АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 22.07.2021Г.


четвъртък, 22 юли 2021Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ
Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3909 /19.07.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за ПУППРЗ за УПИ Х-2714 с площ 1780 кв.м /ПИ 51500.27.14/ в кв.33 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр.Несебър, на основание становище с изх. № Н2-УТ-6338/25.02.2021г. на Главния архитект и Заповед № 343/25.02.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С представения проект се променя отреждането на имота от „За хотел“ в „За жилищно и курортно строителство, ЗОХ и озеленяване“ и устройствена зона от „Ок“ в „Жм“ без да се променят устройствените покадатели: Плътност на застрояване - 30%, Кинт - 1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленяване - 50%.
Представено е решение № ПД-2824- /1/ от 08.01.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 4/ 21.04.2021г.
на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10,
ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен
срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3907 /20.07.2021г.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е представен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-4024 с идентификатор по КК 11538.502.339, в кв. 45 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ, на основание становище с изх. № Н2- УТ-6004-001/21.04.2021г. на Главния архитект и Заповед № 642/21.04.2021г. на Кмета на Община-Несебър.
С проекта се променя устройствената зона от „Ок“ на „Жс“ на УПИ V4024, промяна устройствените паказатели, както следва: Плътност на застрояване от 30% на 50%, Кинт от 1.2 на 2.00, максимална височина на застрояване /Нк/ от - 10м на 15м , П озеленяване от 50% на 30%, при запазване на отреждане „За жилищно и курортно строителство“. Представено е писмо изх.№ ПД-639-(1) от 22.03.2021г. на РИОСВ-Бургас.
Проектът е приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 5/ 16.06.2021г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел “УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 22.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3361-001/21.07.2021г.


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1315/17.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.76.96 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, имотът се отрежда „За складова база и логистичен център“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели: Пзастрояване=30%, Кинтензивност=1,50, Нкорниз=15,00м., минимално озеленена площ - 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери неразделна част от заповедта.
Заповед №1315/17.06.2021г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3
ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица. След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото
съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на
съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 21.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1750/20.07.2021г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1757/19.07.2021г. на За Кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 53045.120.504 по КК на гр.Обзор.
Видно от приложеният проект се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с
идентификатор 53045.120.504 по Кадастрална карта на местност „Кметство Обзор “, землище на гр. Обзор, попадащ в зона „Б“ съгласно чл.11,ал.1 от ЗУЧК . ПИ 53045.120.504 е с площ 19704кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска и начин на трайно ползване „За водостопанско, хидримелеоративно съоръжение“ частна държавна собственост.
Заданието предлага промяна на трайното предназначение от „земеделска“ в „урбанизирана“, отреждане на имота „ За пречиствателна станция“ ,въвеждане на устройствена „Пп“. Установяват се следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.120.504: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №1833/20.07.2021 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/31.05.2021 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/31.05.2021 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър
С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/31.05.2021г., утвърден със Заповед №1833/20.07.2021 г. на Кмета на Община Несебър


Публикувано на 20.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3283/16.06.2021г.

На основания чл.61, ал.1 от АПК, отдел „УТ“ при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №1220 от 15.06.2021г. за техническа грешка, неразделна част от Заповед №1281 от 18.08.2020г. за придобиване на собственост по чл.16, ал.6 от Закона за устройство на територията.
С влязло в сила Решение №59 по т.46 от протокол №3/ 15.01.2020г. от заседание на Общински съвет- Несебър е одобрен на основание чл.16, ал.1 от ЗУТ, ПУП- план за улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица пътна връзка между първокласен път I-9 (E87) Бургас- Варна и път Равда- Несебър (ул.„Несебър) “, в землището на с.Равда, м.“Хендек тарла“ с цел промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в обхвата на разработката. Изработеният ПУП- План за улична регулация засяга поземлен имот с идентификатор 61056.56.113 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, шест, точка, едно, едно, три) по КККР на с.Равда, находящ се в местност „Хендек тарла“, за който се отрежда новообразуван УПИ III-113 ,кв.10 с идентификатор 61056.56.149 на площ 7498 кв.м., като от ПИ 61056.56.113 се отнема и отрежда за улици и инженерна инфраструктура ПИ 61056.56.150 на площ 599 кв.м. и УПИ VII-общ. с идентификатор по КК 61056.56.148 на площ 26 кв.м., с отреждане „За трафопост“.
С влязло в сила Решение №33 от 27.12.2019г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №1266/25.07.2018 г. на Кмета на общината е определена пазарната стойност на имота преди и след урегулирането му, при което е установено, че стойността на новообразувания УПИ не е по-малка от тази на имота преди урегулирането му. С това е изпълнено изискването на чл.16, ал.4, изр. 3 от ЗУТ.
Съгласно чл.16, ал.6 от ЗУТ, собствениците на поземлени имоти по ал.4 и ал.5 придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху частта от имота попадащ в улица, съгласно влезлия в сила ПУП-ПР. За всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота.
Заповед №1220/15.06.2021г. и Заповед №1281/18.08.2020г. на кмета на Община Несебър се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331, инж.И.Димова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за реда и начина на отпускане на
еднократна финансова помощ и мотиви. Предложения и становища се приемат в
срок до 08.08.2021г. като коментар под публикацията, на contacts@nesebar.bg и в Центъра за административно и информационно
обслужване, офис 1, гише 1 в гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №10.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6188

Публикувано на 12.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


"ПУП-Изменение на ПЗ за УПИ ІІ-4034 /ПИ 11538.4.34/ в кв. 26 по плана
на Курортна зона между "Морски санаториум" и гр. Свети Влас, местност
"Юрта под пътя".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 09.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3721/07.07.2021г.


Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за устройствена план-схема за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки: Подобект 20kV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Кокалу“.Трасето на кабела започва от кабелни муфи 20 кV в ПИ 51500.503.327 с площ 3884кв.м., с вид територия „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.503.325 с площ 24054кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.503.328 с площ 10779кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, публична общинска собственост“, преминава в ПИ 51500.75.27 с площ 12131кв.м., с вид територия „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.76.41 – като за тази част от трасето е изработен ПУП-ПП, поради трайното предназначение на територията „Земеделска“ – до нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с площ 1643кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост. Дължината на трасето е 296,67м. в урбанизирана и транспортна територия, като същото последователно попада в следните имоти: 40,25м. в ПИ 51500.503.327; 60,76м. в ПИ 51500.503.325; 22,38м. в ПИ 51500.503.328; 101,91м. в ПИ 51500.75.27 и 71,37м. в ПИ 51500.76.34 по кадастрална карта на гр. Несебър. Определена е сервитутна граница на 1м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 614,64кв.м. в транспортна и урбанизирана територия, като попадат в следните имоти: 77,07кв.м. в ПИ 51500.503.327; 119,40кв.м. в ПИ 51500.503.325; 42,12кв.м. в ПИ 51500.503.328; 204,33кв.м. в ПИ 51500.75.27 и 171,72кв.м. в ПИ 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър.
Проекта за устройствена план-схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews