АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

П Р О Т О К О Л №1/20.06.2023 г.

Днес 20.06.2023 г. в 10.00 часа, в сградата на Община Несебър, гр. Несебър се проведе заседание на комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредба №4 на Общински Съвет - Несебър, назначена със Заповед №178/18.02.2020 г. на Кмета на община Несебър, която да разгледа подадените заявления и декларации за картотекиране и определи степента на жилищната нужда на лицата и семействата/домакинствата по групи и подгрупи.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 20.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3901 /20.07.2023г.

На основание чл.131 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1469/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, като в частта план за регулация проекта касае промяна регулационната линия по имотни граници между УПИ ХIV-241 с идентификатор по кадастрална карта 73571.501.268 и УПИ XIII-241 с идентификатор по кадастрална карта 73571.501.269.
С плана за застрояване за УПИ ХIV-241 и УПИ XIII-241 в кв.13 се предвижда свързано допълващо застрояване по страничната регулационна граница между двата имота.Запазват се съществуващите показатели: устройствената зона „Жм“, Пзастр.=40%, Кинт.=1,20, максимална височина на застрояване Нк≤10м. и минимално озеленена площ 40% .
Заповед №1469/16.06.2023г. и проектът за ПУП–ПРЗ се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 20.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3900/20.06.2023г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за УПИ ХХIII-460 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.429, кв.22Б по плана на с.Равда , с който се променя устройствената зона за имота- от „Жм“ на „Жс“- жилищна зона със средна височина на застрояване, с отреждане на имота- „За жилищно строителство“, предвижда се на уличната регулация допълващо едноетажно застрояване, отредено за гаражи и се установяват устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤ 60% , Кинт.≤ 1,80, максимална височина на застрояване Н≤12,0м. и Позел.≥ 40% и начин на застрояване- свободно. Проектът е одобрен със Заповед №1486/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър.

Заповед №1486/16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър и проектът за ПУП–ПЗ се намират в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.ДимоваПубликувано на 20.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


“Изграждане на хотел и еднофамилни сгради в имот с идентификатор 51500.40.6 по КК на гр.Несебър, местност „Чаирите“, община Несебър“, с възложители Христо Пешев и Кръстьо Пешев.Публикувано на 19.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 19.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-289-001/19.06.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1466/ 16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ по отношение на ПИ с идентификатор по кадастрална карта 61056.53.3 с местонахождение с.Равда, м.“Хендек тарла“
С представения проект за изменение за ПИ с идентификатор 61056.53.3 по КККР на с.Равда, м.“Хендек тарла“ се предвижда промяна в отреждането на имота от „За авторемонтна база, паркинг за собствени нужди и автомивка“ в „За склад с администрация и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=0,8, Нкорниз≤10м., минимално озеленената площ 50%.
Заповед №1466/ 16.06.2023г. на Кмета на Община Несебър и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 19.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 16.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2549-001/12.06.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №1359/ 09.06.2023г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ по отношение на УПИ ХXIII-494 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.174 , кв.34 по плана на с.Равда.
С представения проект за изменение се променя устройствената зона от „Жм“ на „Жс“ на имота, променя се максималната височина на застрояване от Нк≤10,00 м. на Нк≤12,00 м. и се установяват устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване- 40% , Кинт.= 1,6, Позел. 30%.
Заповед №1359/ 09.06.2023г. на Кмета на Община Несебър и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова

Публикувано на 16.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикувано на 15.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


Т. Д. ВЕДА КЕПИТЪЛ - КИПЪР МДТ-008
Т. Д. ВЕДА КЕПИТЪЛ - КИПЪР МДТ-007

Публикувано на 13.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews