АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-381/22.01.2021г.

Отдел „УТ“ при община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № 198/24.11.2020г. на „ЦЕТИ-2008“ ЕООД за строеж: „ Преустройство с цел смяна предназначението на два офиса с идентификатори 51500.507.31.1.57 и 51500.507.31.1.58 в игрална зала за хазартни игри в кафене в партерния етаж на жилищна сграда с КОО“ в УПИ ІІІ-332, кв.4003 по плана на к.к.“Слънчев бряг-запад“, ПИ 51500.507.31 по КК на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намира в отдел „УТ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7-дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входната врата на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувано на 26.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-420/ 25.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 27/ 25.01.2021г. на Александър Кирилов Стоянов за „Преустройство на едноетажна обществено обслужваща застройка „Офис“ /сграда с идентификатор 51500.503.261.3/ в „Ресторант“ и „Специализиран магазин за риба, рибни продукти, миди и морска храна“ в УПИ Х-общ., кв. 27 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.261. .
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено. .
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова
Публикувано на 25.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-416/ 25.01.2021г.

Отдел „УТ” при Община Несебър, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 26/ 22.01.2021г. на „ЕКСЕЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” ООД за „Жилищна сграда ЗП № 3“ в УПИ І – 286, кв.28а по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър с идентификатор по одобрена кадастрална карта 51500.503.286.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено. .
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.
Тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. АрнаудоваПубликувано на 25.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД №76/22.01.2021г.

В община Несебър са постъпили искания от собственици на недвижими имоти, жилищни сгради, находящи се на територията на община Несебър, с приложени към исканията актове за собственост. Исканията са за заличаване на адресната регистрация на лица с постоянен и/или настоящ адрес. Твърди се, че това са лица които преди години са работили в населени места на общината, живели са в съответните сгради и поради тази причина са били регистрирани на съответните адреси. Твърди се също, че от години описаните в исканията лица не живеят вече на посочените адреси или имотите са със сменени собственици.
Постъпили са и сигнални писма от РУ Несебър за извършени проверки с отразена информация за нарушения по Закона за гражданска регистрация на територията на гр.Несебър.
Предвид изложеното и на основание чл.99б от Закона за гражданска регистрация

ВЪЗЛАГАМ
Назначавам комисия в състав:

1.Дочка Маринова – Секретар на община Несебър;
2.Зорница Копринкова – началник отдел „КАК” в Областна администрация Бургас;
3.Мария Тепавичарова – главен експерт в отдел „КАК” към Областна админидсрация Бургас;
4.Светлозар Зехирев – главен експерт в ТЗ”ГРАО” – Бургас;
5.Явор Матров – ВПД Н-к участък Обзор при РУ Несебър;
6.Лъчезар Колев – полицейски инспектор при РУ Несебър;
7.Веселин Радев – началник отдел „ПНО” в община Несебър;
8.Гергана Тодорова – началник отдел „ГРАО” в община Несебър,
която да направи проверка на изложените в исканията от гражданите данни, както и на сигналните писма на РУ-Несебър и приложи нормативно установените изисквания по Закона за гражданска регистрация.
Комисията следва да извърши проверка и за нарушения по прилагането на чл.92, чл.94, чл.99 и чл.99а от ЗГР относно регистрирани лица на съответните адреси.
За резултатите от проверката да бъде съставен протокол, който да ми бъде предоставен в законоустановения срок .
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на посочените в нея лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 22.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Несебър за 2021

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Несебър,

Кметът на Община Несебър

кани неприсъствено всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в Община Несебър на публично обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2021 г. Във връзка с обявените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г., съгласно заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, молим Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2021 г. да направите писмено в деловодството на общината или на имейл адрес finansi@nesebar.bg от 8.30 до 16.00 часа в работните дни, най-късно до 25.01.2021 година. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите са публикувани на интернет страницата на общината: http://nessebarinfo.com в раздел инфоцентър обяви.

Проект на Бюджет на Община Несебър за 2021 г.- приходи

Проект на Бюджет на Община Несебър за 2021 г.- разходи

Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз

Поименен списък на капиталовата програма

Доклад към проекта на  бюджета за 2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 2021г.

Формуляр: АнкетаПубликувано на 18.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6404-001/14.01.2021г.

ДО
„АУТО ФАКТОР“ЕООД

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
ГР.СОФИЯ, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“,
Ж.К.“БОРОВО“, УЛ.“ЯСТРЕБЕЦ“ №25, магазин 6


Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1714/17.12.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“, с който проект се променя трайното предназначение на територията от „Горска“ в „Урбанизирана“, урегулира се УПИ XLІV-231 в кв.55 с площ от 1555кв.м. от ПИ 51500.204.231, който се отрежда „За пречиствателна станция за питейни и отпадни води“ и се обособява тупикова улица /алея с усилена настилка/ за обезпечаване на свободния и безплатен пешеходен и транспортен достъп до плажната ивица и до пречиствателното съоръжение, която е с площ 455кв.м. и проектен идентификатор 51500.204.235 по КККР. Същата е с о.т.523, о.т.524, о.т.678, о.т.677, о.т.676, о.т.676а и о.т.676б. За новоурегулирания УПИ XLІV-231 в кв.55 по плана на гр.Несебър, се въвежда устройствена зона „Од“ и се установяват следните устройствени показатели: Кплътност=20%, Кинтензивност=0,50, максимална височина Н=7,50м. и минимално озеленена площ – 70%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №1714/17.12.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за ПУП-ПРЗ по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.204.231 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Кокалу“ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.


тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 14.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

Заповед РД-09-3/ 08.01.20201г. на Областнен
управител Бургас

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.01.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews