ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6274/22.02.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 261/17.02.2021г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ III в кв.11 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.81 по КК на гр.Обзор/. Исканото изменение предвижда повишаване на устройствени показатели: Пзастр ≤ 70%; Кинт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤15м.. и Позел. ≥30%. и промяна отреждането на имота от „за жилищни нужди“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Променя се устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“.- начин на застрояване – свободно основно застрояване
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 22.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5781/22.02.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 260/17.02.2021г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПЗ за УПИ XVI в кв.39 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.360 по КК на гр.Обзор/. Исканото изменение предвижда промяна отреждането на имота от „за жилищни нужди“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Променя се устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастр ≤ 70%; Кинт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤15м.. и Позел. ≥30%. , начин на застрояване – свободно основно застрояване.
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116Публикувано на 22.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1027-001/22.02.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №278/19.02.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план, в частта му план за регулация и застрояване за УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.540 и УПИ ХІ-544 с идентификатор по кадастрална карта 51500.502.544 в кв.55 по плана на гр.Несебър. Проекта касае промяна номера на УПИ І-общ. на УПИ І-540, във връзка с промяна на собствеността на имота и идентификатора му по кадастрална карта, както и промяна на устройствената зона от „Ок“ на „Жг“, отреждането от „за почивна станция и озеленяване“ на „за здравни дейности“. За УПИ І-540 се установяват Плътност на застрояване - 45%, минимално озеленяване - 30% и начин на застрояване - свързано застрояване, при запазване на Кинт. - 3,00 и максимална етажност над 15м. За УПИ ХІ-544 се предвижда промяна на отреждането от „за жилищно и курортно строителство“ на „за здравни дейности“, при запазване на досега действащите устройствени показатели (Кпл.=70%, Кинт.=2,00, Нmax<15,00м. и минимално озеленена площ - 30%). По общата граница между УПИ І-540 и УПИ ХІ-544 се установява свързано застрояване до 2 етажа, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи, размери и корекции неразделна част от заповедта.
Заповед №278/19.02.2021г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и на входните врати на сградите/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 22.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В А

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Слънчице“ при Община Несебър за деца с увреждания от 3г. до 18г .ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“ по чл.70, ал.1 от КТ във връзка с чл.67, ал.1, т.1 от КТ считано от 01.03.2021 год.


Информация за провеждане на процедурата за подбор:
Работодател: Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Слънчице“ при Община Несебър
Място на работа: Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Слънчице“ при Община Несебър
Характер на работата: Предоставяне на комплекс от социални услуги за подкрепа на индивидуалното развитие, създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и за обучение за водене на самостоятелен начин на живот на деца с увреждания, деца със специфични образователни потребности и речеви нарушения, и на техните семейства в община Несебър.

Отговорности и задължения:
▪Извършва логопедичната рехабилитация в Център за социална рехабилитация и интеграция /почасова социална услуга/ - индивидуална и групова работа с децата-потребители;
▪Осъществява диагностика на комуникативните нарушения и изработва оценки за възможностите на децата-потребители;
▪Прилага корекционни методи и техники за повишаване на възможностите за комуникация на децата-потребители;
▪Участва при изготвяне на оценка на потребностите, план за подкрепа/грижи, периодични и заключителни социални доклади и оценки за резултатите от предлаганите социални услуги на децата-потребители;
▪Определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати;
▪Провежда корекционно-възпитателната работа с децата-потребители;
▪Работи индивидуално и групово с децата-потребители;
▪Предоставя информация, изказва мнение, дава насоки и съвети, извършва индивидуални консултации на децата-потребители и на техните семейства, изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия относно развитието на детето и с цел полагане на най-добра грижа и постигане на качествено въздействие;
▪Познава и прилага в работата си средства и методи за комуникация с деца със специални образователни потребности, възникнали поради сензорни или ментални увреждания, умствена изостаналост, езиково-говорни нарушения, нарушения в комуникацията, емоционални или поведенчески затруднения, хронични заболявания, множество увреждания;
▪Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация.
▪Участия в екипни срещи и обсъждания;
▪Документация и отчетност;
▪Изпълнява и други задачи, възложени от директора


Изисквания за заемане на длъжността „логопед“:
▪Образователно-квалификационна степен – висше „Бакалавър“/“Магистър“
▪Специалност – логопедия
▪Професионален опит –1 година опит и/или интерес в областта на детското развитие и в частност – работа с деца със специфични потребности. Опитът в работата с деца и във воденето на случаи е предимство.
▪Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
▪Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Предлагани условия:
▪Трудов договор – със срок на изпитване;
▪Приятна работна атмосфера
▪Комуникативно работно място
▪Работа в мотивиран екип от специалисти
Необходими документи:
▪Заявление за работа
▪Автобиография
▪Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
▪Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка/ - при започване на работа
▪Документ за самоличност за справка /при започване на работа/
▪Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/
▪Свидетелство за съдимост /при започване на работа/

След уточняване по телефон или на имейл, могат да се подадат документи до 31.05.2021г. Телефон за връзка: 0893 303 764 и e-mail: csri_nessebar@abv.bg

Публикувано на 22.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

За обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Несебър (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 19.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

1. Одобрена план-сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ за 2020г., валидна и 2021г.
ПЛАН-СМЕТКА
за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2021 г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-798/11.02.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №39/09.02.2021г. на
Вирджиния Георгиева Латунова за „Вътрешно преустройство на фризьорски и козметичен салон в жилище – самостоятелен обект с идентификатор 51500.85.9.1.1 по КК“ в имот с идентификатор 51500.85.9 по КК на гр.Несебър, м. „Кокалу“, с идентификатор за самостоятелния обект 51500.85.9.1.1 по КК, с административен адрес: гр.Несебър, м.“Кокалу“ №42.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 11.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.66 и чл.69 отБАПК, в срок от 30 дни от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Несебър се извършва обществено обсъждане и се приемат предложения и становища относно представения общ нормативен акт за именуване на улици в с.Кошарица, в.з.”Чолакова чешма”, общ. Несебър на осн. чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.


Проект!
РЕШЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от именуване на част от уличната мрежа в с.Кошарица, в.з.”Чолакова чешма”, общ. Несебър и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация, Общински съвет Несебър,
ИМЕНУВА:

1. ул. „Странджа” - от осова точка 98 до осова точка 101, по КК на с.Кошарица, с номера от №1 до №2 и от №2 до №20;
2. ул.”Сини камъни” – от осова точка 114 до осова точка 103, по КК на с.Кошарица, с номера от №1 до №11 и от №2 до №18;
3. ул.”Връх Ботев” – от осова точка 113 до осова точка 107, по КК на с.Кошарица, с номера от №1 до №5 и от №2 до №12;
4. ул.”Връх Ком” – от осова точка 97, през осова точка 94, през осова точка 111 и 112 до осова точка 97, по КК на с.Кошарица, с номера от 1 до 39;
5. ул.”Несебър” – от осова точка 93 до осова точка 89, по КК на с.Кошарица, с номера от №1 до №11 и от№2 до №4;
6. ул.”Бургас” – от осова точка 92 до осова точка 86, по КК на с.Кошарица, с номера от №1 до №9 и от№2 до №12;
7. ул.”Русалка” – от осова точка 115 до осова точка 118, по КК на с.Кошарица, с номера от№1 до №4.ВНОСИТЕЛ П
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 08.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОТ "СТРОЙ СПИЙД" ООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: