ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 28.01.2022Г.


ПЕТЪК, 28 ЯНУАРИ 2022Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Проект за именуване на улици в град Обзор, община Несебър


На основание чл.66 и чл.69 от АПК, в срок от 30 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Несебър се извършва обществено обсъждане и се приемат предложения и становища относно: „Именуване на улици в общ. Несебър, гр .Обзор, к.к. “Обзор - Север“. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: gvoinova@nesebar.bg.

МОТИВИ:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на офис и четири магазина в жилища за сезонно ползване в жилищна секция А8 от жилищна група „Орхидея Форт Гардън“ в ПИ 51500.45.79 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на ресторант в жилища за сезонно ползване в жилищна секция С1 от жилищна група „Несебър Форт Клуб“ в ПИ 51500.53.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на ПМС №326/12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. и във връзка с чл.57 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Община Несебър уведомява заинтересованите, че срокът за подаване на документи е 04.02.2022 г.
Критериите за кандидатстване са:
- Сключен договори за изпълнение на обществен превоз на пътници по съответните автобусни линии с Община Несебър
- Определяне на маршрути извън отредените за субсидиране по Наредбата за обществен превоз по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
- Представени от превозвача Справки Приложение 1 и Приложение 2 по образец
Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-280/20.01.2022г.


„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 61056.51.11 по КККР на с.Равда, община Несебър, м.“Чатал тепе“, с възложители: Делян Яръмов и Мартин Яръмов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-251/ 19.01.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 51/ 19.01.2022г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и регулация на УПИ ІV, кв. 61, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.39 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване в имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужване“, характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н≤15.00м/, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0, максимална височина на застрояване Н ≤ 15м и П озел. ≥30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление инвестиционно предложение

„Изграждане на жилищно- курортни сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 11538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, м.“Юрта под пътя“, община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: