АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-4935-002/23.02.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, със Заповед № 275/19.02.2021г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-РУП като се установява намалено отстояние на пристрояването на съществуващата жилищна сграда с идентификатор 73571.501.540.1 в УПИ ІІІ-227 до границата на съседен УПИ ІV-228 в кв.25 по плана на с.Тънково и нормативно разстояние между застрояването в двата имота. Предвижда се надстрояване с два етажа на сградата в УПИ ІІІ-227 до височина 10,00м и устройствени показатели: Пзастр.=40%, Кинт.=1,20, Позел.=40%.
Заповед №275/19.02.2021г. и проектът за ПУП –РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред административен съд- Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

Н2-УТ-1387/ 11.03.2021г.:
инвестиционно предложение: „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ73571.36.198 , замлище с.Тънково, община Несебър“, с възложител: Стоянка Радева Стойкова


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

инвестиционно предложение: „Изграждане на колонка за зареждане на дизелово гориво в УПИ II-18, 19, 20, кв.1 по плана на с. Равда (имот с идентификатор 61056.34.105 по КК), община Несебър”, с възложител: „МАВРОВ И СИЕ - БЕТОН“ ООД


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ”


гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А тел.0554/42005,0893303765;sg_uslugi@abv.bg

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

1. Гинка Стойчева Стамова
2. Делчо Цеков Марков
3. Илия Митков Чаталбашев
4. Ирина Кирякова Маркова
5. Катерина Христова Ванчурова
6. Марийка Дойчева Петрова
7. Пенка Иванова Колева
8. Петранка Стоянова Василева
9. Петър Христов Попов
10. Петя Желева Златарева
11. Ренета Георгиева Илиева


Недопуснати кандидати за събеседване няма.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.03.2021 година, в Управление „СГУ”,с адрес гр.Несебър ул.”Хан Крум”№22А ,отдел „Счетоводство” от 09:00 часа до 12:00 часа.


Публикувано на 12.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1372/11.03.2021 г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №403/08.08.2021 г. за премахване на незаконен строеж ограда, изграден по границите на ПИ с идентификатор 53045.502.255 (публична общинска собственост), с ПИ53045.502.256 (УПИ VII, кв. 27 по плана на гр.Обзор) и с ПИ53045.502.473 (публична общинска собственост - площад) по КККР на гр. Обзор по КККР.

Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1375/11.03.2021 г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №402/08.08.2021 г. за премахване на незаконен строеж наименован фонтан/шадраван, изграден в централната част на ПИ с идентификатор 53045.502.255 (публична общинска собственост) по КККР на гр. Обзор, община Несебър.


Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-1371/11.03.2021 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 и чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава
на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №401/08.08.2021 г. за премахване на
незаконен строеж наименован „търговски обект за обществено обслужване с
търговско наименование „Коктейл бар - Бедрок“, изграден в ПИ с идентификатор
53045.502.255 (публична общинска собственост), на вътрешната имотна граница с ПИ53045.502.256 (УПИ VII, кв. 27 по плана на гр. Обзор) и на границата с ПИ53045.502.473 по КККР на гр.Обзор, община Несебър.


Заповедта и административната преписка по издаването й се намират в отдел „КС“
при Община Несебър, кметство гр. Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, ст.7.


Публикувано на 11.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

Покана за доброволно изпълнение на Заповед № 188/19.05.2015 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда”- Поморие

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2021 г., както следва:
За вас работодатели - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
За вас безработни лица - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“

Гр. Несебър,ул. Хан Крум“ № 22А, тел.: 0554/42005, 0893303765

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
От 01.01.2021г. в Община Несебър се разкрива нова социална услуга-Асистентска подкрепа, като делегирана държавна дейност.
Общината в качеството си на доставчик на новата социална услуга , в изпълнение на Закона за социалните услуги
О Б Я В Я В А, че от 01.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” и от кандидат потребители за ползване на услугата.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, в подкрепа за живот в домашна среда и в общността.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Услугата включва: предоставяне на почасова персонална грижа в дома на потребителите, за задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, предвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот. Социалната услуга ще се предоставя от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор, като за положената грижа получава възнаграждение.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография /СV/;
4. Медицинско удостоверение за започване на работа;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един асистент може да предоставя подкрепа на повече от един потребител.
Кандидат потребителите или техните законни представители могат да заявят желанието си за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно чл. 3 от ППЗСУ: устно-на място, по телефона, писмено или по електронен път. Лицата трябва да имат постоянен или настоящ адрес в община Несебър.
За насочване, оценка и ползване на социалната услуга от потребител са необходими следните документи:
1. Заявление-декларация (по образец);

2. Документ за самоличност/ акт за раждане, ако лицето е дете(за справка);
3. Копие от ЕР на ТЕЛК, НЕЛК(ако има такова), Медицински протокол на ЛКК, други медицински документи-актуални епикризи и други/копие/;
4. Копие на документ за настойничество или попечителство (ако е необходимо);
5. Заверено Пълномощно(в случай, че документите не се подават лично).
В зависимост от индивидуалните потребности, асистентската подкрепа ще се предоставя почасово, без да се заплаща такса до 31.12.2021г.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ и кандидатите за потребители се подават от 01.03.2021 г. в „Управление Социални грижи и услуги“(Домашен социален патронаж), в сградата на Пощата гр. Несебър /вход срещу х-л Мистрал/, ул. „Хан Крум“ № 22 А, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Несебър на адрес: www. nessebarinfo.com.
За допълнителна информация тел. 0554/4 2005 и 0893303765 – Домашен социален патронаж, гр. Несебър., dsp_nesebar@abv.bg


З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я
ДЕКЛАРАЦИЯ - АСИСТЕНТ
ДЕКЛАРАЦИЯ - ЛИЧНИ ДАННИ
З А Я В Л Е Н И Е - СА


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews