АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

З А П О В Е Д №498/26.05.2020 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/28.04.2020 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби

УТВЪРЖДАВАМ:
Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/28.04.2020 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
Кмет на Община Несебър


Съгласувано с: юк Радев /П/
Изготвил: М. Зайчева, гл.експерт в отдел ОС /П/

С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/28.04.2020г., утвърден със Заповед №498/26.05.2020 г. на Кмета на Община Несебър

Публикувано на 26.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Oтдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на “Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване“ и РУП за УПИ XIV, кв.64 по плана на гр.Несебър с идентификатор 51500.502.358 по КК. Проектът предвижда промяна на устройствената зона на УПИ XIV в кв.64 по плана на гр.Несебър от жилищна зона със средна височина „Жс“ на смесена централна зона „Ц“, промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“ на „за жилищни и курортни функции, обекти за хранене и търговия“. Завишава се максималната височина на застрояване от Н≤13,50 на ≤15,00м., като се запазва свързаното едноетажно и двуетажно застрояване на границата с УПИ I, както и намаленото отстояние от 2,00м. към УПИ I на проектната застройка с височина 13,50м., с което не се изменят предвижданията на действащия досега ПУП и РУП. Изработен е РУП с цел конкретизиране на застрояването в УПИ XIV, без да се допускат нови намалени отстояния към съседни имоти, включително през улица.
В УПИ XIV, кв.64 се установяват следните устройствени показатели: „П“застр. ≤70% , Кинт. ≤ 2,50 , Позел. ≥20% .
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 И.Димова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2800/21.05.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.9 и ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №107/21.05.2020г. на „С.В.П.”ЕООД за „Вътрешно преустройство и обединяване на Бистро 01 и Бистро 02, в Бистро 01 в сутерен ІІ, в Апартаментен хотел с ресторант, подземни гаражи и басейн“ в УПИ І кв.78”б”, с идентификатор 51500.502.18 по кадастралната карта на гр.Несебър”, с адрес: гр.Несебър, ул.”Хан Крум” №44.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления и залепване на входните врати на сградата/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 21.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2765/20.05.2020г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед №483/19.05.2020г. на зам. кмета на Община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ ХІІ-486 в кв.74 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.219 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 20.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ЗАПОВЕД № 468/15.05.2020 г.

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4 и чл. 5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, както и Заповед № Т-РД-16-97 от 25.03.2020 г. на Министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2020 г.


НАРЕЖДАМ:

Следните водни площи и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни, разрешени за ползване през туристически сезон 2020 година да бъдат обезопасени съгласно Раздел II на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, а именно:

• Максимално обезопасяване:

1. Морски плаж „Обзор- мотела"
2. Морски плаж „Обзор- юг"
3. Морски плаж „Обзор- централен"
4. Морски плаж „река Вая"
5. Морски плаж „ Козлука"
6. Морски плаж „ Робинзон"
7. Морски плаж „ Св. Влас- централен"
8. Морски плаж „ Св. Влас-изток"
9. Морски плаж „ Св. Влас- Нов плаж "
10. Морски плаж „ Св. Влас-запад"
11. Морски плаж „ Св. Влас-Болницата"
12. Морски плаж „ Делфин”
13. Морски плаж „ Слънчев бряг- север"
14. Морски плаж „Слънчев бряг- централен"
15. Морски плаж „Слънчев бряг- юг"
16. Морски плаж „Несебър- стар град „ /при Буната /
17. Морски плаж „ Несебър- юг”
18. Морски плаж „Акротирия –изток”
19. Морски плаж „Равда -централен"
20. Морски праж „ Равда- ХТИ”
21. Морски плаж „ Равда- Олимпийски надежди”
22. Морски плаж „ Равда- Академика”
23. Морски плаж „ Равда – „Национален детски комплекс"
24. Открит плувен басейн- „Аква парк – Равда”
25. Открит плувен басейн- „Аква парк- Слънчев бряг”
26. Открит плувен басейн- „Аква парк- Елените”

- Всички открити и закрити плувни басейни на територията на община Несебър.


• Средно обезопасяване / Неохраняеми плажове

1. Морски плаж „Иракли" – плаж за природосъобразен туризъм
2. Морски плаж „Смирките”
3. Морски плаж „Емона-юг”
4. Морски плаж „Емона- Бунарджика"
5. Морски плаж „Обзор - детски лагери”
6. Морски плаж „ Несебър-изток"
7. Морски плаж „ Елените Изток 1“
8. Морски плаж „ Елените Изток 2“


• Минимално обезопасяване

1. Река „Перперидере"
2. Река „Козлука „
3. Река „Двойница”
4. Река „Хаджийска”

I. Обезопасяване на водните площи:

1. През летен сезон 2020 г. стопаните на водните площи, забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложението към горепосочената наредба.

2. През активния сезон от 1 юни до 30 септември, собствениците на по- големите водни площи са задължени да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.

3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в детските лагери, да се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК - регион Бургас.


4. Съгласно чл. 19. ал. 1 от Наредбата за качеството на водите за къпане, стопаните на водните площи за къпане, следва да осигурят информация за всяка зона, която да бъде указана на табела, налична през целия сезон за къпане, на леснодостъпно място в близост до водите за къпане. Формата и вида на табелите са публикувани на интернет страницата на РЗИ Бургас.

5. Предохранителните мерки в разрешените и забранени за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти и упълномощени представители на кметствата, на чиято територия се намират.


II. Забранявам къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необособени и неохранявани водни площи – неохраняемите морски плажове, язовири, канали, малки водоеми, реки, басейни и други водохранилища на територията на общината.


III. Обявявам сезона за къпане през лято 2020 г. от 01.06.2020 г. до 30.09.2020 г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на Заповедта и за тези участвали в търг обявен от МРРБ за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове с изключение на:
Морски плаж „ Слънчев бряг- север", Морски плаж „Слънчев бряг- централен", Морски плаж „Слънчев бряг- юг", за които сезонът за къпане се определя от 15.05.2020 г. до 30.09.2020 г.


IV. Стопаните на водните площи, басейни и плажни ивици да спазват най- строго всички изисквания на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /Д.В. бр.65 от 1996 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г. / и Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, като осигурят водното спасяване, медицинско осигуряване и санитарно-хигиенното обезпечаване на обектите. Забранява се ползването на тези от тях, които не отговарят на горепосочените изисквания.


V. Лицата, които нарушават разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, носят административно - наказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по- тежко наказание.


VI. Заповедта следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите. Препис от заповедта да се изпрати до Областна администрация гр.Бургас, Обл. съвет на БЧК, РЗИ Бургас, РПУ - Несебър, собствениците на водни обекти, кметовете по места и директорите на училища.


НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Съгласувал:

Изготвил:
К.Камчев - гл. експерт Дирекция „ЗОСД“
Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-1706-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Ярослав Серафимов Флоров
гр.Бургас,
ул.“Цар Асен“ №7


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че със заповед №274/05.03.2020г. е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-70 ,УПИ VІ-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона, с който план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ от 740кв.м..Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м.Северната граница на УПИ V-70(нов) с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1.00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н до 10.00м.,съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,сигнатури, надписи и размери.

Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-2398-001/19.05.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61,АЛ.1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.18А, АЛ.10 ОТ АПК

ДО
Грозданка Лазарова Масларова
гр.Бургас,
бул.“Ал.Стамболийски“5

ДО
„ЕВРО АМ“ЕООД
ул.“Васил Априлов“№18,ет.5
гр.Бургас


На основание чл.61,ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК,Ви уведомяваме, че на основание чл.91,ал.1 от АПК във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ , е издадена заповед №435/30.04.2020г. на кмета на община Несебър за отмяна на Заповед №17 от 13.01.2020 г. на Заместник кмета на община Несебър с която на основание правомощията по чл.129, ал.2 във вр. с чл.16, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл.110, ал.1, т.2, от ЗУТ, предоставени му със Заповед №8/09.01.2020г. на Кмета на община Несебър, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за имот с идентификатор 02703.501.555 по КККР на с. Баня, обина Несебър, област Бургас, с който проект се засягат и имоти с идентификатори 02703.501.80 (УПИ ІІ-80, кв.4), 02703.501.81 (УПИ ІІІ-81,кв.4) №02703.501.79 (УПИ VІІІ-79, кв.4) и 02703.501.501.399. Урегулира се новообразуван УПИ ХV в кв.4, от част от имот с идентификатор 02703.501.555, граничещ с последните урегулирани имоти в кв.4 по действащия ПУП на с.Баня с площ 888 кв.м., като за целта от него се отнемат 168 кв.м. за улица и се придадат 26кв.м. от ПИ 02703.501.399 за второстепенна улица след промяната на площ 1663кв.м. Границите на УПИ ІІ към новообразувания УПИ ХV се провеждат по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което площта на УПИ ІІ се променя от 1546кв.м. на 1548кв.м., границата на УПИ ІІІ към новообразувания УПИ VІІІ се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ ІІІ се променя от 1527кв.м. на 1529кв.м. и по аналогичен начин границата на УПИ VІІІ към новообразувания УПИ ХV се провежда по имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, при което УПИ VІІІ се променя от 1184кв.м. на 1182кв.м., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Уведомяваме Ви, че съобщението за акта се счита за връчено след изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на община Несебър.


Публикувано на 19.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО
НЕЛА ДОБРЕВА
ГРАД НЕСЕБЪР
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На 28.04.2020 г., се проведе заседание на Комисията по картотекиране за установяване на жилищни нужди, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на Общината, на основание чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на Общински съвет - Несебър за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър.


КОМИСИЯТА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ КАРТОТЕКИРА НЕЛА ДОБРЕВА И ДЖЕНИФЪР ДОБРЕВА,
В ІV, І ГРУПА С ПРОТОКОЛ №1/28.04.2020 г.

Съгласно чл. 10 от Наредба №4 на ОбС - Несебър, включените в картотеката лица са длъжни:
1. Да подават декларация за семейно и имотно състояние по чл. 8, ал. 2 ежегодно между 1-ви януари и 31-ви март.
2. При промяна на данните по чл. 5, ал. 1 да уведомят в едномесечен срок писмено Община Несебър, чрез попълване на нова декларация за семейно и имотно състояние и представяне на документи удостоверяващи промяната.
3. Да уведомят писмено Община Несебър в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно – строителни кооперации.
Решението на комисията подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Кмета


Председател на комисията: /П/

ВИКТОР БОРИСОВ
Зам.- кмет ПО и ОС


Изготвил: Марияна Зайчева, гл. експерт-отдел ОС:Публикувано на 18.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-2680 /15.05.2020г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 436/30.04.2020г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр.Свети Влас, който план касае придаване на 47 кв.м, представляващи част от УПИ VІ /общинска собственост/ и 6 кв.м част от улица „Русалка“ към УПИ І в кв.56А, а част от югоизточната част на УПИ І с площ 53 кв.м се отрежда за пешеходна алея. С изменението УПИ І се урегулира на площ от 294 кв.м, УПИ VІ е 737 кв.м.
За УПИ І - „за жилищно строителство“ се установява устройствена зона „Жс“, Плътност на застрояване - макс. 70%, Коефициент на интензивност на застрояване - макс.- 2.00, Плътност на озеленяване - мин. 30%, а за УПИ VІ се отрежда „за озеленяване“ и се установява устройствена зона „Оз1“, Плътност на застрояване - макс. 10%, минимално озеленяване - 60% и етажност до 1 етаж, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 15.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО: собствениците на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 73571.49.207.1; 73571.49.207.22; 73571.49.207.29; 73571.49.207.33;
73571.49.207.39 и 73571.49.207.43

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви съобщаваме, че за строеж: жилищен блок тип „А“ – дясно (R) - 6 БР. СГРАДИ (блок №1, 22, 29, 33, 39, 43), част от Жилищен комплекс „Съни дей“ 6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 73571.49.207 по КККР на с. Тънково, община Несебър, област Бургас, е съставен Констативен акт № 8/ 13.05.2020 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 178, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за забрана ползване на строежа и прекъсване на захранването му с електрическа енергия, вода и др.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани до Община Несебър, в 7 (седем) дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews