ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на апартамент №1 с цел промяна предназначението в „офис“ и „магазин за промишлени стоки“ в УПИ І-общ. кв.76 по плана на гр.Несебър /с идентификатор за апартамента 51500.502.6.58.1 по кадастралната карта на гр.Несебър/“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 18.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„За преустройство на Приемо-предавателна станция на „Теленор България“ЕАД №5223, с местоположение: сграда с идентификатор 51500.502.6.3 по кадастралната карта на гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 17.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК, отдел "УТ" при община Несебър съобщава, че със заповед №17/13.01.2020г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XV, засягащ и УПИ II, III и VIII, КВ. 4 по регулационния план на с. Баня.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Водовземане от подземни води ,чрез
изграждане на две нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци в ПИ с
идентификатор 51500.31.24 по КК на м."Юрта", гр. Несебър".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ ГРУПИ
- "ЗАПАДНА" И "ИЗТОЧНА" В ПИ 61056.68.25 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 14.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ
по чл.71б от Закона за местните данъци и такси

1. Одобрена план-сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ
ПЛАН-СМЕТКА
за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2020 г.
ИЗТЕГЛИ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„„Изграждане на три вилни сгради в имот №51500.63.37 м.“Инджекьойско блато“, землище гр.Несебър, Община Несебър”, с възложител Огнян Стефанов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Задание за ЧИПУП-ПЗ за УПИ ХХV кв.55 по плана на гр.Несебър, ПИ 51500.502.467, Община Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 11.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-694/04.02.2020 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на н-ци Евдокия Апостолова Анджерлиева, че със заповед №121 от 03.02.2020 год. е одобрен ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.78.21 , м.”Чатал тепе”, землище с.Равда.
Подробният устройствен план касае промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за ПИ 61056.78.21, м.“Чатал тепе“, землище с.Равда. ПИ 61056.78.21 е с площ 1965кв.м, с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждането на имота от „За курортни сгради, жилищни сгради за постоянно обитаване и сезонно обслужване и сгради за обществено обслужващи дейности“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на устройствените показатели, както следва: Кпл.=30%, Кинт=1,50, Н корниз-15,00м и минимално озеленена площ от 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Тел. За връзка 0554/29331


Публикувано на 04.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т НЕСЕБЪР
О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 61 от 15.01.2020 г. на Общински съвет Несебър, Протокол №3

I. Общински съвет Несебър открива процедура за определяне на 18 /осемнадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Несебър с мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 03.02.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 следваща»

Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: