ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №13 от 10.11.2005г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.56.57 по к.к. на м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, поради изтекъл срок и за изграждане на складово хале с размери 12,00м. на 30,00м. на един етаж със ЗП= 360кв.м. с търговско предназначение.”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Извършване на изкопно- насипни работи в ПИ 51500.53.30 по к.к., м-т „Инджекьойско блато“, гр.Несебър, с цел подготовка на строителната площадка по реда и условията на чл.151, т.5 от ЗУТ“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Потвърждаване на Решение №4 от 30.04.2008г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди издадено от Министерство на земеделието и храните за ПИ 51500.84.1 по к.к. на м-т „Кокалу“, гр.Несебър, поради изтекъл срок.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ Вх. номер Н2-УТ-1910/19.03.2018г:


„ Външно ел.захранване на селскостопанска сграда с местонахождение ПИ 51500.75.2 по КК на м-т „Кокалу“, земл. Гр.Несебър, ДП 4317821/21.12.2017г; подобект:Кабели 0,4 к V.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Проект за изменение на ПУП- на УПИ XI-700, 1264 кв.м., ПИ 51500.503.32 по к.к. на Община Несебър.“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1657/22.03.2018г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т.16 от протокол № 4 от 21.03.2018г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ І-448 в кв.52 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.502.376 по КК на гр.Обзор/
С изменението на регулацията се коригира несъответствието между площта на имота по регулация, кадастрална карта и документ за собственост. Регулационните граници на УПИ І-448 в кв.52 се прокарват по имотни граници по одобрена кадастрална карта на имот с идентификатор 53045.502.376. С нотариален акт бившите собственици на УПИ I-448 са придобили собственост върху незастроено дворно място от 30кв.м., придаваемо от общинско място към УПИ І-448 в кв.52. Общата регулационна граница на УПИ І-448 с УПИ II-общ. също се променя по кадастралната граница, тъй като за УПИ II-общ. има издаден Акт за частна общинска собственост за площ от 503 кв.м. по кадастрална карта.Между УПИ І-448 и УПИ IX регулационната линия се променя по кадастралната карта за да се запазят оградите и двете съществуващи масивни сгради, съгласно изискванията на ЗКИР
С плана за застрояване за УПИ I-448 от кв. 52 се предлага повишаване на показателите за застрояване, както следва: Кпл.=25-70 %; Кинт. = 1,0-2,0; Позел. =30-50%; максимална височина на застрояване Н=10.00 - 15.00м. и минимално озеленена площ 30–50% в устройствена зона „Жс“, и отреждане „За жилищно застрояване – тип „Пансион“ , начин на застрояване – основно свободно застрояване.
Искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от узнаването му .
Проектът се намира в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.


Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ заповед №514/29.03.2018г.

Отдел “УТ” при Община Несебър съобщава,че със заповед №514/29.03.2018г. на кмета на община Несебър е одобрено задание за изменение на ПУП-План схеми за обект: „Присъединително отклонение от електромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на обект „Ваканционно селище“ в ПИ 27454.23.63 м.“Кладери“, землище на с.Емона, преминаващо през имот ПИ 27454.23.68 по кадастралната карта на местност ”Кладери” , землище с.Емона, като изменение на елемент на техническата инфраструктура в изпълнение на решение №748 от протокол №25/02.03.2018г. на ОбС гр.Несебър.
Трасето започва от Нова шахта Ш4 на границата на ПИ 27454.23.63 , пресича ПИ 27454.23.68 и достига Нова шахта Ш16 на границата на ПИ 27454.23.63 по КК на местност ”Кладери”, землище с.Емона. Проектната дължината на трасето е около 11м., които са изцяло в урбанизирана територия и се създава сервитут с ширина 0.60м. от двете страни на трасето с обща площ от 13.20 кв.м..
Представеното е задание изработено и съгласувано съобразно изискванията на чл.136, ал.1 във вр с чл.125 от ЗУТ с писмо изх.№ ПД-2508/28.10.2016г. на РИОСВ гр.Бургас.
Заповедта е изложена в отдел УТ – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-2339/30.03.2018 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №483 от 23.03.2018 год. е одобрен ПУП-ИПЗ за УПИ ХІV-528, кв.33 /61056.501.419/ по плана на с.Равда.
Подробният устройствен план касае отреждане на УПИ ХІV-419 за „Жилещна сграда със стаи за настаняване и апартаменти, семеен хотел и КОО“, като се запазва устройствената зона „Жс“,минимално озеленената площ 30% и начина на застрояване – свободно основно застрояване, като се променят максимална височина от Н≤12,00м на Н≤13,50м и Кинт. от 1,75 на 2,00, Кпл. от 50% на 70%.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Публикувано на 30.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение от отдел Търговия

Община Несебър уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито на територията на Община Несебър, върху терени общинска собственост, на основание Решение № 742, Протокол № 25 /02.03.2018г. на Общински съвет Несебър, че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис №2 , Гише 5 .


Необходими документи:

1. Заявление по образец.

Срок за подаване на заявления - от 02.04.2018 г. до 04.05.2018 г.Публикувано на 28.03.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: