ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 51500.76.17 по КК на гр.Несебър, местност “Кокалу“, Община Несебър“ с възложител Атанас Димитров.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3445-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.160 по кадастралната карта. С проекта се предвижда отреждане на имота „За жилищно строителство, хотел и ресторант“, устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“ и градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност =2,75, Позеленяване – мин.20%, максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м. С изменението на ПУП се предвижда и промяна на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ става 670кв.м.. Променя се номера на урегулираният поземлен имот от УПИ Х-374 на УПИ Х-160.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5742-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №183/29.10.2021г. на Данаила Димитрова Тодорова за „Преустройство и пристройка на апартамент №1 с идентификатор 51500.502.6.58.1 за промяна на предназначението му в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ “ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по КК на гр.Несебър /с идентификатор за обекта 51500.502.6.58.1 по КК/, с адрес: гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №37.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-187/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Ново трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“. Трасето на оптичния кабел преминава през ПИ 51500.73.34 с площ 36810кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна собственост; ПИ 51500.75.27 с площ 12131кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.325 с площ 24054кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.508.24 с площ 10837кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и ПИ 51500.505.368 с площ 40542кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 1198м., като 8,50м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 373,4м. попадат в ПИ 51500.75.27; 696,60м. попадат в ПИ 51500.503.325; 38,80м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 89м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър. Определен е сервитут по 0,40м. от двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са общо 482,52кв.м., като 3,40кв.м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 149,36кв. м. попадат в ПИ 51500.75.27; 278,64кв. м. попадат в ПИ 51500.503.325; 15,52кв. м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 35,60кв. м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-186/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Ново оптично трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрациии“. Трасето на оптичния кабел преминава през ПИ 51500.89.8 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“ с площ 251кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 68м. в земеделска територия в ПИ 51500.89.9. Определен е сервитут по 0,20м. от двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са 34кв.м. в ПИ 51500.89.9 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-184/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен водопровод“ за захранване на ПИ 51500.52.28 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ . Трасето на водопровода започва от съществуваща шахта в ПИ 51500.56.45 с площ 10413кв.м., с вид територия „Територия заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, публична държавна собственост, продължава през същия имот, пресича ПИ 51500.56.44 с площ 7572кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва във водомерна шахта в ПИ 51500.52.28 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“. Дължината на трасето на водопровода е общо 90.09м. в земеделска и в територия заета от води и водни обекти, като 80,64м. попадат в ПИ 51500.56.45 в територия заета от води и водни обекти и 9,45м. попадат в ПИ 51500.56.44 в земеделска територия. Определена е сервитутна граница по 0,35м. от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 62кв.м., като 56кв.м. попадат в ПИ 51500.56.45 и 6кв.м. попадат в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Информация по Приложение 2 за ОВОС, изграждане на паркинг

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4772-003-001/14.01.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица Алла Александровна Кашницкая, Виктор Ильич Кашницкий и Анна Кашницкая, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №128/13.10.2021г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда „Б““ с идентификатор по КК 51500.77.28.1, намиращ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.77.28, местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6219-001/14.01.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Димитър Йорданов Христов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №145/15.11.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Сграда със самостоятелни стаи и пералня“ с идентификатор по КК 51500.503.69.5, намиращ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.69 в кв.8 по ж.к. „Черно море“,, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2114-003/14.01.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Красимир Иванов Стойчев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №122/29.09.2021г. на архитекта на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда-ІІ етап от строителство на две жилищни сгради в УПИ ХІІ-597,598, кв. 47“ с идентификатор по КК 53045.501.322.2, намиращ се в УПИ ХІІ-597,598, кв. 47 ,с идентификатор по кадастрална карта 53045.501.322 по плана на гр.Обзоробщина Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: