ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №13 от 10.11.2005г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.56.56 по к.к. на м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, поради изтекъл срок и за изграждане на складово хале на един етаж със ЗП=300кв.м. с търговско предназначение.”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №13 от 10.11.2005г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.56.55 по к.к. на м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, поради изтекъл срок и за изграждане на складово хале на един етаж със ЗП= 90кв.м. с търговско предназначение.”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 02.05.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Външно ел. захранване на хотелски комплекс, подобект: Кабели 20 kV“ за поземлен имот с идентификатор №61056.56.133 по кадастралната карта с. Равда, м. „Хендек Тарла”. Трасето на кабелите започва от съществуващ трафопост „Барел“ в ПИ 51500.86.18 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър, преминава през ПИ 51500.86.21 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 3098 кв.м. и с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, пресича ПИ 51500.510.69 в местността „Кокалу“, землище гр. Несебър с площ 525 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост и продължава на север ПИ 61056.54.16 в местността „Хендек Тарла“, землище с. Равда с площ 2348 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което продължава в ПИ 61056.54.15 с площ 2694 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и завършва в нов БКТП в ПИ 61056.56.133 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек тарла“. Дължината на трасето на кабела е 946 м. Определя се сервитут от 1 м. от страната на имотите и 2 м. от другата страна спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са следните: 839 кв.м. в ПИ 61056.54.15, 1642 кв.м. в ПИ 61056.54.16, 8 кв.м. в ПИ 51500.510.69, 280 кв.м. в ПИ 51500.86.21 и 8 кв.м. в ПИ 51500.86.18 – частна урбанизирана територия.
Проектът за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.3, стая 32.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ”УТ” при община Несебър съобщава, че със Заповед №628/24.04.2018г. на Заместник-кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.510.137 и №51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Акротирия“, който проект касае промяна в конфигурацията на имотите, като от ПИ 51500.510.137 и ПИ 51500.510.149 се урегулират УПИ I-149 с площ 901 кв.м., УПИ II-137 с площ 4018 кв.м. в кв.5 и улица с площ 654 кв.м., като 54 кв.м. остават пред поземлен имот с идентификатор №51500.510.62 по КК на гр. Несебър. За новообразуваните УПИ I-149 и УПИ II-137 се въвежда устройствена зона „Ок“ и се установяват нормативно допустимите устройствени показатели по ЗУЧК за зона „А“, а именно: Плътност на застрояване 20%, Кинт - 0,5, Нкорниз – 7,5м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.
Заповед №628/24.04.2018г. на Заместник-кмета на община Несебър и проектът за ПУП-ПРЗ по отношение на поземлени имоти с идентификатори №51500.510.137 и №51500.510.149 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Акротирия“ се намират в отдел „УТ“ в сградата на администрацията на община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.3, ст. №32 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 25.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 61, ал. 3, във вр. с ал.1 от АПК, съобщаваме на всички заинтересовани физически и юридически лица Заповед № 632/ 25.04.2018г. на Кмета на Община Несебър, издадена в хода на административно производство по реда на чл. 65 от ЗОС.
Заповед № 632 от 25.04.2018г.

Публикувано на 25.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: