ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-6470/07.04.2020г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №368/31.03.2020г. на кмета на община Несебър е допуснат проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XXVI от кв. 14, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 58431.501.104 и № 58431.501.105 по кадастралната карта на с. Приселци, община Несебър.
С него се предвижда изместване на вътрешните граници между УПИ XIII, XIV и XXVI, така че и трите имота получават лица на улицата, проведена южно от тях. Дънната регулационна линия на новообразуван УПИ XIV се измества по съществуващата имотна граница. Уличната регулация се запазва непроменена. Новообразуваните УПИ са на площ както следва: УПИ XIII – 1130 кв.м., УПИ XIV – 692 кв.м. и УПИ XXVI – 749 кв.м. Площите и лицата им отговарят на изискванията за минимални размери, съгласно чл.19, ал.1, т.4 и ал.4 от ЗУТ .
Отреждането на имотите се запазва – „За жилищно строителство” в устройствена зона „Жм”.

Искания, възражения и предложения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение пред Апелативен съд – гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 08.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство и обединяване на Бистро 01 и Бистро 2, в Бистро 01 в сутерен ІІ, в Апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн“, в ПИ 51500.502.18, УПИ І, кв.78“Б“ по плана на гр.Несебър, Община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 03.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

Агенцията по заетостта призовава към използването на електронни услуги

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея клиентите ни могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), раздел „Социални дейности”/„Безработица и насърчаване на заетостта”, на следния линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment.

Тази услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на своите клиенти, с цел тяхното улеснение и превенция. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За улеснение при ползването на Системата е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Ще бъде предоставена онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на съответното лице за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности”/„Безработица и насърчаване на заетостта” са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.

Агенцията по заетостта отново призовава своите бъдещи и настоящи клиенти да си останат вкъщи и да се насочат към електронните ѝ услуги, като ги уверява, че дистанционно ще получат цялото необходимо съдействие. На тези, които въпреки това имат намерение да посетят бюрата по труда, обръщаме внимание, че са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или открити обществени места. Това е нареждане на здравния министър със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г.Публикувано на 01.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5768/31.03.2020г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед №367/31.03.2020г. на кмета на община Несебър е допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за на УПИ I-общ. в кв.24 по регулационния план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор.
Заданието касае промяна отреждането на УПИ I-обш. в кв.24 по регулационен план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор от „за МНО” на „за археологически музей, жилищни сгради, КОО и трафопост”, промяна на устройствените показатели, както следва: максимален коефициент за интезивност на застрояване (К инт.) от 1,14 на 1,20; максимална плътност на застрояване (П застр.) от 44% на 60%; начин на застрояване от свързано в свободно основно застрояване, при запазване характера на застрояване – с малка височина, устройствена зона „Жм” и минимално озеленена площ 40%.
С РУП за имота се предвижда надстрояване на две от законно изградените в УПИ I-обш. обществени сгради с идентификатори по КК 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и установяване на намалено отстояние през страничната регулация между сградите в УПИ I-обш. и УПИ IX-340 , съгласно чл.36, чл.2 от ЗУТ.
Искания, възражения и предложения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение пред Апелативен съд – гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова

Публикувано на 31.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-1815/ 31.03.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава по реда на АПК на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № 24 – 2008 - 001/ 31.03.2020г. на „ АКЮ ПРОПЕРТИС ” ЕООД, с ЕИК 205158069 за „Преработка по време на строителството на „Комплекс с ваканционни апартаменти, ЗОХ, СПА център, магазин за промишлени стоки със сградни ВиК отклонения“”, находящ се в ПИ с идентификатор 11538.1.87 по одобрена кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр. Свети Влас.
Заповедта и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, ет.3, ст.№ 31 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издадената заповед се счита за връчено.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/ 2 93 69- Г. Арнаудова


Публикувано на 31.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ТОП ХОУМС ЕООД

Публикувано на 26.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

Указания и съвети за хората с увреждания с цел превенция от заразяване с Covid-19 (корона вирус)

1. Стойте си вкъщи. Не излизайте от домовете си, освен ако спешно не Ви се налага!
2. Следвайте следните правила за дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса:

! Мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Ако сапун и вода не са налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол. Нещо, което е много важно – вземете един пласт хартия и с него спрете водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце.

Повече информация


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПОМОРИЕ

Във връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната, Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Поморие уведомява гражданите, че:
- Служебно се удължава срокът до края на месеца, в който е отменено извънредното положение на всички изтичащи в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст /детски / и месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
- До отмяна на извънредното положение няма да се изисква представянето на служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи при подаване на заявление-декларация за получаване на семейни помощи за деца.
- При заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл.21, ал.3 въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл.20 от ЗХУ.
- Експертните решение на ТЕЛК или НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след неговата отмяна.
- Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца, като личната карта е валидна само на територията на Република България.

Гражданите могат да подават заявления-декларации по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, както и в най-близкия офис на дирекцията.
ДСП гр. Поморие извършва административно обслужване на гражданите без прекъсване от 9,00 ч. до 17,30 ч. от понеделник до петък в офисите:
Гр. Поморие ул. „Солна “ № 15
гр. Каблешково в сградата на кметството
гр. Несебър ул. „Хан Крум “ № 24


МИТКО КЪНЧЕВ
Директор ДСП ПомориеПубликувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1732/25.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.25, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за имот с идентификатор 61056.68.25 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Иматът е с площ 3063кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид ниа“. С представения проект се променя трайното предназначение на имота от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. Същият се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване партера“, въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели Плътност на застрояване-30%, Кинт-1,5, Нкорниз-10м и минимално озеленена площ -50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: