АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 21.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх№Н2-УТ-3908-013/18.03.2022г.

Със съобщение изх.№Н2-УТ-3908/20.07.2021г. на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър е обявил, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ I-7063,7064,7065 /с идентификатор по КК 11538.502.180/ по плана на гр.Свети Влас, с който се предвижда промяна на номера на имота от УПИ I-7063,7064,7065 на УПИ I - 180 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Променят се устройствената зона от „Ок“ на „Жс“, отреждането на имота от „За жилищно и курортно строителство“ на „За жилищно и курортно строителство и трафопост“. Предвиждат се следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване-60%, Коефициент на интензивност 2,00, минимално озеленена площ- 30% и максимална височина на застрояване Н<15,00м.
Проектът е окомплектован съгласно изискванията и към него са приложени Ел. и ВиК схеми. Същият е повторно разгледан и приет с протоколно решение по т.20 от протокол №10/22-23.2021г. на заседание на ОбЕСУТ- гр.Несебър.
Проектът за ПУП–ПРЗ, както приложените към него Ел. и ВиК схеми се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 18.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Относно:Инвестиционно предложение (ИП)“Реконструкция на ВЛ 110кV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“, с вх.№Н2-УТ-1225/09.03.2022г.

Във връзка с постъпило в МОСВ искане с вх.№ОВОС-102, ОВОС-104/24.02.2022г. , предвид изискванията на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), че информация по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на ВЛ 110кV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ до п/ст „Хелиос“ е налична на електронната страница на МОСВ в раздел Превантивна дейност (ОВОС) Обществен достъп до информация по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 16.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Несебър за 2022 година


На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Несебър,

Кметът на Община Несебър

кани присъствено жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, кметове и кметски наместници на населените места в Община Несебър на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2022 г. на 18.03.2022г. от 10.00ч. в зала „Мелсас“.
Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2022 г. можете да направите и писмено в деловодството на общината или на имейл адрес finansi@nesebar.bg от 8.30 до 16.00 часа в работните дни, най-късно до 18.03.2022 година. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: http://nessebarinfo.com в раздел инфоцентър обяви.


Доклад към бюджет
Програма за проктиране
Справка Приходи
Справка Разходи
Строителна програма


Публикувано на 11.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1248/10.03.2022г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 42/10.03.2022г. за обект “ Преустройство на приемо - предавателна станция 5407, разположена върху сграда с идентификатор по КК 51500.506.600.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър, област Бургас в УПИ VІ-194, кв.6201 с идентификатор ПИ 51500.506.600 по кадастралната карта на к.к.”Слънчев бряг-запад”, землище гр.Несебър.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 11.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-487-001/10.03.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №95/27.01.2022г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за застрояване за УПИ ІХ-618, с идентификатор 51500.502.334 по кадастралната карта гр. Несебър, в кв.58 по плана на гр. Несебър, с който план за имота се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 70%, Коефициент на интензивност на застрояване ≤ 2,00, максимална височина на застрояване H ≤ 12,00м. и минимално озеленена площ ≥30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №95/27.01.2022г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати на сградите/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 10.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ,
ДОМУВАЩИ В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА - НЕСЕБЪР“
И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Предвид динамичната метеoрологична обстановка и напредване на дейностите по реализация на проект „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна - Несебър“, призоваваме всички собственици на плавателни съдове, домуващи в рибарско пристанище „Северна буна - Несебър“, да предприемат нужното, за да се осигури общата безопасност в акваторията на пристанището и прилежащата му сухоземна площ.

Дежурни лица за съдействие при нужда: Георги Цветков и Иван Богданов.

ЯНИ ЯНУЛОВ

ДИРЕКТОР НА ОП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА - гр. НЕСЕБЪР“


Публикувано на 07.03.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews