АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци

1. Дата на публикуване на Портала за обществени консултации: 02.03.2022 г.
2. Дата на приключване: 01.04.2022 г.
3. Постъпили предложения и становища по проекта: Становище, вх.№ Н1-ОА1-1207/23.03.2022г., с което е направено предложение текстовете на 138, ал.2 и ал.10 от Наредба № 11, да придобият нова редакция.
В изготвения и публикуван проект е предвидено да бъдат променени само размера на предвидените цени за абонамент, съответно за служебен абонамент. С постъпилото Становище, вх.№ Н1-ОА1-1207/23.03.2022г., е направено предложение за нови редакции на посочените алинеи, а именно:
1. Ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „За абонамент /фиксирано паркомясто/ по улична мрежа или в зони обособени за паркиране, се заплаща цена в размер на 20.00 /двадесет/ лева на месец.”
2. Ал.10 се изменя и придобива следната редакция: „За „служебен абонамент” на паркомясто по улична мрежа или в зона обособена за паркиране, се заплаща цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева на месец.”
След преценка на направеното предложение считам, че същото е целесъобразно и основателно, поради което ще бъде част от проекта за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър. С предложената редакция на текстовете се постига съответствие на предлаганата цена на правото на паркиране с въведените зони и режими на платено паркиране, съгласно Наредбата за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на община Несебър.

Изготвил: / п /
ДОЧКА МАРИНОВА
Секретар на Община Несебър


Публикувано на 05.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


ЗАДА ООД

Публикувано на 05.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3725-002/05.04.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица , в т.ч.„МАРИО ФАРМА“ООД, ЕИК 201957450 и Георги Александров Милушев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №141/09.11.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : “ “Хотелски комплекс с вилно селище : втори етап-сграда „Г“-пансионат и пристройка –гараж към сграда „Г““ с идентификатор по КК 11538.502.389.4 и 11538.502.389.5, намиращ се в имот ІІІ-6028,6029 с идентификатор 11538.502.389, квартал 11 по плана на гр.Свети Влас-юг, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 05.04.2022 от Пресцентър Община Несебър

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2022Г.
Публикувано на 31.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 31.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Хотелски комплекс“ в ПИ 51500.510.193 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Акротирия“ “, с възложител „Кондор“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ФАЙЛ 2
ФАЙЛ 3Публикувано на 29.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава, че от 4 април започва активацията на магнитните стикери за достъп до Стария Несебър. Гражданите, чиито автомобили вече притежават стикер, трябва да подадат необходимите документи, за да потвърдят право на за достъп.

Общинската структура по организацията, репатриране и пропускателен режим започва кампания по прием на документи за издаване на магнитни стикери, осигуряващи достъп до вътрешността на Стария град и паркингите на територията на Несебър. Стикерите, както и миналата година, осигуряват достъп на един единствен автомобил, затова е необходимо собственик, чието превозно средство няма стикер от предходна година, да посети общинския офис на ул. „Струма“ 6 с автомобила си, за да получи съдействие при поставяне активиращия чип.

Необходими документи: талон на автомобила, документ за собственост и лична карта на кандидатстващия за стикер за достъп.


Публикувано на 29.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1662/ 25.03.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 307/ 24.03.2022г. на Кмета на Община Несебър е одобрен Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване, представляващ план – извадка, съгласно чл.133, ал.1 от ЗУТ по отношение на ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 по кадастралната карта на гр. Свети Влас (УПИ ІІІ-325 в кв.36 по одобрения със Заповед № 246/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация на с.о. „Инцараки“).
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно кадастралната карта на гр. Свети Влас и провеждане на уличната регулационна линия по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата от 5,0м.
ПИ с идентификатор по КК 11538.504.406 се урегулира в УПИ ІІІ-406, кв. 36, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта с площ от 475 кв.м.
Запазва се устройствената зона Жм, предложена с изработвания ПУП-ПР на с.о. „Инцараки“ и се предлагат следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤1,2, максимална височина на застрояване Н ≤ 10м и П озел. ≥40%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 25.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за ПИ с ид. 61056.501.422
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews