ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIX-общ., УПИ XL- общ. ( ПИ 51500.502.537, ПИ 51500.502.560 и ПИ 51500.502.806), УПИ XLIII-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър и ПИ 51500.502.536 – улица. С проекта се предвижда разделяне на УПИ XXXIX-общ. на два новообразувани УПИ XXXIX-общ. и УПИ XLIV-общ., като към УПИ XLIV-общ. се добавя площта на улица – тупик 51500.502.536. Площите на УПИ XL- общ. се увеличават, като към УПИ XL- общ. се прокарва нов тупик от север за сметка на УПИ XXXIX-общ. В резултат на така предвидените промени се образуват: УПИ XXXIX-общ. с площ 2485 кв.м., УПИ XLIV-общ. на площ 5132 кв.м., УПИ XL- общ. на площ 543 кв.м. и УПИ XLIII-общ. на площ 583 кв.м.
За новообразувания УПИ XXXIX-общ. се предвиждат отреждане „За детска градина“, устройствена зона- смесена централна зона „Ц“, начин на застрояване в имота- свободно застрояване и характер на застрояване – застрояване с малка височина, като се установяват устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=0,60, минимално озеленена площ 50% и максимална височина до 3 етажа.
Проекът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се подават до Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 инж. И.Димова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Община Несебър (име на възложителя на обществената поръчка) обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2018 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Вътрешни ВиК мрежи” (наименование на специалността), код по СППОО 5820501, за придобиване на втора квалификационна степен, като част от професия.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ" В ПИ 73571.22.52 ПО КК НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ - ЖИЛИЩНА СГРАДА №1" В ПИ 61056.68.12 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

СОФИЯ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС ООД

Публикувано на 04.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Уведомление с вх.№Н2-УТ-5481/17.08.2018г. за инвестиционно предложение на "Емона 2000" ЕООД за изграждане на нова тръбно-канална мрежа и изтегляне на нови кабели НН за захранване но ново ГРТ в ПИ 27454.23.19 м."Кладери", землище с.Емона.

Публикувано на 03.09.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на “Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51500.56.52 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Инджекьойско блато ”, касаещ промяна в отреждането на имота от „За офиси, складове и магазини за нехранителни стоки“ в „За бързо хранене“, запазване на устройствената зона „Пп“, промяна на минимално озеленената площ от 30% на 50% и паркиране в имота, промяна на Кплътност на застрояване – от 60% на 30%, промяна на Кинтензивност – от 2,0 на 1,5 и Нкорниз – от 10м.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 инж. И.Димова


Публикувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1255/19.07.2018г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ VI-196, кв.62 по плана на гр.Несебър с идентификатор 51500.502.196 по КК, касаещ отреждане на УПИ VI-196 за „Жилищно строителство“, установяване на смесена централна зона „Ц“ и устройствени показатели както следва: Кплътност на застрояване- 70% , Кинтензивност – 2,5 , максимална височина на застрояване Нкорниз – 13,50м. и минимално озеленена площ- 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1255/19.07.2018г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.ДимоваПубликувано на 30.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТ БАСЕЙН И ВОДЕН БАР КЪМ НЕГО" В ПИ 73571.22.52, М.БОРУНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА 4 БРОЯ БУНГАЛА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПОЧИВКА" В ПИ 73571.22.52, М.БОРУНА", ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 29.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: