АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник по чл.19 от Закона за общинския дълг


1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации: 19.04.2022 г.
2. Дата на приключване: 03.05.2022 г.
3. Постъпили предложения и становища по проекта: няма


Изготвил: / п /
ДОЧКА МАРИНОВА
Секретар на Община Несебър


Публикувано на 04.05.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРЩВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Преустройство на “офиси“ с идентификатори 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 в “офис и обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, сладолед и сорбе“ в УПИ I-общ., кв.91 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК на гр. Несебър“, с възложител “Бисер“ ЕООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 21.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРЩВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Преустройство на “офиси“ с идентификатори 51500.502.133.3.23 и 51500.502.133.3.18 в “офис и обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, сладолед и сорбе“ в УПИ I – общ., кв.91 по плана на гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК на гр. Несебър“ с възложител: “Бисер“ ЕООД.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2270/20.04.2022г.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, приложим на осн. чл.135, ал.7 от същия закон, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №610/20.04.2022г. на ЗА Кмета на Община Несебър е допуснато изработването и процедирането на проект за изменение план – извадка за регулация и застрояване за имот с идентификатор 11538.2.154, представляващ новопредвиден УПИ I-154, в новопредвиден кв.65 по плана на СО „Инцараки“, м.“Юрта“ на площ 2762 кв.м., който план касае разделяне на УПИ I-154 /11538.2.154/ на четири самостоятелни урегулирани поземлени имота, съответно УПИ I, УПИ II, УПИ II и УПИ IV. С проекта не се предвижда промяна на предвидената улична регулация, установена с процедирания към момента ПУП-ПР за СО „Инцараки“. За четирите новоурегулирани имота се запазва устройствената зона „Жм“, както и отреждането „За жилищно- курортно строителство“, и се установяват устройствени показатели в рамките на нормативно допустимите съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, а именно : Плътност на застрояване- 20%-60% , Кинт.= 1,2, Позеленяване= 40% и максимална височина на застрояване Н≤10,0м.
Заповед №610/20.04.2022г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването на заповедта за допускане..

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на складова база в ПИ 51500.56.16 по КК на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 20.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ПРЕМИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАЕМ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ С ПУБЛИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

На обществено обсъждане в зала „Мелсас“ Община Несебър представи плановете си за поемане на дългосрочен дълг. Обсъждането е на основание на Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг

Община Несебър възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг при следните общи параметри:

Публикувано на 18.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

Проект за именуване на улици в град Обзор, община Несебър

На основание чл.66 и чл.69 от АПК, в срок от 30 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Несебър се извършва обществено обсъждане и се приемат предложения и становища относно: „Именуване на улици в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: gvoinova@nesebar.bg.

МОТИВИ:
През последните години се наблюдава значително застрояване с изграждане на жилищни сгради в общ.Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор –Север“, в които собствениците и членовете на техните семейства живеят целогодишно. Липсата на административни адреси предизвиква затруднения и невъзможност за гражданите да упражняват основни права и задължения, свързани с необходимост от удостоверяване на постоянен и настоящ адрес.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Несебър да вземе следното решение: На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет – Несебър именува следните улици в община Несебър, гр.Обзор, к.к.“Обзор-Север“:

1. Улица „Крайбрежна“ от осова точка 22 до осова точка 47;
2. Улица „Зора“ от осова точка 8 до осова точка 35;
3. Улица „Изгрев“ от осова точка 10 до осова точка 23.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община НесебърПубликувано на 18.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, извършено със следния проект „ПУП-ПЗ за ПИ 51500.74.55 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу““ “, с възложител Георги Нищелков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 15.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews