ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5689 / 08.11.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2441/ 04.11.2021г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ Х-2714 с идентификатор по кадастрална карта 51500.27.14, в кв.33 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“.
С представения проект се променя отреждането на имота от „За хотел“ в „За жилищно и курортно строителство, ЗОХ и озеленяване“ и устройствена зона от „Ок“ в „Жм“, като се запазват устройствените показатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 50%,
съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.отдел „Устройство на територията“
Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова
Публикувано на 09.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5714/09.11.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 191/08.11.2021г. за обект “Приемно-предавателна ( Базова) станция №5389 на „ЦЕТИН България“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с идентификатор по КК 51500.505.278.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас“ в УПИ І, кв.60 по плана на к.к.“Слънчев бряг-изток“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 09.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5664/05.11.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 186/04.11.2021г. за обект “Преустройство на приемно-предавателна станция 5388, разположена върху сграда с идентификатор по КК 51500.506.507.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър, област Бургас, ЗП от 8.00 кв.м.“ в УПИ V-279, кв.4702 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 09.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№ Н2-УТ- 5655/ 05.11.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2437/ 04.11.2021г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - в частта му план за застрояване за УПИ V-4024 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.339 в кв. 45 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ, с който план се променя устройствената зона от „Ок“ на „Жс“ на УПИ V-4024, промяна устройствените паказатели, както следва: Плътност на застрояване от 30% на 50%, Кинт от 1.2 на 2.00, максимална височина на застрояване /Нк/ от - 10м на 15м , П озеленяване от 50% на 30%, при запазване на отреждане „За жилищно и курортно строителство“ и начин на застрояване - „свободно основно застрояване“, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

отдел „Устройство на територията“
Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 05.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5663/05.11.2021г.


Отдел „УТ“ при община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 185/03.11.2021г. на "СЪНИ ДРИЙМ" ЕООД, с ЕИК 115810299, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Северен, ул.“Порто Лагос“ №25, представлявано от Огнян Колев Грозев за строеж: „Делба на съществуваща сграда- хотел с идентификатор 51500.506.341.1, находяща се в УПИ ХVІІ с идентификатор 51500.506.593 и УПИ ІІІ, с идентификатор 51500.506.341, в кв.5801 по КККР на гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг-запад“ и преустройство, реконструкция и пристройка на сграда с идентификатор 51500.506.593.1, 51500.506.593.2 и част от сграда 51500.506.341.1, находяща се в УПИ ХVІІ, кв.5801 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7-дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 05.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

УОК ЕАД 1128
УОК ЕАД 1127

Публикувано на 05.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.Н2-УТ-5630/ 04.11.2021Г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2438/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ XIV-493, кв.34 по плана на с.Равда, с идентификатор по КК 61056.501.185, с който се предвижда промяна на устройствената зона за „Жс- жилищно строителство“, промяна характера на застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.) и установяваване на устройствени показатели: Плътност на застрояване-40%, Коефициент на интензивност 1,80, минимално озеленена площ- 30%. Запазва се начина на застрояване-свързано допълващо застрояване с УПИ XV-493.
Заповед №2438/04.11.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на връчване на съобщението .

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 04.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЗЕДА ТУР АД 1226
ЗЕДА ТУР АД 1227
ЗЕДА ТУР АД 1228
ЗЕДА ТУР АД 1229
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД 807изм
ТРИБУНЕН 2002 ООД ДАНИЯ 1142
ТРИБУНЕН 2002 ООД ДАНИЯ 1143

Публикувано на 03.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

П О К А Н А

ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
ОБЯВЯВАМ
ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

Община Несебър е бенефициент по проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 –С02„Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“,съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г.по Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.“
Проектът е на обща стойност 8 864 207,48лв. с ДДС Към настоящия момент е подписан договора за строително-монтажни дейности на обща стойност 8 805 647,51 лв. с ДДС.
Съгласно условията на Договора, Общината има право на аванс в размер на 40% за стартиране на проекта или 3 545 683 лв., и право на междинни плащания за реално извършени и разплатени дейности до 80% или 2 485 641,56. И пак съгласно Договора, УО дължи възстановане на тези суми при представени и разплатени разходнооправдателни документи. Това обстоятелство, предполага че междинните плащания трябва да се извършат със собствени средства, след което Общината ще получи възстановяване на средствата от Управляващия орган.
Известно е, че повечето от Общините в България изпитват реално последиците от финансовата криза, а очакванията са песимистични по отношение на изпълнението на приходната част от бюджетите. Знаете, че такива прогнози са и част от официалната позиция на сдружението на Общините в България. Видно е, че кризата засяга не само Община Несебър и в тази връзка разумно е да се търси подходящ инструментариум за привличане на външен ресурс, за да подпомогнем изпълнението на проекта и поетите ангажименти по благоустрояването на нашата Община.
Затова стигнахме до решението да използване привлечени заемообразно средства от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД , институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие. Фондът е създаден точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.
Към настоящия момент договора за строително – ремонтните дейности се изпълнява. Все още не са получени заявените за авансово плащане средства, с които трябва да се разплатят извършените СМР и се погаси усвоената част от заема от ФЛАГ.
Във връзка с чл.2 ал.1 от Договор за кредит № 1243/22.04.2021г., с ФОНД ФЛАГ ЕАД Община Несебър нямаше възможност да усвои кредита в договорения срок, поради следните причини:
1. Строителството на обект „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър“ е спряно, считано от 15.05.2021 г., съгласно разпоредбите на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Съставени са 3 бр. актове обр.10 за всеки от подобектите на строежа. Съгласно чл.2, ал.3 от договора с изпълнител , срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи спира да тече от датата на съставяне на акт обр.10 до съставянето на акт обр.11 при продължаване на строителството. Последният следва да се състави на 01.10.2021г.
2. Община Несебър внесе искане до Управляващия орган на ПМДР за удължаване на срока за изпълнение на Административния договор за финансиране с 9 месеца – т.е. до 09.07.2022 г. Причините за това са: обжалване на процедурите за избор на изпълнител на строителството, продължили 5 месеца; спиране на строителството през летните месеци, съгласно ЗУЧК; непредвидени обстоятелства, във връзка с пандемията от Covid -19. Искането е в процес на разглеждане от Управляващия орган на ПМДР.

С оглед на гореизложеното, срока по усвояване на кредита съгласно чл.2 ал.1 беше променен с анекс от 09.10.2021г. на до 25.12.2021г., а срока на погасяване си остава 31.03.2022г.

Поради горецитираните обстоятелства , срока на изпълнение на обекта се забави с 4 месеца, а в предвид наближаващия зимен сезон, има вероятност строителството по обекта да бъде забавени поради лоши метеорологични условия.
В тази връзка отправям предложение за удължаване срока на заема с девет месеца и трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен дълг в размер на 3 498 651 лв. със срок на погасяване до 25.12.2022г. и източник на погасяване – предстоящи постъпления по Договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на Оперативната програма , при следните параметри

• Максимален размер на дълга – 3 498 651 (три милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и един)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г., номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър по Договор за безвъзмездна помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г, номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, сключен между Община Несебър и Д-р Лозана Василева – зам. министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПМДР, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г., номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, сключен между Община Несебър и Д-р Лозана Василева – зам. министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПМДР;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Обсъждането ще се състои на 03.11.2022 г. от 10, 00 ч. в Зала „Мелсас“Публикувано на 27.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-5405/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър

Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: