АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 26.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №2072/24.07.2023г.

На основание чл.84, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Несебър и като взех предвид протокола от 19.07.2023г. на комисия, назначена със Заповед №2050/19.07.2023г. на Кмета на Община Несебър от проведения търг с явно наддаване, обявен със Заповед №1547/21.06.2023г. на Кмета на Община Несебър, в изпълнение на Решение №908 от Протокол №34/28.04.2023г. на Общински съвет – Несебър, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години за отглеждане на зърнени и технически култури на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 13446кв.м., АОС №5381/04.03.2013г.


З А П О В Я Д В А М :1. Определям „Агро-Стаматови“ ООД, ЕИК 202472560, със седалище и адрес на управление гр.Ахелой, общ.Поморие, пл.“Стара планина“ №2, представлявано от Георги Марков Стаматов – управител, за спечелил участник в търга и наемател на поземлен имот с кадастрален идентификатор 53822.19.246 по КК и КР на с.Оризаре, находящ се в м.”Айкъна”, с начин на трайно ползване – Мочурище, ІV категория, целия на площ 13446кв.м., АОС №5381/04.03.2013г., при граници поземлени имоти с кадастрални идентификатори 00271.2.211, 73571.28.12, 53822.19.247, 53822.19.136, 00271.2.210, срещу потвърдената от неговия управител Георги Марков Стаматов тръжна годишна наемна цена в размер на 531,72лв. /петстотин тридесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.
2. В седмодневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, „Агро-Стаматови“ ООД следва да заплати по сметка на Община Несебър при Уни Кредит Булбанк АД – BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 000400, вид на плащане 444200, годишната наемна цена потвърдена от неговия управител Георги Марков Стаматов в размер на 531,72лв. без ДДС, от която следва да се приспадне внесения депозит в размер на 53,17лв. с платежно нареждане от 29.06.2023г. Годишната наемна цена за всяка следваща година следва да се заплаща до края на месец септември на текущата година.
3. След заплащане на годишната наемна цена за първата година да се сключи договор за наем, считано от 01.10.2023г. до 30.09.2033г. включително.
4. При неплащане на сумата по т.2 от заповедта в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на договор за наем на съответния имот – предмет на търга, както и внесения депозит, който не се възстановява.
Настоящата заповед да се изложи на информационното табло в сградата на общинската администрация, съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №5 на Общински Съвет – Несебър.
Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица по надлежния ред.
Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред Административен съд – Бургас по реда на АПК.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/

Публикувано на 26.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 25.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 18.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 18.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 17.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2548-001/03.07.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1739/30.06.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ, касаещ промяна отреждането на ПИ 73571.49.88 с площ 37233 кв.м.- За производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения, ведомствена бензиностанция, техническа инфраструктура, трошачно- сортировъчна инсталация за третиране на строителни отпадъци и озеленяване със следните градоустройствени показатели: макс. Плътност на застрояване 50%, макс. етажност-, Кинт- 2,00, минимално озеленяване- 20%, било Пп- остава Пп и e приел да придобие безвъзмездно собствеността върху ПИ с проектен идентификатор 73571.49.220 с площ 879 кв.м.- За общинска спортна база, мотел и комплекс за обществено хранене със следните градоустройствени показали: макс. плътност на застрояване 35 %, макс етажност-4ет./10м., Кинт 1,20, мин. Озеленяване- 50%, било Пп- става Ок.
Заповед №1739/30.06.2023г. и проектът за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават чрез Община Несебър до Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 17.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3646-001/14.07.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №523/10.04.2023г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 51500.76.17 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, касаещ запазване на отреждането „За жилищно строителство“, промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели: П застрояване - 30%, К интензивност - 1,50, Н корниз - 15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №523/10.04.2023г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, ет.3, ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4028/13.07.2023г
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VIІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.309 по КККР, касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
Проектът е приет с протоколно решение т.17 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4029/13.07.2023г
Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР , касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Проектът е приет с протоколно решение т.18 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews