16.11.2021 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.124
За изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас

16. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за ПУП – план за регулация за масив 11538.504 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, СО „Инцараки“, както и за поземлени имоти с идентификатори № 11538.1.96, № 11538.1.98, № 11538.2.154, № 11538.2.155, № 11538.15.24 и № 11538.15.164 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Юрта. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
6931


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5864/16.11.2021г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ II -471 с идентификатор по КК 61056.502.487, находящ се в кв.49а по плана на с.Равда. Планът касае промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“, характера на застрояване от застрояване с малка височина /до 10м/ в застрояване със максимална височина /до 15м и установяване на следните устройствени показатели: Плътност≤70%, Кинт≤1,80, Позел.>30% като се запази отреждането „За жилищно строителство и начина на застрояване-свободно основно застрояванеи паркиране в имота.
Заповед №2440/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6231-002/15.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. „МЕРА БГ“ООД с управител Максим Юрьевич Грачев, Злата Романова Федина, Владислав Андреевич Загарский, Марат Лис, Екатерина Колъйшкина, „ЙОМ България“ЕООД с управител Йоав Мазор, Дмитрий Петрович Кула, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №3/15.01.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда със ЗОХ и СПА център“ с идентификатор по КК 11538.4.6.1, намиращ се в УПИ І-4.6 с идентификатор по кадастрална карта 11538.4.6 в кв.25 по КЗ между „Морски санаториум“ и гр.Свети Влас-юг, местност „Юрта под пътя“, землище гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 15.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-191-002/15.11.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Илиана Гуревич, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №25/23.04.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда за сезонно ползване“ с идентификатор по КК 51500.506.222.2, намиращ се в УПИ ІV-222 с идентификатор по кадастрална карта 51500.506.222 в кв.7101 по к.к.Слънчев бряг-запад, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 15.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПР за УПИ І-18 /ПИ 51500.502.18/, УПИ ІІ-20 /ПИ 51500.502.20/, кв.78б, ПИ 51500.502.21 и ПИ 51500.502.306 по плана на гр.Несебър, Община Несебър“ с възложители „ГАРАНТ ТУРИСТ С. и В.“ЕООД и „С.В.П.“ЕООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Логистичен център“ в ПИ 51500.76.96 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ “ с възложител „Жанет“ООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5688 /08.11.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2442/ 04.11.2021г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план на ПИ 51500.30.2 с идентификатор по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“.
С представения проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отрежда се „За жилищно строителство“ и се установява устройствена зона „Жм“ с устройствените показатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.отдел „Устройство на територията“
Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова
Публикувано на 09.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: