АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на офис и четири магазина в жилища за сезонно ползване в жилищна секция А8 от жилищна група „Орхидея Форт Гардън“ в ПИ 51500.45.79 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


“Преустройство на ресторант в жилища за сезонно ползване в жилищна секция С1 от жилищна група „Несебър Форт Клуб“ в ПИ 51500.53.27 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ “, с възложител „ФОРТ НОКС“ООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на разпоредбите на ПМС №326/12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. и във връзка с чл.57 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Община Несебър уведомява заинтересованите, че срокът за подаване на документи е 04.02.2022 г.
Критериите за кандидатстване са:
- Сключен договори за изпълнение на обществен превоз на пътници по съответните автобусни линии с Община Несебър
- Определяне на маршрути извън отредените за субсидиране по Наредбата за обществен превоз по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
- Представени от превозвача Справки Приложение 1 и Приложение 2 по образец
Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-280/20.01.2022г.


„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 61056.51.11 по КККР на с.Равда, община Несебър, м.“Чатал тепе“, с възложители: Делян Яръмов и Мартин Яръмов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-251/ 19.01.2022г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 51/ 19.01.2022г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и регулация на УПИ ІV, кв. 61, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.39 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване в имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужване“, характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н≤15.00м/, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0, максимална височина на застрояване Н ≤ 15м и П озел. ≥30%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление инвестиционно предложение

„Изграждане на жилищно- курортни сгради за сезонно ползване в имот с идентификатор 11538.3.133 по КК на гр. Свети Влас, м.“Юрта под пътя“, община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с идентификатор 51500.76.17 по КК на гр.Несебър, местност “Кокалу“, Община Несебър“ с възложител Атанас Димитров.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3445-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-374 в кв.61 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.160 по кадастралната карта. С проекта се предвижда отреждане на имота „За жилищно строителство, хотел и ресторант“, устройствената зона „Ц (смесена централна зона)“ и градоустройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност =2,75, Позеленяване – мин.20%, максимална височина на застрояване Нкорниз=10-15м. С изменението на ПУП се предвижда и промяна на регулационните линии на УПИ Х-374 по имотни граници по одобрена кадастрална карта на ПИ 51500.502.160, като площта на УПИ става 670кв.м.. Променя се номера на урегулираният поземлен имот от УПИ Х-374 на УПИ Х-160.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5742-001/17.01.2022г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №183/29.10.2021г. на Данаила Димитрова Тодорова за „Преустройство и пристройка на апартамент №1 с идентификатор 51500.502.6.58.1 за промяна на предназначението му в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ “ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.6 по КК на гр.Несебър /с идентификатор за обекта 51500.502.6.58.1 по КК/, с адрес: гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №37.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-187/17.01.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Ново трасе за проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации“. Трасето на оптичния кабел преминава през ПИ 51500.73.34 с площ 36810кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, публична държавна собственост; ПИ 51500.75.27 с площ 12131кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.325 с площ 24054кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост; ПИ 51500.508.24 с площ 10837кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и ПИ 51500.505.368 с площ 40542кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост. Дължината на трасето на оптичния кабел е 1198м., като 8,50м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 373,4м. попадат в ПИ 51500.75.27; 696,60м. попадат в ПИ 51500.503.325; 38,80м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 89м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър. Определен е сервитут по 0,40м. от двете страни спрямо оста на трасето на оптичния кабел. Площите с ограничение са общо 482,52кв.м., като 3,40кв.м. попадат в ПИ 51500.73.34м.; 149,36кв. м. попадат в ПИ 51500.75.27; 278,64кв. м. попадат в ПИ 51500.503.325; 15,52кв. м. попадат в ПИ 51500.508.24 и 35,60кв. м. попадат в ПИ 51500.505.368 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 17.01.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews