АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.61 местност „Кокалу“, землище на гр.Несебър, м.“Кокалу“ “.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №.......
..................... 2022 г.


В общинска администрация – Несебър е постъпило заявление с вх. №Н2-УТ-5985/23.11.2021 г. от „Петро Полис“ ЕООД, чрез пълномощник Атанас Григоров Пинков да бъде разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. Имотът попада в зона „Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК.
Видно от справка от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, представляваща извадка от кадастралната карта на гр. Несебър за имота в обхвата на поисканото изменение, поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 е с площ 453 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“.
Имотът попада в обхвата на проект за ПУП – ПР за масив 11538.504 по КККР на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки, чието изработване и процедиране е разрешено с Решение №861 по т. 37 от Протокол №30/12.09.2018 г. на Общински съвет – Несебър. Проектът е приет от ОЕСУТ с Решение по т.1 от Протокол №6 от 223.05.2019 г.
Съгласно чл. 133, ал.1 и 2 от ЗУТ, в процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет. За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.
Към заявлението е приложено и задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ е по реда на чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 (УПИ I-474 в кв. 32 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. За територията на с.о. „Инцараки“ е изработен и в процедура по одобряване проект за ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас. Настоящото задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота представлява план-извадка съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ и е съобразено с предвижданията на изработения към момента ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“, както и е съгласувано с главния му проектант. УПИ I-474 в кв. 32 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“ е с площ 453 кв.м.
Приложен е и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №39, том V, рег. №5245, дело №795 от 20.05.2019 г. Видно от приложените документи искането е подадено от лице с необходимата процесуална легитимация.
Представено е писмо с изх. №ПД-388(2)/15.03.2022 г. Директорът на РИОСВ – гр. Бургас, видно от което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и е уведомил, че в поземлен имот с идентификатор №11538.504.447 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“ и в имота няма пясъчни дюни.
Заданието ведно с приложената към него скица-проект са разгледани от ОбЕСУТ, който със свое решение по т. 10 от Протокол №9 от 24.11.2021 г. е приел, че са съобразени с нормите на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК.
По преписката се съдържа и становище от служител, на когото са възложени правомощията на главен архитект на община Несебър, относно предложената в заданието разработка и други документи, удостоверяващи наличие на законоустановените предпоставки за процедиране на исканото изменение.
Според заданието и скица-проект към него, исканото изменение предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ законово определената минимална широчина на улицата от 5,00 м. Имот с идентификатор 11538.504.447 се урегулира в УПИ I-447, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 453 кв.м.. Запазва се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %.
Преписката е комплектована с необходимите документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на материалните разпоредби на закона.
След като се запознах с искането и съдържащите се по преписката документи и взех предвид съответствието им с нормативно установените изисквания и на основание правомощията по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, предоставени ми със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър намирам, че исканото изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ следва да бъде допуснато в хипотезата на чл. 133 ал.1 и 2, във вр. с 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.124 „А“, ал. 7 от същия закон и чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Мотивиран от горното и на основание правомощията по чл.133, ал.1, изр. Второ, първото предложение от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М

Да бъде изработен и процедиран приетия от ОЕСУТ проект за изменение на план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.504.447, който да се урегулира в УПИ I-447, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 453 кв.м., като се запази се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ при устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %. Проектът да се процедира при спазване на нормативните изисквания, както и на всички указания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия и изисквания разписани в действащата нормативна уредба.
Заповедта да се съобщи на проектантът на проекта за ПУП на с.о. „Инцараки и на заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :……………………....
На основание Заповед №8/09.01.2020г. /Виктор Борисов/Публикувано на 12.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №.......
..................... 2022 г.


В общинска администрация – Несебър е постъпило заявление с вх. №Н2-УТ-5458/26.10.2022 г. от Георги Колев Георгиев да бъде разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.504.493 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. Имотът попада в зона „Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК.
Видно от справка от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, представляваща извадка от кадастралната карта на гр. Несебър за имота в обхвата на поисканото изменение, поземлен имот с идентификатор №11538.504.493 е с площ 415 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“.
Имотът попада в обхвата на проект за ПУП – ПР за масив 11538.504 по КККР на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“, чието изработване и процедиране е разрешено с Решение №861 по т. 37 от Протокол №30/12.09.2018 г. на Общински съвет – Несебър. Проектът е приет от ОЕСУТ с Решение по т.1 от Протокол №6 от 23.05.2019 г.
Съгласно чл. 133, ал.1 и 2 от ЗУТ, в процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет. За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.
Към заявлението е приложено и задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ е по реда на чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор №11538.504.493 (УПИ III-530 в кв. 25 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. За територията на с.о. „Инцараки“ е изработен и в процедура по одобряване проект за ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас. Настоящото задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота представлява план-извадка съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ и е съобразено с предвижданията на изработения към момента ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“, както и е съгласувано с главния му проектант. УПИ III-530 в кв. 25 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“ е с площ 415 кв.м.
Приложен е и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №133, том IV, рег. №3927, дело №699 от 28.04.2021г. Видно от приложените документи искането е подадено от лице с необходимата процесуална легитимация.
Представено е писмо с изх. №ПД-52(3)/08.02.2022 г. Директорът на РИОСВ – гр. Бургас, видно от което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и е уведомил, че в поземлен имот с идентификатор №11538.504.493 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“ и в имота няма пясъчни дюни.
Заданието ведно с приложената към него скица-проект са разгледани от ОбЕСУТ, който със свое решение по т. 12 от Протокол №9 от 24.11.2021 г. е приел, че са съобразени с нормите на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК.
По преписката се съдържа и становище от служител, на когото са възложени правомощията на главен архитект на община Несебър, относно предложената в заданието разработка и други документи, удостоверяващи наличие на законоустановените предпоставки за процедиране на исканото изменение.
Според заданието и скица-проект към него, исканото изменение предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ законово определената минимална широчина на улицата от 5,00 м. Имот с идентификатор 11538.504.493 се урегулира в УПИ III-493, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 393 кв.м. Запазва се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз– 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %.
Преписката е окомплектована с необходимите документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на материалните разпоредби на закона.
След като се запознах с искането и съдържащите се по преписката документи и взех предвид съответствието им с нормативно установените изисквания и на основание правомощията по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, предоставени ми със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър намирам, че исканото изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ следва да бъде допуснато в хипотезата на чл. 133 ал.1 и 2, във вр. с 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.124 „А“, ал. 7 от същия закон и чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Мотивиран от горното и на основание правомощията по чл.133, ал.1, изр. Второ, първото предложение от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М

Да бъде изработен и процедиран приетия от ОЕСУТ проект за изменение на план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.504.493, който да се урегулира в УПИ III-493, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 393 кв.м., като се запази се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ при устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %. Проектът да се процедира при спазване на нормативните изисквания, както и на всички указания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия и изисквания разписани в действащата нормативна уредба.
Заповедта да се съобщи на проектантът на проекта за ПУП на с.о. „Инцараки и на заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.


ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :……………………....
На основание Заповед №8/09.01.2020г. /Виктор Борисов/Публикувано на 12.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №.......
..................... 2022 г.

В общинска администрация – Несебър е постъпило заявление с вх. №Н2-УТ-5562/01.11.2021 г. от Кремена Атанасова Кюмел да бъде разрешено изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.504.524 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. Имотът попада в зона „Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК.
Видно от справка от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, представляваща извадка от кадастралната карта на гр. Несебър за имота в обхвата на поисканото изменение, поземлен имот с идентификатор №11538.504.524 е с площ 475 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за курортно-рекреационен обект“.
Имотът попада в обхвата на проект за ПУП – ПР за масив 11538.504 по КККР на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“, чието изработване и процедиране е разрешено с Решение №861 по т. 37 от Протокол №30/12.09.2018 г. на Общински съвет – Несебър. Проектът е приет от ОЕСУТ с Решение по т.1 от Протокол №6 от 223.05.2019 г.
Съгласно чл. 133, ал.1 и 2 от ЗУТ, в процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен устройствен план. Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изработването на плана-извадка по ал. 1 се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет. За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.
Към заявлението е приложено и задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ е по реда на чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор №11538.504.524 (УПИ XVI-420 в кв. 27 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“. За територията на с.о. „Инцараки“ е изработен и в процедура по одобряване проект за ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас. Настоящото задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имота представлява план-извадка съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ и е съобразено с предвижданията на изработения към момента ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“, както и е съгласувано с главния му проектант. УПИ XVI-420 в кв. 27 по одобрения със Заповед №249/20.09.1990 г. и неприложен план за регулация /бивш параграф 4/ на с.о. „Инцараки“ е с площ 475 кв.м.
Приложен е и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №129, том XVI, рег. №12999, дело №3091 от 21.09.2010 г. Видно от приложените документи искането е подадено от лице с необходимата процесуална легитимация.
Представено е писмо с изх. №ПД-234(1)/24.02.2022 г. От Директора на РИОСВ – гр. Бургас, видно от което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и е уведомил, че в поземлен имот с идентификатор №11538.504.524 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, с.о. „Инцараки“ и в имота няма пясъчни дюни.
Заданието ведно с приложената към него скица-проект са разгледани от ОбЕСУТ, който със свое решение по т. 11 от Протокол №9 от 24.11.2021 г. е приел, че са съобразени с нормите на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК.
По преписката се съдържа и становище от служител, на когото са възложени правомощията на главен архитект на община Несебър, относно предложената в заданието разработка и други документи, удостоверяващи наличие на законоустановените предпоставки за процедиране на исканото изменение.
Според заданието и скица-проект към него, исканото изменение предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ законово определената минимална широчина на улицата от 5,00 м. Имот с идентификатор 11538.504.524 се урегулира в УПИ XVI-524, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 475 кв.м.. Запазва се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %.
Преписката е окомплектована с необходимите документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на материалните разпоредби на закона.
След като се запознах с искането и съдържащите се по преписката документи и взех предвид съответствието им с нормативно установените изисквания и на основание правомощията по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, предоставени ми със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър намирам, че исканото изработване и процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ следва да бъде допуснато в хипотезата на чл. 133 ал.1 и 2, във вр. с 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл.124 „А“, ал. 7 от същия закон и чл.19 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ.
Мотивиран от горното и на основание правомощията по чл.133, ал.1, изр. Второ, първото предложение от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М

Да бъде изработен и процедиран приетия от ОЕСУТ проект за изменение на план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.504.524, който да се урегулира в УПИ XVI-420, в съответствие с идентификатора му по КККР, на площ 453 кв.м., като се запази се устройствената зона „Жм“, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ при устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно: Плътност на застрояване – 60 %, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м. и минимално озеленена площ – 40 %. Проектът да се процедира при спазване на нормативните изисквания, както и на всички указания на съответните компетентни органи дадени в рамките на техните правомощия и изисквания разписани в действащата нормативна уредба.
Заповедта да се съобщи на проектантът на проекта за ПУП на с.о. „Инцараки и на заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена от заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :……………………....
На основание Заповед №8/09.01.2020г. /Виктор Борисов/


Публикувано на 12.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 11.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 10.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:
Н2-УТ-2481/03.05.2022г.

„Вътрешно преустройство на съществуващи тавански помещения №1,2,3 и 4 плюс тераса, прилежащи към апартамент с ид.61056.502.287.3.4 по КК на с.Равда във студио“ с възложител: Николай Янев и Диана Дечева Янева

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 09.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на хотел и еднофамилни сгради в имот с идентификатор 51500.40.6 по КК на гр.Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър“, с възложители Христо Пешев и Кръстьо Пешев.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 09.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2518/05.05.2022г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №713/04.05.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП – план схема за обект „Изграждане на пътна връзка към „Производствен, складов обект“ в ПИ 51500.65.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ на път ІІІ-9061 „(Оризаре - Каблешково) – п.к. Тънково – о.п. Слънчев бряг“ при км 7+400 дясно“.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 05.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 629, Протокол № 25/05.04.2022г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 .


Необходими документи:

1. Заявление по образец.

Срок за подаване на заявления - от 09.05.2022г. до 03.06.2022г.
Публикувано на 05.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews