ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че на Портала за обществени консултации: https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7447 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър е публикувана. На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуването на проекта, Община Несебър приема предложения, становища и мнения по изготвеният проект на адрес: Център за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1, гр.Несебър, ул."Еделвайс" 10 или на contacts@nesebar.bg

Публикувано на 24.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-759/23.02.2023г

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VIІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.309 по КККР, касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІI-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.309.
Проектът се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР
8250 гр.Обзор,ул.”Иван Вазов” №2, тел.0556/ 35 116

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-760/23.02.2023г

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ-част градоустройство за обект : „Изменение на ПРЗ за УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
С проекта за изменение на действащия план за регулация и застрояване за УПИ VІ-30 в кв.9 по плана на с.Приселци, ПИ с идентификатор 58431.501.308 по КККР , касаещ промяна отреждането на имота от „за жилищно застрояване“ в „за ФЕЦ-безвредно производство на ел. енергия“, запазване на устройствената зона „Жм“ , при устройствени показатели : Плътност на застрояване до 60%, Кинт <1,2, Плътност на озеленяване мин 40%, максимална височина на застрояване до 10м. (3 етажа). Предвижда се разработване на инвестиционен проект предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 45 кWp в УПИ VІ-30, кв.9 по плана на с.Приселци, с идентификатор по КККР 58431.501.308.
Проектът се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116Публикувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1210/ 23.02.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 238/ 23.02.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване за УПИ ХІІ, ПИ с идентификатор 51500.503.147 в кв. 11 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър.
Проектът касае промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤15.00м/ и установяване на следните устройствени показатели: Кпл.≤60%; Кинт.≤2,0; минимално озеленяване - 30% и максимална височина Н≤15.00м. Променя се отреждането на „За жилищно – курортно строителство и обслужващи функции“. Запазва се начина на застрояване - свързано застрояване с УПИ ХІ,кв.11.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.Публикувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-5161-002/23.02.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на Ралица Стоянова Генова, Йордан Иванов Виденов, Ганка Цекова Виденова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №212/19.12.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Двуфамилна жилищна сграда“ с идентификатор 11538.504.533.1 находящ се УПИХІ-413 с идентификатор по КК 11538.504.533 в кв.27 по плана на с.о. „Инцараки“, землище гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 23.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-566/22.02.2023г

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП–ПЗ за ПИ с идентификатор 58431.115.110 по КК, м.“Припека“, с. Приселци, община Несебър. Исканото изменение предвижда промяна предназначението на територията от „Земеделска“ на „За фотоволтаична централа за производство на ел. енергия “, като се предвижда на устройствена зона „ПП“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ58431.115.110: Плътност на застрояване ≤80%, Кинт. ≤1,00, Нкорниз≤ 7,50м. ,минимално озеленяване≤ 20% и паркиране в границите на имота.
Проектът за изменение на ПУП – ПЗ се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Кметство Обзор, Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Телефон за контакти 055635116.Публикувано на 22.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
„юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 128/30.01.2023 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Виктория Валентинова Теоклиева
2. Дамян Георгиев Иванов
3. Поля Костадинова Чан
ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.03.2023 г. /понеделник/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /06.03.2023 г./ от 11.00 часа.
При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност.
Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:
1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Закон за общинската собственост
4. Закон за собствеността
5. Закон за управление на етажната собственост
6. Закон за административните нарушения и наказания
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация
8. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
9. Закон за устройство на територията
10. Закон за местните данъци и такси

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Виктор Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост“/
Публикувано на 17.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5353/16.02.2023г


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на, ПУП – ПР за УПИ VII и X-общ. (ПИ с индетификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК) в кв. 49 по плана на гр.Обзор, община Несебър. С изменението на ПУП – ПР се предлага упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м. за сметка на УПИ X-общ., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII с придават 590 кв.м. Същевременно уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 се изменят по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Предлага се провеждане на улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като същите нямат автомобилен достъп от ул.„Славянска“ поради стръмния терен, като с това се придават 272 кв.м. от УПИ X-общ. към уличната мрежа.
След предложените промени УПИ X-общ. „за детска градина“ става на площ 6918кв.м.
Проектът за изменение на ПУП – ПР се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Кметство Обзор, Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Телефон за контакти 055635116.

Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: