ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5820/04.02.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.12 от протокол № 1 от 06.01.2021г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-общ. /ПИ с идентификатор 53045.501.98 по КК/.
Проектът предвижда провежедане на вътрешните регулационни линии на УПИ XIII-общ. към УПИ I, УПИ II и УПИ XII и улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на ПИ 53045.501.98 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Обзор. Площа на УПИ XIII-общ. се променя от 493 кв.м. на 483 кв.м. в съответствие с Акт за частна общинска собственост № 5367 от 28.01.2013г., вписан в СВ Несебър под № 90, т. 2, вх. рег.№ 599 от 06.02.2013г.Не се променя отреждането на имота „За жилищно строителство” и устройствена зона „Жм”.
Проектът се намира в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 04.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ДЕВТОН ЛЛП-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЕГ КАПИТАЛ ЕООД МДТ-771
ЕГ КАПИТАЛ ЕООД МДТ-772
КЕЙ ПИ АЙ ПИ ЕАД
ПОЛИНЕЛ ИНВЕСТ ООД
УСМИВКА - 77 ЕООД
УСМИВКА-51 ЕООД
ФИН-ИН 64 ЕООД

Публикувано на 28.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПЧЕЛАРИТЕ

Създадена е Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД - безплатна за всички потребители. Платформата има за цел възможно най-бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита. ЕПОРД се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните.

Пчеларите се регистрират с имейл и номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 27.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Н2-УТ-346/21.01.2021г.
„Изграждане на двуетажна двуфамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-259, кв.3 по плана на с.Равда“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-381/22.01.2021г.

Отдел „УТ“ при община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 198/24.11.2020г. на „ЦЕТИ-2008“ ЕООД за строеж: „ Преустройство с цел смяна предназначението на два офиса с идентификатори 51500.507.31.1.57 и 51500.507.31.1.58 в игрална зала за хазартни игри в кафене в партерния етаж на жилищна сграда с КОО“ в УПИ ІІІ-332, кв.4003 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“, ПИ 51500.507.31 по КК на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7-дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 26.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-420/ 25.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 27/ 25.01.2021г. на Александър Кирилов Стоянов за „Преустройство на едноетажна обществено обслужваща застройка „Офис“ /сграда с идентификатор 51500.503.261.3/ в „Ресторант“ и „Специализиран магазин за риба, рибни продукти, миди и морска храна“ в УПИ Х-общ., кв. 27 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.261. .
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено. .
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова
Публикувано на 25.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: