ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър информира, че от 5 май започва приемът на Заявления за паркомясто в Несебър-нов град.

Документи могат да подават хора с регистрация по постоянен или настоящ адрес, или собственици на имоти в Несебър.

За гражданите - собственици или стопанисващи места за настаняване на туристи, се предвижда издаване на Талони за зона, които да предоставят на своите гости.

Заявления се приемат и за Слънчев бряг-Зона запад, като крайния срок за подаване на документи е 31 май.

Заявленията се подават в офиса на общината на ул. „Струма“6 в Новия Несебър.Публикувано на 28.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


„АЗИМУТ 1894“ ЕООД


Публикувано на 27.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2084-001/23.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №199/02.12.2020г. на „ЦЕТИН България“ЕАД за „Приемо - предавателна станция №5391“ в УПИ VІІ кв.54“А“ по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, /сградата върху която ще се разположи е с идентификатор 51500.502.447.5 по КК/, с адрес: гр.Несебър, ул.“Морска“ №4.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входните врати на сградите и на вратите на самостоятелните обекти/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 23.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2274/23.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №15/07.01.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.467 по кадастралната карта. Проекта касае установяване на устройствена зона „Ц“ в имота, начин на застрояване – свободно и характер на застрояване – със средна височина (до 15м.). Променя се отреждането на имота от „за обслужващи структури, озеленяване, спорт и атракции“ на „за курортно и жилищно строителство“ и се установяват нови устройствени показатели: Кплътност=80%, Кинтензивност=2,60, минимално озеленената площ - 20% и етажност Н<15,00м.. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХV-общ. на УПИ УПИ ХХV-467, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта.
Заповед №15/07.01.2021г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 23.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 376, Протокол № 16/23.03.2021г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 .


Необходими документи:

1. Заявление по образец.

Срок за подаване на заявления - от 21.04.2021г. до 14.05.2021г.


Публикувано на 21.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2121/16.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №85/16.04.2021г. на
„Електроразпределение Юг” ЕАД за „Кабели 20кV (2бр.), тип NA2XS(F)2Y 3х(1х185мм²) от съединителни муфи на съществуващ кабел 20кV БКТП „Лоцман“ – БКТП „Инджекьой 1“ до съществуващ БКТП „Съни дей“, находящ се в ПИ 51500.66.32 по КК на гр.Несебър“ в имоти с идентификатори 51500.66.33, 51500.66.10 и 51500.66.32 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1802-001/16.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №511/01.04.2021 г. на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър за одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор №51500.69.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За складова база“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели за ПИ 51500.69.44: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 12 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Заповед №511/01.04.2021 г. на Директора на Дирекция „УТ, КС, ИП“ при община Несебър и проектът се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов


Публикувано на 16.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-772-001/15.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1656/27.11.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се поправя очевидна фактическа грешка допусната в Заповед №2024/13.12.2019г. за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за имот с идентификатор 51500.76.31 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.
Със Заповед №1656/27.11.2020г. се коригират устройствените показатели за ПИ 51500.76.31 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, като Кинтензивност=1,50 се променя на Кинтензивност=1,20, а Нкорниз - 15м. се променя на Нкорниз ≤ 10,00м., т.е. устройствените показатели за ПИ 51500.76.31 стават: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз ≤ 10,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота.
Заповед №1656/27.11.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и преписката по издаването и се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 15.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-796-001/15.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1566/30.10.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“, имотът се отрежда „За жилищно и курортно строителство“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастрояване=30%, Кинтензивност=1,50, Нкорниз=15,00м. и минимално озеленена площ - 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед Заповед №1566/30.10.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова

Публикувано на 15.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-6134-001/15.04.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1425/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІV в кв.64 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.358 по кадастралната карта. Проектът касае установяване на зона „Ц“ в имота, промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“ и завишаване на максималната височина на застрояване от Н ≤ 13,50м. на Н ≤ 15,00м.. Запазва се свързаното едноетажно и двуетажно застрояване на границата с УПИ І, както и намаленото отстояние от 2,00м. към УПИ І на проектната застройка с височина 13,50м., без да се допускат нови намалени отстояния към съседни имоти, включително през улица. В УПИ ХІV в кв.64 по плана на гр.Несебър се установяват устройствени показатели: Пзастрояване ≤ 70%, Кинтензивност ≤ 2,50, Позеленяване ≥ 20% и Нк. ≤ 15,00м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1425/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати на сграда с идентификатор 51500.502.357.1 по КК/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 15.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: