ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-3287 /16.06.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ с идентификатор по КК 11538.501.305, УПИ ХІІ с идентификатор по КК 11538.501.304 и УПИ ХІІІ с идентификатор по КК 11538.501.301, в кв. 24 по плана на гр. Свети Влас, на основание становище с изх. № Н2-УТ-4490/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 342/25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С проекта се променят страничните регулационни линии на УПИ ХІІ в кв. 24 по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което към УПИ ХІІ се придават 17 кв.м от УПИ ХІ, 15 кв.м от УПИ ХІІІ.
Уличните ругулационни линии на УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв.24 се провеждат по съществуващите имотни граници по влязла в сила кадастрална карта, при което от улицата се придават 2 кв.м към УПИ ХІ, 6 кв.м към УПИ ХІІ и 4 кв.м към УПИ ХІІІ.
С промяната УПИ ХІ става на площ от 513 кв.м, УПИ ХІІ става на площ от 493 кв.м, УПИ ХІІІ става на площ от 435 кв.м.
Установява се свързано допълващо застрояване между УПИ ХІІ и ХІІІ, разположено на уличната регулационна линия.
Не се променя начинът и характерът на основното застрояване, както и отреждането на имотите „за жилищно строителство“.
Запазва се предвиждането на действащия РУП за свързано застрояване между УПИ ХІ и ХІІ.
Градоустройствените показатели за УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв. 24 остават без промяна, както следва: Плътност на застрояване - 45%, Кинт - 1.2, Височина Н - 10м, П озеленяване - 40%.
Представено е писмо изх.№ ПД-2566-(1) от 01.12.2020г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 16 от протокол № 4/ 21.04.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 17.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-3288 /16.06.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 51500.30.2 по кадастрална карта на гр.Несебър, местност „Юрта-Балкана“.
Представения проект е за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди на ПИ 51500.30.2 с площ 1049 кв.м. ПИ 51500.30.2 се отрежда „За жилищно строителство“, въвежда се устройствено зона „Жм“ и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 50%.
Представено е решение № БС-44-ПрОС от 31.08.2020г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 9 от протокол № 4/ 21.04.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

Публикувано на 17.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 16.06.2021Г.

16 юни 2021Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 16.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, община Несебър"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3218/ 14.06.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 118/ 11.06.2021г. на Стоян Стаматов Янчев и Лъчезар Стаматов Янчев за обект: „Жилищна сграда ЗП № 7“ в УПИ VІІ – общ., кв.21 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.254.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото
разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за справка 0554/ 2 93 69 - Г. Арнаудова


Публикувано на 14.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3134 /10.06.2021г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-403,572/с идентификатор 11538.503.73 по кадастрална карта на гр. Свети Влас/ в кв. 59 по плана на гр. Свети Влас, на основание становище с изх. № Н2-УТ-5878/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 345/ 25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.

С проекта се променя устройствената зона на УПИ ІІ-403,572 с идентификатор 11538.503.73 в кв. 59 по плана на гр.Свети Влас от „Жм“ на „Жс“ и максимална височина на застрояване от 10м на 15м и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 70%, Кинт - 2.00, минимално озеленяване - 30%.
Представено е писмо изх.№ ПД-86-(1) от 15.01.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 27 от протокол № 4/ 21.04.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 11.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИE изх.№Н2-УТ-3127/10.06.2021г.

Отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че на основание чл.147а от ЗУТ е
издадено Разрешение №2/10.06.2021г. за „Промяна предназначението на
съществуващо помещение в сграда с идентификатор 51500.505.123.2 по КК на
гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-изток“ от „Магазин“ в „МЕДИЦИНСКА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА „COVID- 19“
в УПИ I, кв.22 по регулационния план на гр. Несебър , к.к.“Слънчев бряг-изток“/ПИ
51500.505.123 по КК на гр. Несебър, к.к.“Слънчев бряг-изток“/
с административен адрес: гр. Несебър, Космос, Глобус №1
на Главния архитект на община Несебър
Разрешението , се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”
№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-
35.


Публикувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2991/ 03.06.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ с изх. №Н2-УТ-2729/19.05.2021 г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №646/21.04.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №11538.15.187 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага Чешме“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, от ПИ 11538.15.187 с площ 5000 кв.м. се урегулират следните урегулирани поземлени имоти:
1. УПИ ХII-187 с площ 346 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.223 с площ 345 кв.м., с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“), с отреждане „За пречиствателно съоръжение“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м., минимално озеленена площ – 50%, като е предвиден 10 м. сервитут на пречиствателното съоръжение;
2. УПИ ХIII-187 с площ 658 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.224 с площ 657 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50%, паркиране в границите на имота, в режим на свързано застрояване в два имота между УПИ ХIII-187 и УПИ ХIV-187;
3. УПИ ХIV-187 с площ 1119 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.225 с площ 1119 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50%, паркиране в границите на имота, в режим на свързано застрояване в два имота между УПИ ХIV-187 и УПИ ХIII-187;
4. УПИ ХV-187 с площ 825 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.226 с площ 826 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота,
5. УПИ ХVI-187 с площ 105 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.227 с площ 105 кв.м., с начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“), с отреждане „За трафопост“, в устройствена зона „Тевк“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 0,3, Нкорниз – 3,6 м. и минимално озеленена площ – 50%,
6. УПИ ХVII-187 с площ 1177 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.228 с площ 1177 кв.м., с начин на трайно ползване „Средно застрояване от 10 до 15 м.“), с отреждане „За жилищно и курортно строителство“, в устройствена зона „Жс“, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота.
Част от имота с площ 771 кв.м. (ПИ с проектен идентификатор №11538.15.229 с площ 771 кв.м. се отрежда за обслужваща улица и озеленяване и се привързва към съществуваща улица в квартал 18 по плана на гр. Свети Влас. Новообразуваните УПИ също се присъединяват към кв. 18 по плана на гр. Свети Влас., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №646/01.04.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър и проектът се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заповедта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 04.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5820/03.06.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 886/19.05.2021г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план, на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. от кв.8 /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Проектът касае провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 03.06.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: