АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2918-002/03.07.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице –Стояна Вълчева Вълчеваче е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №60/19.04.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда със сградно ВиК отклонение- застроителна площ №5 и №6“, находящ се УПИ ІІІ-общ. с идентификатор по КК 51500.503.198 в кв.18 по плана на ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 03.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2496-003/03.07.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице –Николай Георгиев Михайлов че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №66/03.05.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“, находящ се УПИ VІІ-641 с идентификатор по КК 11538.501.128 в кв.16 по плана на гр.Свети Влас, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 03.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 03.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2735-002/03.07.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице - Тихомир Петров Минчев че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №69/03.05.2023г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Комплекс еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване : сграда №1, сграда №2 и сграда №3“, находящ се УПИ VІІІ-2908 с идентификатор по КК 51500.29.8 в кв.41 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 03.07.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

от "АКВА ПАРК" АД
"ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА"

Повече информация


Публикувано на 30.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-070/30.06.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1707/29.06.2023г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на на ПУП-ПР за УПИ І-90 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.74 в кв.14 по плана на гр.Обзор .Заданието касае провеждане на вътрешната регулационна линия на УПИ І-90 и УПИ ХХІІ-90, кв.14 гр.Обзор по имотна граница между ПИ 53045.501.74 и 53045.501.73 по КККР на гр.Обзор. След изменението площта на УПИ І-74 е 532 кв.м., а площта на УПИ ХХІІ-73 е 590 кв.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/


Публикувано на 30.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 27.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4041/ 26.06.2023г.Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1471/ 16.06.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ХІІ - общ., ПИ с идентификатор 51500.503.217 в кв. 18 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, без да променя отреждането на имота – „за жилищно строителство“. Повишава се максималната височина на застрояване от застрояване с малка височина /Н≤10.00м./ на застрояване със средна височина /Н≤12.00м/, като се покрива заварената калканна стена в съседния УПИ ХІ-общ. с нискоетажно застраяване /Н≤10.00м./. Предвижда се промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0, минимално озеленена площ - 30%
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.
Публикувано на 26.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-4042/ 26.06.2023г.


Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 1470/ 16.06.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване за УПИ І-общ, кв. 21, ПИ с идентификатор 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствената зона от Жм на Жс и установяване на следните устройствени показатели: етажност 3етажа/височина на застройката Н-10м/, максимална плътност на застрояване - 40%, Кинт - 2,0, минимална озеленена площ - 30% . Отреждането „за жилищно строителство“ се запазва.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.Публикувано на 26.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 26.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews