АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6167/01.12.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадена Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХХ-общ. в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.459 по кадастралната карта. Проектът касае установяване на зона „Ц“ в имота и характер на застрояване – преобладаващо застрояване със средна височина (до 15м.). Променя се отреждането на имота от „за съд и прокуратура“ на „за съд“, завишават се стойностите на Кплътност от 52,90% на 80% и Кинтензивност от 1,06 на 2,50, като минимално озеленената площ е 20%. Начинът на застрояване е свързано, при покриване на калкани на сгради към УПИ ХХІ-общ. /ПИ 51500.502.460/ на изток и към УПИ ХХІІІ-общ. /ПИ 51500.502.470/ на юг, при спазване разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗУТ. Променя се номера на урегулирания имот от УПИ ХХ-общ. на УПИ УПИ ХХ-459, общ. в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта. Проектът съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери е неразделна част от заповедта.
Заповед №1426/28.09.2020г. на зам. кмета на Община Несебър и проекта за изменение на ПУП–ПРЗ и РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на настоящото уведомление, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№Н2-УТ-6166/01.12.2020г.

ПУП-ПЗ за смяна предназначението на ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност“Сувала“

На основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ, община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица че с Решение №260 от Протокол №12/21.10.2010г. на Общински съвет Несебър е одобрено задание за ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ 02703.16.124 в землището на с.Баня, местност „Сувала”, община Несебър.


Публикувано на 02.12.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,,,,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,,,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,. ,.
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,. ,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,.
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД.,.
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД.,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД.....
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД....
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД...
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД..
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД.
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД_,
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД_..
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД_.
ГРАНД КАМЕЛИЯ ЕООД_
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД(1)
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,,,,,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,,,,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,,,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,..,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,..
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,.
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД,
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД.....
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД....
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД...
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД..
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД.
ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ ООД
МАЙ ПРОПЪРТИ - БЪЛГАРИЯ ООД
ПОЛО РИЗОРТ ООД.,(1)
ПОЛО РИЗОРТ ООД.,.
ПОЛО РИЗОРТ ООД.,
ПОЛО РИЗОРТ ООД...
ПОЛО РИЗОРТ ООД.
ПОЛО РИЗОРТ ООД

Публикувано на 27.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕЛИР ЕООД 811
ИНХИАНТЕР ЕООД 776

Публикувано на 25.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ Н2-УТ-401-002/ 20.11.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.68.25 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Хендек тарла“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.68.25, м.“Хендек тарла“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, , като същият се разделя на два новообразувани поземлени имота, единият от които се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване в партера“, а другият- „За трафопост“. Въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели: Пл. застр.- 30%, Кинт- 1,5, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1563/28.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община НесебърПубликувано на 20.11.2020 от Пресцентър Община Несебър
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САМОРАЗВИТИЕ – 1950”
с.ТЪНКОВО общ.НЕСЕБЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА”ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР -БИБЛИОТЕКАР”
НА НЧ”САМОРАЗВИТИЕ-1950” с.ТЪНКОВО общ.НЕСЕБЪР

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:организация,ръководство и контрол на цялостната работа на читалището и читалищната библиотека
МЯСТО НА РАБОТА:Народно читалище „Саморазвитие -1950” с.Тънково

I.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:
1.Образование – средно /предимство е образование в областта на библиотечното дело/
2.Компютърна грамотност – работа с МS office,база данни,Интернет платформи
3.Организационни умения,умения за поемане на лична отговорност,комуникативност,умение за работа в екип,професионална ангажираност и отговорност.
4.Активна заетост и участие в културните прояви ,дейност и обществен живот на читалището.
5.Активна дейност в провеждане на културни мероприятия в селото и общината.

Допълнителни условия,носещи предимство:
-владеене на чужд език
-опит в областта на културата и художествената самодейност
-участие в разработването и реализирането на програми и проекти
-постоянен и /или настоящ адрес на територията на с.Тънково

II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1.Заявление за участие в конкурса,адресирано до Председателя на читалищното настоятелство /свободна форма/
2.Автобиография /европейски формат/,подписана от кандидата
3.Копие от документ за завършено образование
4.Копие от документ за компютърна грамотност или др.сертификати
5.Мотивационно писмо

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
От 16.11.2020г. до 16.12.2020г. всеки работен ден от 08.00 до 17.00ч в сградата на Кметство с.Тънково.

С кандидатите ще се проведе събеседване,като за датата и часа ще бъдат информирани чрез тел.обаждане или ел.поща.

Събеседването ще се проведе в залата на читалището.


Публикувано на 19.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1752/18.11.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщаваме Ви, че е приет проект за изменение на ПУП–ПЗ за изграждане на нова водна камера на напорен водоем с обем V =4500куб.м. в ПИ с идентификатор 53045.521.3 по КК на гр.Обзор. Исканото изменение предвижда отреждане на имота „За водоем“ ,въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ с идентификатор 53045.521.3: Пзастр ≤ 30% ; Кинт ≤ 1,2; Височина – Н ≤ 10м. и Позел. ≥ 50%.
Проектът е приет с протоколно решение т.17 от протокол № 3 от 15.04.2020г. на ОбЕСУТ при Община и се намира в отдел “УТ” -при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана ЩереваПубликувано на 18.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ


Дирекция „Бюро по труда” Поморие информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.
Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.
С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват сиптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!
За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” /филиал Несебър може да се ползва/т следния/те телефон/и:ДБТ Поморие: 0596/2-25-09,филиал Несебър:0554/4-32-42


Публикувано на 13.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-2561-001-001/ 13.11.2020г.


Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди, по отношение на поземлен имот с идентификатор 61056.78.5 по кадастралната карта на с.Равда, местност „Чатал тепе“.
Проектът предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ 61056.78.5, м.“Чатал тепе“ от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, имотът се отрежда „За склад с администрация и обществено обслужване“, въвежда се устройствена зона „Пп“ и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване- 30%, Кинт- 0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленена площ- 50% .
Заповед №1495/23.10.2020г. на кмета на Община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова, ст. експерт отдел „УТ“, Община Несебър


Публикувано на 13.11.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews