АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3889/19.06.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ IV от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.313 по КК/. Исканото изменение касае промяна на устройствената зона на имота от курортна зона – „Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Проектът е приет с протоколно решение т.11 от протокол № 6 от 05.07.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

Публикувано на 13.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

Заповед №1615/23.06.2023г.

За одобряване на задание за ПУП-ПР за УПИ ІХ-общ. в кв.16 по плана на с.Баня.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 12.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4345 / 11.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание становище с изх. № Н2-УТ-5969/30.03.2023г. на Главния архитект и Заповед № 467/ 30.03.2023г. на Кмета на Община-Несебър е представен проект за ПУП-ПЗ за УПИ І-7074,7075 с идентификатор 11538.502.198 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, в кв.26 по плана на гр. Свети Влас-ЮГ.
Представения проект касае установяване за УПИ І-7074,7075 /11538.502.198/ на устройствената зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване - 55%, Кинт -2.00, Нкорниз - 15 м и минимално озеленена площ - 30%.
Проектът е приет с протоколно решение т. 7 от протокол № 4/ 03.05.2023г. на ОбЕСУТ и се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

Публикувано на 11.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикувано на 10.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ


"ФОРТ НОКС" ООД

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 10.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4299/ 07.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1222/ 05.06.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план- извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.493 (УПИ ІІІ-530 в кв.25 по одобрения със заповед № 249/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация /бивщ параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по изработения проект за ПУП-план за регулация.
ПИ 11538.504.493 се урегулира в УПИ ІІІ-493 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, а именно УПИ ІІІ-493 на площ от 393 кв.м в кв.25.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


ЗАПОВЕД
ПУП-ПРЗ
ПУП-ПРЗ

Публикувано на 07.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4295/ 07.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1560/ 23.06.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план- извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.524 (УПИ ХVІ-420 в кв.27 по одобрения със заповед № 249/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация /бивщ параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по изработения проект за ПУП-план за регулация.
ПИ 11538.504.524 се урегулира в УПИ ХVІ-524 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, а именно УПИ ХVІ-524 на площ от 476 кв.м в кв.27.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


ЗАПОВЕД
ПУП-ПРЗ
ПУП-ПРЗ

Публикувано на 07.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4263/ 06.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1496/ 21.06.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план- извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.1042 (УПИ ІІ-581 в кв.53 по одобрения със заповед № 249/ 20.09.1990г. и неприложен план за регулация /бивщ параграф 4/ на с.о. „Инцараки“) по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улицата 6м, предвидена по изработения проект за ПУП-план за регулация.
ПИ 11538.504.1042 се урегулира в УПИ ІІ-1042 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, а именно УПИ ІІ-1042 на площ от 473 кв.м в кв.53.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

ЗАПОВЕД
ПУП-ПРЗ
ПУП-ПРЗ

Публикувано на 06.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д
№1846/05.07.2023 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/20.06.2023 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/20.06.2023 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
Кмет на Община Несебър

С П И С Ъ К

на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/20.06.2023г., утвърден със Заповед №1846/05.07.2023 г.
на Кмета на Община НесебърПубликувано на 05.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 4237 /04.07.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 1563/ 23.06.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І-7063,7064,7065 с идентификатор по КК 11538.502.180 в кв.33 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ, с който план се променя отреждането на УПИ І от „За жилищно и курортно строителство“ на „За жилищно и курортно строителство и трафопост“ и устройствената зона от „ОК“ на „Жс“, както се променя и планоснимачния номер от УПИ І -7063,7064,7065 на УПИ І-180 с цел привеждане в съответствие с номера на имота по кадастрална карта. Установяват се нови устройствени показатели: П застр. - 60%; К инт. - 2.0; максимална височина на застрояване Нк - 15м и П озел. - 30%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи, размери неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


ЗАПОВЕД
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП


Публикувано на 04.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews