ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2622/14.05.2021г. ​

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №88/23.04.2021г. на ОБЩИНА НЕСЕБЪР за „Реконструкция на съществуващи площадкови Електро и ВиК мрежи за захранване на пристанищни съоръжения на територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ “ в ПИ 51500.501.507 по кадастралната карта на гр. Несебър, общ. Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 20.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2621/14.05.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадено разрешение за строеж №87/23.04.2021г. на ОБЩИНА НЕСЕБЪР за „Реконструкция на главата на съществуваща буна към плаващ кей-вълнолом на територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ “ в ПИ 51500.501.507 по кадастралната карта на гр. Несебър, общ. Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 20.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3525-002/14.05.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Игор Алексиев и Наталия Батракова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №166/29.06.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, с домови ВиК връзки“, с идентификатор по кадастрална карта 11538.3.165.1, находящ се в УПИ ІV-3018,3019 с идентификатор по кадастрална карта 11538.3.165 в кв.16 по плана на КЗ между „Морски Санаториум“ и гр.Свети Влас-Юг, местност „Юрта под пътя“, землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 19.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5331-002/14.05.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Диян Георгиев Нанчев и Елена Семеновна Попова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №245/19.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЮЖЕН БЛИЗНАК“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.131.1, находящ се в УПИ ІV-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.131 в кв.11 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3817-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Кристина Поварницина, Дейвид Себастиан Каспаж, Артур Майеур, Томаш Волджимиеж Яцковяк, Саад Адел Амин Кассир и Барик Кассир, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №177/16.07.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА „ХАРМОНИ СЮИТС 12“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.507.19.2, находящ се в УПИ VІ-19 с идентификатор по кадастрална карта 51500.507.19 в кв.4004 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3093-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Иван Ненков Иванов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №20/23.02.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА И ЧАСТИЧНА НАДСТРОЙКА НА КОТА +8,50м. НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 51500.503.145.1“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.145.1, находящ се в УПИ VІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.145 в кв.14 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6220-002/14.05.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Радомир Йорданов Вълчев, Нина Иванова Романова и Георги Беев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №262/08.12.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП 5“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95.6, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.95 в кв.9 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.18.1.171 с предназначение за магазин в лоби-бар и рецепция в сграда с идентификатор 51500.502.18.1 в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на две жилища с идентификатори 51500.502.18.1.146 и 51500.502.18.1.145 без промяна на предназначението“ в УПИ І кв.78б по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.18 по КК“.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ с изх. №Н2-УТ-2597/13.05.2021 г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №764/12.05.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър за разрешение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, в частта му по отношение на УПИ II, поземлен имот с идентификатор №51500.505.42 и част от поземлен имот с идентификатор №51500.505.297 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 8 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, като според одобреното задание се предвижда придаване на 225/4062 кв.м. идеални части от ПИ 51500.505.297 към УПИ II /ПИ 51500.505.42/ с площ 1175 кв.м., като след промяната площта на ПИ 51500.505.297 се предвижда да стане 3837 кв.м., а на УПИ II /ПИ 51500.505.42/ се предвижда да стане 1400 кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №764/12.05.2021 г. на Заместник-кмета на община Несебър и заданието за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов


Публикувано на 13.05.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: