АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации: 31.03.2022 г.
2. Дата на приключване: 14.04.2022 г.
3. Постъпили предложения и становища по проекта: няма


Изготвил: / п /
ДОЧКА МАРИНОВА
Секретар на Община Несебър


Публикувано на 15.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за ПИ с ид.11538.4.81 гр.Свети Влас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2122/14.04.2022г.С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ VII, кв.4 по плана на гр.Свети Влас, с идентификатор по КК 11538.501.162. Изменението касае провеждане на вътрешните линии на дворищната регулация на УПИ VII така, че да съвпаднат със съответната имотна граница по КК, както и да се обособят два нови УПИ и прекара тупикова улица с ширина 3,50м., като се запазят градоустройствените показателиу и устройствената зона Жм- за жилищно малко етажно строителство. С настоящата разработка се предлага изчистване на различията между кадастрална карта и регулационен план.
С изменението на регулацията се предлага обособяването на два нови УПИ:
УПИ VII-162 с площ 430 кв.м. и УПИ ХVI-162 с площ 463 кв.м., и тупикова улица от о.т.400 до о.т.401 с площ 63 кв.м. (от ПИ 11538.501.162) От ПИ 11538.501.476 към УПИ VII-162 се придават 9 кв.м.
В частта му ПЗ се установяват за УПИ VII-162 и УПИ ХVI-162 кв.4 по плана на гр.Свети Влас следните градоустройствени показатели: Ореждане- „За жилищно строителство, макс. плътност на застрояване- 40%, Нкорниз=10м., Кинт-1,20, минимално озеленена площ- 40%
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 14.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "ДЖИ ЕМ ДИ ИНВЕСТ" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 13.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-1850/04.04.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ с № 61056.80.9 по КК на с. Равда, община Несебър“, с възложител: Здравка Кръстева.

За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-763-001/12.04.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със заповед №225 от 09.03.2022г.е одобрен проект за ПУП-ПРЗ, с който се предвижда промяна на регулационните линии на УПИ VІІ в съответствие с имотните граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 61056.502.190. Предвижда се промяна отреждането на имота от „Жм“ на „Жс“, промяна на отреждането от „За жилищно строителство“ на „За жилищно строителство и заведение за хранене и развлечение“, повишаване на максималната височина на застрояване от 10 на 10,5м. и се установяват градоустройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤70%, Кинтензивност≤1,80, минимално озеленена площ≤мин.30%, максимална височина на застрояване Нкорниз≤10,5м.
Заповед №225/ 09.03.2022г. и проекта за ПУП –ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 12.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА
за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг


На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Несебър, Кметът на община Несебър отправя покана за провеждане на обществено обсъждане на проекти, за финансирането на които Общината има намерение да поеме дългосрочен дълг.
Предвид гореизложеното Община Несебър възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг при следните общи параметри:

Публикувано на 08.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1961/07.04.2022г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №460/04.04.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на ПУП-ПР на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ І-18 с идентификатор по КК 51500.502.18, УПИ ІІ-20 с идентификатор по КК 51500.502.20, кв.78б по плана на гр.Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 07.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


Относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър.
1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации: 02.03.2022 год.
2. Дата на приключване: 01.04.2022 год.
3. Постъпили предложения и становища по проекта, както следва:
3.1 Предложение наш вх. № Н1 – ОА 1 – 1206/23.03.2022 год.:
§4 В чл.5 се правят следните изменения и допълнения :
I. Текста на чл. 5 ал.2 се изменя и придобива следната редакция :
2) Заплащането на цените се извършва по един от следните начини:
1. С билет от машина за само разплащане /паркомат/. Билетът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак – информационна табела
3. Чрез мобилно приложение посочено в пътен знак – информационна табела.

II. Предлагаме двата текста номерирани /поради дублиране/, като ал.4 и ал. 5 се отменят и се създава нова ал. 4 на чл. 5 със следната редакция .
Нова ал.4 Не дължат заплащане на определената от Общински съвет цена за кратковременно паркиране, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:
1. Спешна медицинска помощ;
2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;
3. Главни и областни дирекции на МВР;
4. Служба „Военна полиция“;
5. автомобилите, собственост на Община Несебър, електромобилите.

III. Предлагаме да се създаде нов чл. 5а със следният текст :
Чл.5а В определените с решение на Общински съвет - Несебър, зони за кратковременно платено паркиране, не може да се въвежда режим на платено паркиране/ фиксирано паркомясто/ и режим на паркиране „ служебен абонамент“.
Мотиви : След проведеният дебат на съвместното заседание на постоянните комисии, общинските съветници, се обединиха по описаното по – горе предложение.Към този момент идеята за определяне на зоните за кратковременно платено паркиране е да бъде въдено по няколко улици, на които основно са разположени сгради с преобладаващ режим на обществено ползване и въвеждането на други режими на платено паркиране ще затрудни основната цел, поради която се въвеждат зоните за платено кратковременно паркиране, а именно регулиране режима на паркиране по улици по които има по- голяма концентрации на движение на МПС .
IV. Предлагаме в заглавието на Раздел IV Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес, да отпадне думата „ локално“ .
Мотивите са това предложение са : новият подход при определяне режима на платено паркиране и отпадане на зоните за които се предвиждаше „локалното“ паркиране, въвеждането на платено паркиране тип „фиксирано паркомясто „

V.Предлагаме, нова редакция на чл.12 ал.1, в която да се заличи израза „настоящ адрес” и предложението в §10, да придобие следната редакцията:
Чл.12 ал.1 Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона, в която това е предвидено с ГПОД или техническите им параметри позволяват паркиране, могат да подадат заявление за определяне на място за платено паркиране /фиксирано паркомясто/.

VI. Предлагаме в Заключителни разпоредби да се създаде нов §5 със следната редакция:
Отменя ал.1 , ал.2 и ал.3 на чл.48 от Наредба №1- за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър.
Мотиви : Съгласно чл.10 ал.1 от Закона за нормативните актове Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен. В този смисъл незаконосъобразно би било в два различни нормативни акта да се съдържат хипотези уреждащи едни и същи обществени отношения. Предлаганите хипотези за отмяна се уредени изчерпателно с Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на общината, чийто изменение се предлага с публикуваният проект за изменение .

VII. Предлагаме текста предложен в § 18 да придобие следната редакция:
В Заключителните разпоредби се създава нов § 6 със следният текст: Наредбата за изменение на Наредбата за реда и условията за платено паркиране на превозните средства на територията на община Несебър, приета с решение ……………… от протокол № …………….. влиза в сила от деня на публикуването на решението на интернет страницата на Общинският съвет.
Мотиви: Считаме, че е целесъобразно още с приеманета на акта, да е определено по кой ред ще се обнародва нормативния акт, приет от Общинския съвет с оглед обвързването на същия с датата на влизането му в сила.

3.2 Предложение наш вх. № Н1 – ОА 1 – 1206 - 001/24.03.2022 год.: Чл.5а В зоните определени кратковременно платено паркиране, може да се въвежда режим на платено паркиране тип „служебен абонамент“ по ред, определен от кмета на общината”.
Мотивите за това предложение са, че в зоните за кратковременно паркиране са разположени офиси, банки и др. институции, които по никакъв друг начин не могат да осигурят възможност на клиентите си за по – бърз достъп до тяп, ако предварително не заявят, респективно заплатят паркомясто.


3.3 Предложение постъпило на ел. поща на 15.03.2022 год.:

1. Разпределението на местата, до сега се извършване на принципа "който вече има място и все още иска да го ползва си е негово". Това е изключително нечестно, защото всички граждани плащаме данъците си и имаме равни права. Трябва да се измисли система за разпределяна на местата, на база на постъпилите заявки.
2. Хора със собствен гараж, който не се използва по предназначение, не би следвало да имат достъп то платените общински места, ако за тях има други желаещи.
3. Табелите с които се запазват местата не са добро решение. Често те се чупят и крадат. По-добро решение би било номериране на всички места и поставяне на таблото на колата ламинирана табелка с номера на мястото и стикера от общината.
4. Някои наематели на общински паркоместа, ги използват само в рамките на месец или два. Нека да се вдигат коли от платените общински места само ако наемателя на мястото подаде сигнал за това и покаже пред паяка, своят стикер.
5. Кога ще бъдат премахнати всички антипаркинг скоби? Голяма част от тях стоят и в месеците извън сезона, като на практика наемателите плащат за 4 месеца, а ползват като собственост цяла година.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА община Несебър НЕ ПРИЕМА следните предложения:
1.Предложение наш вх. № Н1 – ОА 1 – 1206 - 001/24.03.2022 год.: Чл.5а В зоните определени кратковременно платено паркиране, може да се въвежда режим на платено паркиране тип „служебен абонамент“ по ред, определен от кмета на общината”.
Мотиви: Видно от мотивите публикувани с проекта за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър, целта за обособяване на зони за кратковременно паркиране е именно тази: „Местата за паркиране, с този режим /кратковременно паркиране/, са в близост до сгради предлагащи публични услуги или свързани с ползването на здравни услуги /общинска администрация, съд, прокуратура, здравна къща/”.

2. Предложение постъпило на ел. поща на 15.03.2022 год.:
1. Разпределението на местата, до сега се извършване на принципа "който вече има място и все още иска да го ползва си е негово". Това е изключително нечестно, защото всички граждани плащаме данъците си и имаме равни права. Трябва да се измисли система за разпределяна на местата, на база на постъпилите заявки.
2. Хора със собствен гараж, който не се използва по предназначение, не би следвало да имат достъп то платените общински места, ако за тях има други желаещи.
3. Табелите с които се запазват местата не са добро решение. Често те се чупят и крадат. По-добро решение би било номериране на всички места и поставяне на таблото на колата ламинирана табелка с номера на мястото и стикера от общината.
4. Някои наематели на общински паркоместа, ги използват само в рамките на месец или два. Нека да се вдигат коли от платените общински места само ако наемателя на мястото подаде сигнал за това и покаже пред паяка, своят стикер.
5. Кога ще бъдат премахнати всички антипаркинг скоби? Голяма част от тях стоят и в месеците извън сезона, като на практика наемателите плащат за 4 месеца, а ползват като собственост цяла година.

Мотиви: Направеното, в 5 точки, изложение не съдържа конкретни предложения, а е по скоро мнение на направените такива.
Изложеното мнение ще бъде взето предвид при определяне на реда и начина на ползване по чл. 7, ал. 2 и чл. 12, ал. 3.

Изготвил:
ДОЧКА МАРИНОВА
Секретар на Община НесебърПубликувано на 05.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews