АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ПАРКИРАНЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

Община Несебър съобщава, че започва прием на документи за издаване на магнитен стикер за достъп до вътрешността на Несебър - стар град. Новите стикери ще заменят магнитните карти, използвани досега.

Стикерът е индивидуален и ще бъде издаван на точно определен автомобил, затова е необходимо да посетите общинския офис на ул. „Струма“ 6 с превозното средство, за което искате достъп. На място общински служител ще постави стикера в подходяща зона на предното стъкло.

Активиране на достъпа започва от понеделник- 12.04.2021 година.

Във връзка с настъпващите Великденски празници и за да се предотврати претоварването на Стария Несебър с автомобили, на 23.04.2021 г. общината ще монтира пропускателните съоръжения на входовете на града. В празничния период всички паркинги в Несебър остават със свободен достъп.


Публикувано на 07.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1764/06.04.2021г.

Съобщава, че със заповед № 352/25.02.2021г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ IV в кв.1 по регулационния план на ж.к.“Южен плаж“ гр. Обзор, община Несебър /ПИ с идентификатори 53045.503.313 по КК на гр.Обзор/.Изменението предвижда:
В частта „План за регулация“ източната регулационна линия към морски плаж се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта. Променя се предназначението на имота от „за нискоетажно курортно строителство“ на „за хотелски комплекс, обслужващи функции и търговия“. В частта „План за застрояване“ се запазват градоустройствени показатели, както следва: максимална Плътност на застрояване ≦ 30%- максимален Коефициент на интензивност на застрояване ≦1.50, максимална Височина на застрояване ≦ 10.0м., минимална Плътност на озеленяване ≧ 50% и начин на застрояване „свободно”. Изменя се разположението на ограничителните линии на застрояване, както следва: на 3.00м. от страничните регулационни линии, съгласно чл.35, ал.3 във вр. с чл.31, ал.1, т.1 от ЗУТ и на 10,00м. от границата на морски плаж, съгласно чл.31, ал.6 от ЗУТ.
Проектът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 06.04.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В А
Публикувано на 29.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В А

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 456 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №: 365/25.02.2021 г. на ОбС – Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следния общински имот:Търгът да се проведе на 13.04.2021 г. в ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата) - 27.04.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация се получава от гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.
Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, както и ДДС.
Данък по ЗМДТ в размер на 3% върху цената по договор, се привежда в полза на Община Несебър.
Оглед на имота – 10-16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга.
Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на търга и името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.
За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.: 0431/98243.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

Публикувано на 29.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Я В А


Публикувано на 25.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


На 25 март в зала „Мелсас“ в Несебър се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. Обстойно по темата говориха зам.-кметът по „Бюджет и финанси“ Иван Гургов и Антоанета Харизанова, началник на отдел „Бюджет и разрешителни режими“.

Публикувано на 25.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПЗ за УПИ V-4024 /ПИ 11538.502.339/, кв. 45 по ЗРП на гр.Свети Влас-ЮГ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СПРАВКА


за местата за прием в общинските детски градини
в община Несебър за учебната 2021/2022 година
(от 15.09.2021 г.)
Публикувано на 22.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 25 март /четвъртък/ от 10.00 часа в зала „Мелсас“ гр.Несебър ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на общински дълг, по следния ред:

Поемане на Дългосрочен кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ ЕАД

Предназначение на дълга –Целта на проекта за поемане на общински дълг е да се финансират обекти от обществено значение от капиталовата програма по бюджета на община Несебър за 2021 г., както следва:

1. “Разширение на ДГ „Слънце“ и реконструкция на покрив на съществуваща сграда в УПИ VІІІ – общ., кв. 5601 с идентификатор 51500.506.316 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, гр. Несебър, общ. Несебър“.
2. "Изпълнение на инженеринг-проектиране,строителство и упражняване на авторски надзор на спортна зала в УПИ VI-общ, кв.403 по плана на гр. Несебър, кк. Слънчев бряг -Запад, с кадастрален номер 51500.508.89".

С изпълнението на горецитираните обекти от капиталовата програма в краткосрочен план ще бъде подобрено качеството и количеството на услугите, които общината предоставя на своите граждани, ще бъде подобрена инфраструктурата и облика на цялата община.
Обектите са със социална насоченост, с приоритетно изпълнение като в дългосрочен план се очаква повишаване на стандарта по предоставяне на образователни услуги на населението,предоставяне на условия за провеждане на тренировки, спортни събития и мероприятия в модерна и съвременна спортна зала.
Параметри на дълга:

• Максимален размер на дълга – до 2 400 000лв./два милиона.и четиристотин хиляди лв./.
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
• Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 2% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 2%
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ
• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Несебър, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Кметът на Община Несебър отправя покана за присъстие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтерисовани физически и юридически лица.


Публикувано на 17.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ№1042/ 23.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, касаещ промяна на страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, в кв.15 по плана на с.Равда, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ.
В северната част на имотите /по ул.“Свобода/ се предлага свързано застрояване между УПИ ІV, УПИ V и УПИ І в кв.15 по плана на с.Равда. За УПИ ІV и V се запазва отреждане „За жилищно строителство“-устройствена зона „Жм“, Плътност на застрояване до 40%, максимална височина Нк=10м /етажност 3 етажа/, Кинт = 1,20 и мин.озеленяване от 40%.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от публикуване на съобщението в информационния сайта на община Несебър

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews