ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-4133/22.07.2020г.

С настоящото на основание чл.18а от АПК във връзка с чл.149 от ЗУТ Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 145/21.07.2020г. на :„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, с ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев – Изпълнителен Директор,
за строеж: : “Приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3178_С/Atol на „БТК“ ЕАД“, разположена на покрива на сграда с идентификатор по КК 51500.506.397.1, к.к.”Слънчев бряг-запад”, гр.Несебър, област Бургас“.
Разрешението за строеж се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 22.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори
73571.49.207.4; 73571.49.207.40;

С настоящото на основание чл.18а от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №927/20.07.2020 г., издадена от Зам.-кмет „ПООС“ при Община Несебър на основание чл. 178, ал. 6, във вр. с чл. 178, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се забранява ползването и достъпа до невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: жилищен блок тип „C“ – ляво (L) - 2 БР. СГРАДИ (блок №4, 40), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, (м. „Камарата).

Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани пред Административен съд - Бургас, чрез органа неин издател, в 14 -дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори
73571.49.207.1; 73571.49.207.22; 73571.49.207.29; 73571.49.207.33;
73571.49.207.39 и 73571.49.207.43

С настоящото на основание
чл.18а от АПК, Ви уведомяваме, че със
Заповед №926/20.07.2020 г., издадена от
Зам.-кмет „ПООС“ при Община Несебър на
основание чл. 178, ал. 6, във вр. с чл. 178, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се забранява ползването и достъпа до невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: жилищен блок тип „А“ – дясно (R) - 6 БР. СГРАДИ (блок №1, 22, 29, 33, 39, 43), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, (м. „Камарата).

Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани пред Административен съд - Бургас, чрез органа неин издател, в 14 -дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот №51500.18.1 м.“Бостанлъка“, землище гр.Несебър, Община Несебър“ с възложител „Съни бийч кийс“ЕООД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Изграждане на складова база в имот №51500.69.44 м.“Инджекьойско блато“, землище гр.Несебър, Община Несебър“ с възложител „Комсед“АД.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ОБЗОР-ЮГ ЕООД-1047
ОБЗОР-ЮГ ЕООД-1048
ОБЗОР-ЮГ ЕООД-1049
ОБЗОР-ЮГ ЕООД-1050

Публикувано на 21.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕТ ЯРЪМОВ-КОСТАДИН АТАНАСОВ

Публикувано на 20.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №410/23.04.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ IV-514 с идентификатор по КК 61056.502.294, находящ се в кв.56 по плана на с.Равда. Планът касае промяна номера характера на застрояване на УПИ ІV-516, кв.56 по плана на с.Равда от застрояване с малка височина /до 10м/ в застрояване със средна височина /до 12м/до 4етажа+т/ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност≤70%, Кинт≤1,85, Н≤12,00м и максимално озеленяване>30% като се запази отреждането „За жилищно строителство и начина на застрояване-свързано основно застрояване/УПИ ІV-514 и VІ-513/ (между УПИ IV и УПИ VI-513). Предвиждат се ограничителни линии на застрояване с УПИ ІІІ-515, УПИ VІІ-514 и УПИ VІІІ-514 и задължителна линия на застрояване по границата с УПИ VІ-513/калкан на сградата в строеж/.
Заповед №410/23.04.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 или 0893559410 инж.И.Димова


Публикувано на 16.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ИЛОТ БЛЕК СИЙ ХОТЕЛС АД

Публикувано на 15.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на хотел, 16 броя къщи за гости, ресторант и басейн в ПИ с идентификатори 73571.7.8, 73571.7.9, 73571.7.11 и 73571.7.12 по КК на с.Тънково, Община Несебър“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.07.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: