ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство е изработен проект на Стратегия за културното наследство на община Несебър за периода 2023 - 2032 г. В срок до 24.04.2023 г. може да представите становища и предложения по проекта на адрес: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10, Център за административно и информационно обслужване или на e-mail: contacts@nesebar.bg.


Публикувано на 24.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 23.03.2023Г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 23.03.2023г. до 06.04.2023г.

Повече информация
Публикувано на 23.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БСИГ-Обзор ЕООД
БСИГ-Обзор ЕООД 2


Публикувано на 16.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Окончателни резултати
от проведена конкурсна процедура за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” при Община Несебър
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/В.Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост“/


Публикувано на 14.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 14.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Несебър изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Община Несебър обявява, че на 15.03.2023г. от 10:30ч в Артиум център ет.2 конферентна зала ще се проведе дискусия и обсъждане на Проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво.
Същите са публикувани на интернет страницата на община Несебър.


Публикувано на 13.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 07.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Система за оценяване при провеждане на конкурса за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“ към Община Несебър, обявен със Заповед №127/30.01.2023 г. на кмета на Община Несебър

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия реши:
Определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:
1. Коефициент „4“, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;
2. Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.
Определя системата за определяне на резултатите, както следва:
1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на община Несебър и се запечатват в плик.
2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с професионалната област на длъжността.
3. За да посочи своя отговор, кандидатът отбелязва знака „Х“ върху избрания от него отговор.
4. Всеки верен отговор носи по 1 точка, т.е., максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 20 точки.
5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има „14” или повече точки и същият се допуска до интервю.
6. Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват лично на място за допускането им до интервюто. Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /06.03.2023 г./ от 11.00 часа. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.
Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение №5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.
Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „3“.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.
При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Виктор Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост“/Публикувано на 02.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1053-005/02.03.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Васил Михайлов Ганчев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №121/13.07.2022г. на архитекта на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор 53045.502.119.1 находящ се УПИ ІV-221,218 с идентификатор по КК 53045.502.119 в кв.18 по плана на гр.Обзор, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 02.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 27.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: