АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5196/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 177/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция №5245 на
„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на покрива на х-л „Орел“ сграда с
идентификатор по КК 51500.505.91.2, к.к.”Слънчев бряг-изток”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ VІІ, кв.15 по плана на к.к.“Слънчев бряг-изток“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-5197/12.10.2021г.


С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община
Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за
строеж № 178/11.10.2021г. за обект “Приемо-предавателна станция за глас и/или
данни BS3302_А на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на сграда с
идентификатор по КК 51500.506.549.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър,
област Бургас.“ в УПИ V-299, кв.4301 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър,
ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред
Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на
настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагоговa


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-ОА2-3357-002/14.10.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица – Димитър Петров Комсолов и Олга Александровна Щерева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №77/18.06.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : за строеж “Жилищна сграда за сезонно ползване със ЗОХ с басейн, ограда и ВиК връзки /Хармони сюитс 20/“, намиращ се в УПИ V-3101 с идентификатор по кадастрална карта 11538.3.101 в кв.4 по плана плана КЗ между „Морски санаториум”, гр.Свети Влас-ЮГ, местност „Юрта-под пътя”, община Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2638-001-001/14.10.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Иван Николов Байкушев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №70/09.06.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : за строеж “Жилищна сграда /къща за гости/, кафе и дрогерия в партера“, намиращ се в УПИ Х-270 с идентификатор по кадастрална карта 53045.502.219.5 в кв.26 по плана Обзор, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 14.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН –СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ ЗА 2022Г.На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.
Проект на доклад и план –сметка „Чистота 2022г.”
ПРОЕКТ О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р ПЛАН – СМЕТКА ЗА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” за 2022г.

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени в деловодството на Община Несебър – ул. „Еделвайс” № 10 или на e-mail: finansi@nesebar.bg


Публикувано на 04.10.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Изх. № Н2-УТ-4908/ 27.09.2021г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 2246/ 23.09.2021г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ ІV-общ. в кв. 2, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.8 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна предназначението на УПИ ІV-общ. в кв. 2 по плана на ж.к. ”Черно море”, гр. Несебър от „за жилищно строителство“ на „за жилищна сграда и смесена сграда със зъботехническа лаборатория“, завишаване на плътността на застрояване (П застр.) от 45% на 60% и намаляване минималния процент на озеленяване (П озел.) от 45% на 30%. Останалите показатели остават без промяна.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.

Публикувано на 28.09.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4902/ 27.09.2021г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване и регулация на УПИ ІV, кв. 61, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.39 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае установяване в имота на устройствена зона „Жс“, предназначение „за жилищно строителство и обществено обслужване“, характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н≤15.00м/, начин на застрояване – свободно основно застрояване и устройствени показатели, както следва: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0, максимална височина на застрояване Н ≤ 15м и Позел. ≥30%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.

Публикувано на 28.09.2021 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 3 51-15

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1222/24.09.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2231/20.09.2021г. на За Кмет на община Несебър е одобрен изменение на подробен устройствен план на ПУП–ПРЗ за УПИ III в кв.11 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.81 по КК на гр.Обзор/. Проектът предвижда повишаване на устройствени показатели: Пзастр ≤ 70%; Кинт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤15м.. и Позел. ≥30%. и промяна отреждането на имота от „за жилищни нужди“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Променя се устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“.- начин на застрояване – свободно основно застрояване
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Долуподписаните удостоверяваме ,че сме запознати със съобщението.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.09.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1221/24.09.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2232/20.09.2021г. на За Кмет на община Несебър е одобрен изменение на подробен устройствен план на ПУП–ПЗ за УПИ XVI в кв.39 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.360 по КК на гр.Обзор/. Проектът предвижда промяна отреждането на имота от „за жилищни нужди“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Променя се устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 70%; Кинт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤15м.. и Позел. ≥30%. , начин на застрояване-свободно основно застрояване
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116Публикувано на 24.09.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews