АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022Г.

Публичното му обсъждане ще се извърши по графика за общественото обсъждане на общинския бюджет за 2022г. за съответните населени места. Писмени
предложения от кметове и кметски наместници, граждани и други лица от
местната общност за включване на имоти, инвестиционни намерения или други
промени в проекта на програмата могат да се правят до кмета на Община
Несебър или председателя на Общински съвет - Несебър най-късно до 1 месец
от публикуване на настоящото съобщение."
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6388/13.12.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 212/08.12.2021г. за обект “Приемно-предавателна станция 5272, разположена върху хотел „Нимфа-Русалка“, сграда с идентификатор по КК 51500.505.256.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър, област Бургас, ЗП от 27.00 кв.м.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 14.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6376/13.12.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.18а от АПК и на основание чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ по отношение на имот с идентификатор 61056.56.114 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, целият с площ 2438кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване-„За друг курортно- рекреационен обект“. Имотът е образуван след делба на ПИ 61056.56.76, с която делба са образувани ПИ61056.56.114 и ПИ61056.56.115. С представения проект се променя отреждането на имота от „Закурортно строителство“ в „За хотел“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установявават следните устройствени показатели за ПИ 61056.56.114: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15,0м., минимално озеленяване≤ 50% и паркиране в границите на имота.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 13.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5418-002/09.12.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица Виолета Георгиева Съботинова и Иван Кирилов Щерев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №139/02.11.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №139/02.11.2021г.“ с идентификатор по КК 51500.503.97.1, намиращ се в УПИ ІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.97 в кв.9 по ж.к. „Черно море“,, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2351-002/09.12.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Петър Минчев Масларов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №140/08.11.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по КК 61056.502.70.1, намиращ се в УПИ ХІІ-425 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.70 в кв.12 по с.Равда, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-6309/ 09.12.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІ-499, кв. 31, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.499 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване за имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство“, характер на застрояване – застрояване със средна височина до 15м, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.=45%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0, максималната височина на застрояване Н ≤ 15.00м и минимално озеленяване - 30%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.
Телефон за справка 0554/ 2 93 69 – Г.Арнаудова.


Публикувано на 09.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5678-001/08.12.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.334 по кадастралната карта. С проекта за УПИ ІХ-618 в кв.58 по плана на гр.Несебър се установяват устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени показатели: Пзастрояване ≤ 70%, Кинтензивност ≤ 2,00, максимална височина на застрояване H≤12,00м. и минимално озеленена площ ≥30%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


ПРОТОКОЛ
Днес, 06.12.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 06.12.2021 г.
поставихме:
инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КККР на с.Равда, м.“Чатал тепе”, с възложител: Никола Янков Янков.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 06.12.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-6085/29.11.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 197/22.11.2021г. за обект “Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т.41 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“ в части от ПИ 51500.505.348 и 51500.505.368.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 29.11.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews