АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3722/07.07.2021г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.18.6, преминаващи през поземлен имот с идентификатор 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Бостанлъка“. Трасето на кабелите започва от БКТП „Бостанлъка 2“ в ПИ 51500.17.45, преминава през ПИ 51500.21.39 с площ 13604 кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“. Дължината на трасето е 98,90 м. в ПИ 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“. Определена е сервитутна граница на 0,80м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 158,23 кв.м. в ПИ 51500.21.39 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.“Бостанлъка“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№Н2-УТ-3723/07.07.2021г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция, подобект: Кабели 0,4 кV“ в поземлен имот с идентификатор 51500.56.57, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м.„Инджекьойско блато“. Трасето на кабела започва от съществуващ комбиниран шкаф в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, преминава през имота и достига до границата на ПИ 51500.56.57 по КК на гр.Несебър, м.„Инджекьойско блато“. Дължината на трасето е 37,60м. в земеделска територия и попада в ПИ 51500.56.44 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Инджекьойско блато“. Определена е сервитутна граница на 0,60м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 48,32 кв.м. в ПИ 51500.56.44 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Инджекьойско блато“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 07.07.2021Г.

СРЯДА, 07 юли 2021Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОП „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“


O Б Я В Я В А

свободни работни места за длъжността „водач на камион-влекач“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• средно образование;
• свидетелство за правоспособност - категория С+Е

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: Професионален опит на подобна позиция е предимство за кандидата.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
1) заявление за кандидатстваене;
2) професионална автобиография;
3) копие от диплома за завършено образование;
4) копие на свидетелство за правоспособност;
5) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документи
Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата в административната сграда на ОП „Управление на отпадъците“, находяща се в с.Равда, местност Мерата, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

5. Подборът протича в два етапа:
1) разглеждане на представените документи;
2) интервю с допуснатите кандидати.

6. Кратко описание на длъжността:
1. Управлява товарен автомобил и транспортира товари;
2. Оформя документи по превоза и доставката във връзка с предаването на товара;
3. Попълва и ежедневно отчита пътните листи;
4. Наблюдава и спомага за товаренето и разтоварването на автомобила.

За информация, тел.: 0893 55 92 92 - ОП Управление на отпадъците


Директор : /п/
/Иван Тангарджиев/Публикувано на 07.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-3435-001/06.07.2021г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.18а от АПК и
чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ XVI, кв.31Б по плана на с.Равда, с идентификатор по КК 61056.501.579 по плана на с.Равда, с който се предвижда промяна на устройствената зона от „Жм“ на „Жс“, промяна характера на застрояване с малка височина (Н≤10м.) на застрояване със средна височина (Н≤12,00м.)
и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване-60%, Коефициент на интензивност 1,80, минимално озеленена площ- 30% и максимална височина на застрояване Н<12,00м, при запазване начина на застрояване-свободно основно застрояване.

Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 05.07.2021Г.

СРЯДА, 05 юли 2021Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4287/ 05.07.2021г.


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.17 от протокол № 5 от 16.06.2021г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ ХХ от кв.23 по регулационния план на гр. Обзор /ПИ 53045.502.318 по КК на гр./. Исканото изменение предвижда промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ , ново свободно надземно застрояване и свързано подземно застрояване на общата южна регулационна граница с ПИ с идентификатор 53045.502.318 по КК на гр.Обзор,община Несебър. Отреждането на имота е „за апартаментен туристически комплекс“ и се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 70%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥30%., начин на застрояване – „свободно“ и „свързано“ в подземния етаж
Проектът и протоколът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3613/02.07.2021г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда № 3/21.06.2021г. с възложител „АТА 61“ ЕООД с ЕИК 102827932 за : „ Промяна предназначението на съществуващо помещение с идентификатор 51500.507.170.1.134 от супермаркет в спортен бар“ в партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.507.170.1 изградена в УПИ V-399, кв.3702 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“.
Разрешението се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Разрешението може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1915-001/05.07.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица – Светлана Андреева Николова-Адреева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №55/03.06.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА –северен калкан“, с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.259.1, находящ се в УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.259 в кв.27 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 05.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Н2-УТ-3472/28.06.2021г.


„ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 73571.27.73, м.“Боруна“, землище
с.Тънково,община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 02.07.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews