АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

П О К А Н А

ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
ОБЯВЯВАМ
ОБСЪЖДАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПОЕТ КРАТКОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЧРЕЗ ФОНДА ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ „ФЛАГ” ЕАД В ДЪЛГОСРОЧЕН

Община Несебър е бенефициент по проект ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002 –С02„Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“,съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г.по Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.“
Проектът е на обща стойност 8 864 207,48лв. с ДДС Към настоящия момент е подписан договора за строително-монтажни дейности на обща стойност 8 805 647,51 лв. с ДДС.
Съгласно условията на Договора, Общината има право на аванс в размер на 40% за стартиране на проекта или 3 545 683 лв., и право на междинни плащания за реално извършени и разплатени дейности до 80% или 2 485 641,56. И пак съгласно Договора, УО дължи възстановане на тези суми при представени и разплатени разходнооправдателни документи. Това обстоятелство, предполага че междинните плащания трябва да се извършат със собствени средства, след което Общината ще получи възстановяване на средствата от Управляващия орган.
Известно е, че повечето от Общините в България изпитват реално последиците от финансовата криза, а очакванията са песимистични по отношение на изпълнението на приходната част от бюджетите. Знаете, че такива прогнози са и част от официалната позиция на сдружението на Общините в България. Видно е, че кризата засяга не само Община Несебър и в тази връзка разумно е да се търси подходящ инструментариум за привличане на външен ресурс, за да подпомогнем изпълнението на проекта и поетите ангажименти по благоустрояването на нашата Община.
Затова стигнахме до решението да използване привлечени заемообразно средства от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД , институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие. Фондът е създаден точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.
Към настоящия момент договора за строително – ремонтните дейности се изпълнява. Все още не са получени заявените за авансово плащане средства, с които трябва да се разплатят извършените СМР и се погаси усвоената част от заема от ФЛАГ.
Във връзка с чл.2 ал.1 от Договор за кредит № 1243/22.04.2021г., с ФОНД ФЛАГ ЕАД Община Несебър нямаше възможност да усвои кредита в договорения срок, поради следните причини:
1. Строителството на обект „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър“ е спряно, считано от 15.05.2021 г., съгласно разпоредбите на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Съставени са 3 бр. актове обр.10 за всеки от подобектите на строежа. Съгласно чл.2, ал.3 от договора с изпълнител , срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи спира да тече от датата на съставяне на акт обр.10 до съставянето на акт обр.11 при продължаване на строителството. Последният следва да се състави на 01.10.2021г.
2. Община Несебър внесе искане до Управляващия орган на ПМДР за удължаване на срока за изпълнение на Административния договор за финансиране с 9 месеца – т.е. до 09.07.2022 г. Причините за това са: обжалване на процедурите за избор на изпълнител на строителството, продължили 5 месеца; спиране на строителството през летните месеци, съгласно ЗУЧК; непредвидени обстоятелства, във връзка с пандемията от Covid -19. Искането е в процес на разглеждане от Управляващия орган на ПМДР.

С оглед на гореизложеното, срока по усвояване на кредита съгласно чл.2 ал.1 беше променен с анекс от 09.10.2021г. на до 25.12.2021г., а срока на погасяване си остава 31.03.2022г.

Поради горецитираните обстоятелства , срока на изпълнение на обекта се забави с 4 месеца, а в предвид наближаващия зимен сезон, има вероятност строителството по обекта да бъде забавени поради лоши метеорологични условия.
В тази връзка отправям предложение за удължаване срока на заема с девет месеца и трансформирането му от краткосрочен в дългосрочен дълг в размер на 3 498 651 лв. със срок на погасяване до 25.12.2022г. и източник на погасяване – предстоящи постъпления по Договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на Оперативната програма , при следните параметри

• Максимален размер на дълга – 3 498 651 (три милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и един)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 25.12.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г., номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър по Договор за безвъзмездна помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г, номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, сключен между Община Несебър и Д-р Лозана Василева – зам. министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПМДР, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Несебър, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № МДР-ИП-01-38/09.04.2019г., номер от ИСУН № BG14MFOP001-1.009-0002-C02, сключен между Община Несебър и Д-р Лозана Василева – зам. министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на ПМДР;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Обсъждането ще се състои на 03.11.2022 г. от 10, 00 ч. в Зала „Мелсас“Публикувано на 27.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-5405/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.77.18 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Чатал тепе“, целият с площ 1667кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Лозе“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За вилни сгради“, въвеждане на устройствена зона „Ов“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.77.18: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤0.8, Нкорниз≤ 7.0 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №2392/22.10.2021г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър

Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№5406/25.10.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2391/22.10.2020г. проект за изменение на ПУП-План за застрояване за ПИ 73571.27.26, местност „Боруна“, с.Тънково, и комуникационно- транспортен план за пътна връзка към имота от път III-9061 „Тънково- Слънчев бряг“ при км. 6+480 ляво. С представения проект се променя отреждането на имота от „За жилищно строителство“ в „За автосервиз с администрация и обществено обслужване“, запазване на устройствената зона на имота „Жм“ и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 152кв.м. попадаща в зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-30%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и установяване на устройствени показатели за частта от имота с площ 1329кв.м. попадаща извън зона „Б“ съгласно ЗУЧК: Плътност на застрояване-40%, Коефициент на интензивност на застрояване-макс.-1,20, Нкорниз- 10м. и минимално озеленена площ –50% и паркиране в границите на имота.
Заповед №2391/22.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова- ст. експерт отдел „УТ“ при Община Несебър


Публикувано на 25.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на Апарт-хотел в УПИ ІІ-4034 /ПИ 11538.4.34/ в кв.26 по
плана на гр.Свети Влас, м. "Юрта-под пътя".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.155 /предишен
идeнтификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-План за застрояване за имот ПИ 11538.2.154 /предишен идентификатор 11538.2.10/, гр. Свети Влас, местност "Юрта".

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 18.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЯВЯВА:Конкурс за длъжността „психолог-психотерапевт“ на граждански договор за
Консултативен кабинет към МКБППМН – гр.Несебър
Кратко описание на длъжността:
1. провеждане на индивидуални консултации на лица с психологични и
социални проблеми, регистрирани в МКБППМН-гр.Несебър;
2. провеждане на терапия за взаимопомощ на лица с проблеми с агресия,
депресия, зависимости, тревожни и панически разстройства, девиантно
поведение и др. към МКБППМН- гр.Несебър;
3. анализиране и изготвяне на психологически оценки;
4. адаптиране и прилагане на нови модели за психологична помощ или
такива, доказани като добри практики в областта на психология и
психотерапията, с цел постигане на високи резултати при провеждане на
консултациите и терапиите;
5. подпомага екипа при разработването на учебни и информационни
материали, статии, презентации, беседи и др. в областта на психологията и
социалните дейности;
6. провеждане на специализирани консултации в областта на поведенчески
модели на работа, когнитивно-поведенческа психотерапия,
диференциална психология и др.;
7. други свързани с естеството на работа и конкретния психологичен и/или
социален проблем на консултираното лице;
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образователна степен: бакалавър, магистър
2. Специалност - Психология
3. Допълнителна квалификация - обучение към психотерапевтична школа
4. Професионален опит – кандидати с опит в областта
5. Препоръчително изискване – позитивна нагласа към деца с девиантно
поведение, комуникативност, работа в екип, компютърна грамотност, етичност,
лоялност;
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие (свободна форма);
2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен,
допълнителна квалификация;
3. CV;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит.
Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в офис 1, гише 1
ЦАИО, всеки делничен ден от 09:00 до 16.00 часа.
Телефон за контакти: тел: 0893/ 505 299.
Срок за подаване на документите: -19.10- 19.11.2021 г. включително.
Етапи на подбора:
1. Подбор по документи
2. Интервю с допуснатите кандидати
След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат
уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му!


Публикувано на 15.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5242/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект
„Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен
имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“. Трасето на
кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ
51500.74.74 - като за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП, продължава в ПИ
51500.73.22 с площ 11906кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, преминава през ПИ
51500.74.72 с площ 636кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За паркинг“, общинска собственост, продължава в ПИ 51500.74.71 - като
за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП до ново ТЕПО на границата на ПИ
51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“. Дължината на
трасето е 221,08м. в урбанизирана и транспортна територия, като 215,52м. попадат в
ПИ 51500.73.22 и 5,56м. попадат в ПИ 51500.74.72 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,30м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 441,93кв.м. в урбанизирана и
транспортна територия, като 430,87кв.м. попадат в ПИ 51500.73.22 и 11,06кв.м.
попадат в ПИ 51500.74.72 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска
администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5240/14.10.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на обреден дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен имот 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Кокалу“.
Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през
ПИ 51500.74.74 с площ 1402кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост,
продължава в ПИ 51500.73.22 и ПИ 51500.74.72 – като за тази част от трасето е
изработена устройствена план – схема, продължава в ПИ 51500.74.71 с площ
537кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост до ново ТЕПО на
границата на ПИ 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Дължината на трасето е 177,12м. в земеделска територия, като 73,7м. попадат в ПИ
51500.74.74 и 103,42м. попадат в ПИ 51500.74.71 по КК на гр.Несебър, м.“Кокалу“.
Определена е сервитутна граница от 1м. до 1,20м. от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 359,25кв.м. в земеделска
територия, като 147,01кв.м. попадат в ПИ 51500.74.74 и 212,24кв.м. попадат в ПИ
51500.74.71 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Кокалу“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация
гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
“Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5194/12.10.21г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-245 в кв.43 по плана на с.Баня, община Несебър,
с идентификатор 51500.501.271 по кадастралната карта. С проекта се променя
отреждането на УПИ V-245, кв.43 по плана на с.Баня от „за друг вид производствен
складов обект“ на „за жилищно строителство и КОО“, устройствена зона „Жм“,
максимална височина H≤10,00м., начин на застрояване- свободно и показатели
Пзастрояване≤60%, Кинтензивност≤1,20 и Позеленяване≥40%.
Проектът за изменение на ПУП-ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община
Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от
заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок
от датата на настоящото съобщението до Община Несебър.
тел. за справка 0554/29335 Д. Карагогова


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews