ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1369/ 09.03.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Подробен Устройствен План – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 11538.1.46 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на ПИ с идентификатор 11538.1.46, землището на гр. Свети Влас, местност „Юрта“ от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждането му за „Ок“, начин на застрояване-„Свободно“ и установяване на устройствени показатели: Кпл.=30%, Кинт.=1.50, максимална височина на застрояване Н≤10,00м и минимално озеленяване 50%.
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 09.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър уведомява, че от 16.03.2020г до 24.04.2020г. ще приема заявления за паркиране в зоните с платен абонамент в град Несебър - нова част и Слънчев бряг - зона запад.
При подаване на заявлението се представят лична карта, документ за собственост и свидетелство за регистрация на автомобила.
Документи се подават на адрес: Несебър ул.“Струма“ №6.

Публикувано на 06.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър уведомява, че от 10.03.2020г. ще приема заявления за магнитни карти за достъп до Стария Несебър и заявления за ползване на паркингите в стара част на града.
При подаване на заявленията се представят лична карта, документ за собственост или договор за наем и свидетелство за регистрация на автомобила.
Документи се подават на адрес: Несебър ул.“Струма“ №6

Публикувано на 06.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ до собствениците и ползвателите на животновъдни обекти

Във връзка с измененията и допълненията на Закона за ветеринаромедицинската дейност (обн.ДВ, бр.13 от 14февруари 2020г.) на 17.03.2020г. от 10:00ч. в гр.Несебър в зала „Мелсас“ (залата за заседания на Общински съвет - Несебър) ще бъде проведена разяснителна кампания с цел правилното и навременно прилагане и запознаване на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с новите им права и задължения. Основната цел на информационната кампания е недопускане възникването на заразно заболяване, а в случай на поява на такова – навременното предприемане на мерки за ограничаването и ликвидирането му.Публикувано на 06.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Фотоволтаична централа на покрив на сграда с идентификатор 51500.510.12.1“, находяща се в ПИ 51500.510.12, м.“Кокалу“, землище на гр.Несебър, идентичен с УПИ ІV кв.7 по ПРЗ на м.“Кокалу“, ул.“Аурелия“ №40, гр.Несебър, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Преустройство на „ЗОХ, магазин за хранителни стоки и офиси“ в „Закусвалня – баничарница, игрална зала и офиси“ в съществуваща сграда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.133 по кадастралната карта на гр.Несебър, Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Проект за преустройство на стълби с оглед на постигане на достъпна архитектурна среда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 и в имот с идентификатор 51500.502.145 по кадастралната карта на гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 05.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

При извършена проверка от работна група от отдел „Контрол върху строителството“ към Община Несебър е установено, че в общински ПИ с идентификатор 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър са разположени 5 /пет/ броя метални гаражни клетки. За имота не са издавани разрешения за поставяне на такива обекти. Не е известно и лицето/лицата поставили гаражните клетки в имота.
Налице са предпоставките за откриване на административно производство по изземване на общински имот, който се владее без правно основание.
С настоящото писмо уведомяваме заинтересованите лица, че в 7 дневен срок, считано от 04.03.2020 г. следва да освободят имота от вещите си.
Ако ПИ с ид. 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър не бъде освободен доброволно в посочения в настоящото уведомление срок, ще бъде издадена Заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общинския имот чрез премахване на разположените гаражни клетки в имота, като Община Несебър няма да носи отговорност по опазването и съхранението на вещите заварени в имота.
Настоящото, считайте за уведомление по чл.26, ал.1 от АПК за започване на административно производство за издаване на индивидуален административен акт по реда на чл.65, ал.1 от ЗОС.
В 3-дневен срок от 04.03.2020 г. заинтересованите лица имат право да представят в Община Несебър факти, обстоятелства и документи от значение за случая.
Заповедта по чл.65 ал.1 от Закона за общинска собственост ще бъде издадена до 7 дни от изтичане на срока за доброволно освобождаване на имота въз основа на всички събрани в хода на производството факти и обстоятелства.
За предаването на имота и съставянето на приемо - предавателен протокол – Антоанета Стоева - Ст.експерт в отдел „Общ.собственост“ при община Несебър - 0554 2-93-85.


Публикувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №228/24.02.2020 г. на Заместник-кмета на община Несебър за разрешение за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване по отношение на поземлени имоти с идентификатори №61056.50.11 и №61056.50.103 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Чатал Тепе“, като заданието предвижда обединяване на ПИ 61056.50.11 с площ 6630 кв.м. и ПИ 61056.50.103 с площ 6436 кв.м. в новообразуван поземлен имот с площ 13066 кв.м., отреждане на новообразувания поземлен имот „За хипермаркет и паркинг“, въвеждане на устройствена зона „Оо“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания поземлен имот: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,2, Нкорниз – 10 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис БорисовПубликувано на 02.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: