ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


На 10.08. /петък/2018г. от 15.00 часа в зала „Мелсас /сградата на Общински съвет/-гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране на проекти „Реконструкция на улично осветление гр.Несебър” и „Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда”.

Предназначение на дълга – Проектите, които следва да се финансират чрез дългосрочния дълг са приоритетни за Община Несебър, имащи за цел постигане на енергийна ефективност, водеща до икономия на използваната елекрическа енергия за нуждите на уличното осветление, по-добра осветеност и създаване на по-комфортна среда на жителите и гостите на населеното място, увеличване на възможностите за стопанска дейност и развит туризъм. Те ще окажат благотворно влияние върху цялостното развитие на общината.
С изпълнението на тези проекти Община Несебър ще стане по – приятно място за живеене и ще привилича по – голям туристически поток в масовия сегмент на туристическия пазар. Подобряването на инфраструктурата е крайно належащо, особено в някои райони на населените места.
1. Емитент – Община Несебър
2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
3. Валута на дълга – български лева;
4. Максимален размер на дълга:
- Реконструкция на улично осветление гр.Несебър – 1 130 000лв /един милион сто и тридесет хиляди лв/
- Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда – 3 700 000лв /три милиона и седемстотин хиляди лв/

5. Максимален лихвен процент – 3,5% ( процента)
6. Максимален срок на дълга:
- Реконструкция на улично осветление гр.Несебър – 3 години
- Реконструкция,модернизация и изграждане на ново улично осветление в с.Равда – 5 години
7. Обезпечение – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Общината по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Общината по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публични финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличността по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, покриващи 150% от размера на кредита.
8. Такси и комисионни – без такси и комисионни, включително такса предсрочно погасяване след втората година от кредита.

Кметът на Община Несебър отправя покана за присъстие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтерисовани физически и юридически лица.


Публикувано на 03.08.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Съоръжение - автоматична бариера в поземлен имот 51500.502.5 по КК на гр. Несебър, Община Несебър".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 51500.502.229 (УПИ XXVIII-229 , кв.74) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на семеен хотел в ПИ 51500.501.472 (УПИ III , кв.3А) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МИРЪР ИНВЕСТМЪНТ ООД

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР ЗА УПИ І И УПИ VІІІ В КВ.12/53822.501.541 И
53822.501.542/", ПО ПЛАНА НА С.ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПП ЗА ОБЕКТ:"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ С БАСЕЙН" В ПИ
61056.79.7, ПОДООБЕКТ: КАБЕЛ 20КV", М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.77.107 И 61056.77.108", М."ЧАТАЛ ТЕПЕ",
ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и ал.6, ал.7 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.

ИЗТЕГЛЕТЕ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-5006/24.07.2018г. на "Електроразпределение Юг",
КЕЦ Поморие.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.07.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: