ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2594-001/02.06.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване“, УПИ ІІІ „за озеленяване“ в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556, 51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр.Несебър/. С проекта се предвижда урегулиране на новообразуван УПИ II-564 - общ. кв.78, с площ 11974кв.м., съответстващ на имот с идентификатор ПИ 51500.502.564 по КК, с отреждане „За крайморски парк“, устройствена зона „Оз“, Кпл.=2% за Преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /съгласно чл.32, ал.1, т.2 от Наредба No7 за ПНУОВТУЗ/; Кпл.=10% за Спортни обекти /съгласно чл.32, ал.1, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/; Кинт.=0.12, Позел.=80%, Нкор.=3.5м. /1ет./. За имоти с идентификатори ПИ 51500.502.304 и ПИ 51500.502.563 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ III-304,563-общ. кв.78, с площ 4583кв.м., с отреждане „За озеленяване“, устройствена зона „Оз“ и за имот с идентификатор ПИ 51500.502.305 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ ІV-305-общ. кв.78, с площ от 150кв.м., отреждане „За помпена станция и трафопост“, устройствена зона „Тц“, Кпл.=40% , Кинт.=0.4, Позел.=40%, Нкор.=3.50м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2335-001/02.06.2023г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ І-18 с идентификатор 51500.502.18 в кв.78б по плана на гр.Несебър, УПИ ІІ-20 с идентификатор 51500.502.20 в кв.78б по плана на гр.Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр.Несебър. С проекта се предвижда придаване на ПИ 51500.502.21 на площ от 215кв.м. - пешеходна алея към УПИ ІІ-20 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ ІІ-20, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 2327кв.м.. С проекта се предвижда придаване на 108кв.м. от ПИ 51500.502.306 към УПИ І-18 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ І-18, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 5462кв.м..
Проектът за изменение на ПУП-ПР се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3517 / 02. 06.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 819/ 10.05.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.447 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ І-447 на площ от 453 кв.м в кв.32.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


АРКАДИЯ ЕООД-957
ГРАНТЕК ЕООД-846


Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 01.06.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 01.06.2023г. до 15.06.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК С ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 31.05.2023Г.


Уведомяваме лицата изброени в списъка , че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси“, Община Несебър, кв. Младост, бл. 30, офис №3/зад хотел „Герджика“/, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени. Настоящият списък е в сила за периода от 31.05.2023г. до 14.06.2023г.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 31.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: