АРХИВ !!! ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПОМОРИЕ

Във връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната, Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Поморие уведомява гражданите, че:
- Служебно се удължава срокът до края на месеца, в който е отменено извънредното положение на всички изтичащи в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст /детски / и месечни помощи за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
- До отмяна на извънредното положение няма да се изисква представянето на служебна бележка за извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи при подаване на заявление-декларация за получаване на семейни помощи за деца.
- При заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл.21, ал.3 въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл.20 от ЗХУ.
- Експертните решение на ТЕЛК или НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действие на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след неговата отмяна.
- Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца, като личната карта е валидна само на територията на Република България.

Гражданите могат да подават заявления-декларации по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, както и в най-близкия офис на дирекцията.
ДСП гр. Поморие извършва административно обслужване на гражданите без прекъсване от 9,00 ч. до 17,30 ч. от понеделник до петък в офисите:
Гр. Поморие ул. „Солна “ № 15
гр. Каблешково в сградата на кметството
гр. Несебър ул. „Хан Крум “ № 24


МИТКО КЪНЧЕВ
Директор ДСП ПомориеПубликувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1732/25.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 61056.68.25, м.“Хендек тарла“, землище с.Равда, община Несебър.
С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди за имот с идентификатор 61056.68.25 по КК на с.Равда, м.“Хендек тарла“. Иматът е с площ 3063кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид ниа“. С представения проект се променя трайното предназначение на имота от „Земеделска“ в „Урбанизирана“. Същият се отрежда „За жилищно строителство и обществено обслужване партера“, въвежда се устройствена зона „Жм“ и се установяват следните устройствени показатели Плътност на застрояване-30%, Кинт-1,5, Нкорниз-10м и минимално озеленена площ -50%.
Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1727-001/25.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №27/31.01.2020г. на „Българска телекомуникационна компания”ЕАД за „Монтаж на 3 броя нови шкафове към съществуваща канална мрежа на „БТК“ЕАД за VDSL технология на територията на гр.Несебър“ в имоти с идентификатори 51500.502.315, 51500.501.380 и 51500.501.409 /до УПИ І-161 кв.38/ по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 25.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1706/24.03.2020 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че със заповед №274 от 05.03.2020 год. е одобрен ПУП-ИПРЗ за УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 кв.27 по плана на с.Емона.
Подробният устройствен план касае разделяне на УПИ VІ-70, като от частта която попада в ПИ 27454.501.400 и УПИ VІІ-70 се обособява нов УПИ VІІ-70 с площ 740кв.м. Останалата част от УПИ VІ-70, заедно с УПИ V-70 се образува нов УПИ V-70 с площ 1289кв.м. Северната граница на УЕПИ V-70/нов/ с УПИ ІV се коригира по имотна граница.
За новообразуваните УПИ V-70 и УПИ VІІ-70 се установява устройствена зона „Жм“: Кпл.=30%, Кинт.=1,00, минимално озеленяване 40% и максимална височина Н<10,00м.
Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на чл.130 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.


Публикувано на 24.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД:

„Изграждане на приемо-предавателна станция с №BGS0705.A000_Аква Невис в част от ПИ 51500.201.31 /проектен имот 51500.201.222 с площ 500кв.м./, горска територия, в землището на гр.Несебър, Община Несебър“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 23.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПОМОРИЕ

Във връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната Агенция за социално подпомагане разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги.
Заявления за различни видове плащания и други административни услуги могат да се подават чрез:
- Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или квалифициран електронен подпис;
- По електронна поща на адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис;
- Чрез лицензиран пощенски оператор.
На електронната страница на Агенция за социално подпомагане, в рубриката „Коронавирус COVID-19“ е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение.
Образци на заявления могат да бъдат изтеглени от електронната страница на АСП www.asp.government.bg.


МИТКО КЪНЧЕВ
Директор ДСП Поморие
Публикувано на 23.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1675/23.03.2020г.

Отдел УТ с изнесено работно място в кметство град Обзор, при община Несебър в изпълнение на чл.61, ал.3 от АПК и чл.149, ал.6, съобщава, че на основание чл.148, ал1, ал.2, ал.4, чл.152, ал.1 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж: №61/18.03.2020 г. за обект: „Тръбна канална мрежа на „Вижън 2008“ ЕООД за пренос на данни на територията на гр. Обзор” в ПИ 53045.501.424, ПИ 53045.501.425, ПИ 53045.501.426, ПИ 53045.501.428, ПИ 53045.501.429, ПИ 53045.501.430, ПИ 53045.501.431, ПИ 53045.501.433, ПИ 53045.501.434, ПИ 53045.501.435, ПИ 53045.501.436, ПИ 53045.501.437, ПИ 53045.501.438, ПИ 53045.501.439, ПИ 53045.501.440, ПИ 53045.501.441, ПИ 53045.501.442, ПИ 53045.501.444, ПИ 53045.501.445, ПИ 53045.501.446, ПИ 53045.501.447, ПИ 53045.501.448, ПИ 53045.501.449, ПИ 53045.501.450, ПИ 53045.501.451, ПИ 53045.501.452, ПИ 53045.501.453, ПИ 53045.501.454, ПИ 53045.501.455, ПИ 53045.501.456, ПИ 53045.501.457, ПИ 53045.501.458, ПИ 53045.501.459, ПИ 53045.502.30, ПИ 53045.502.36, ПИ 53045.502.145, ПИ 53045.502.295, ПИ 53045.502.459, ПИ 53045.502.461, ПИ 53045.502.462, ПИ 53045.502.463, ПИ 53045.502.464, ПИ 53045.502.465, ПИ 53045.502.466, ПИ 53045.502.467, ПИ 53045.502.469, ПИ 53045.502.470, ПИ 53045.502.471, ПИ 53045.502.472, ПИ 53045.502.473, ПИ 53045.502.474, ПИ 53045.502.475, ПИ 53045.502.476, ПИ 53045.502.477, ПИ 53045.502.479, ПИ 53045.502.480, ПИ 53045.502.481, ПИ 53045.502.482, ПИ 53045.502.483, ПИ 53045.502.485, ПИ 53045.502.486, ПИ 53045.502.487, ПИ 53045.502.488, ПИ 53045.502.489, ПИ 53045.502.491, ПИ 53045.502.492, ПИ 53045.502.493, ПИ 53045.502.494, ПИ 53045.502.495 по КК на гр.Обзор.
с възложител: „ВИЖЪН 2008” ЕООД, ЕИК 200304140, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ж.к. „Черно море 2” № 100.
Разрешението за строеж и одобрения проект, се намират в отдел УТ – кметство Обзор, община Несебър, ул. „Иван Вазов” №2, ет.2, стая №8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица от 9:00ч. до 12:00ч. всеки делничен ден. Разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Несебър пред Апелативен съд-гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова


Публикувано на 23.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

З А П О В Е Д №326/18.03.2020 г.

При извършена проверка от работна група от отдел „Контрол върху строителството“ към Община Несебър е установено, че в ПИ с идентификатор 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър са разположени 5 /пет/ броя метални гаражни клетки. За констатациите си са съставили констативен протокол от 19.02.2020г., придружен с окомерна схема и снимков материал.
При проверката в общинската администрация се установи, че ПИ 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър е идентичен с УПИ ІІ-328 в кв.4104 по плана кк“Сл.бряг – запад“, който е частна общинска собственост – АчОС 2887/08.10.2008г. За имота не е одобрявана схема, не са издавани разрешения за поставяне на такива обекти. В хода на проверката остана неизветно и лицето /лицата поставили гаражните клетки в имота.
С оглед наличието на предпоставките за започване на административно производство за изземване на общинския имот, който се държи без правно основание от неизвестно лице е изготвено уведомление по чл.26 ал.1 от АПК. Уведомлението е залепено на гаражните клетки, на информационното табло на община Несебър, както и е публикувано в сайта на Общината, за което са съставени надлежно протоколи. В уведомлението е представен срок за предоставяне на документи и излагане на становище от заинтересовано лице, както и седмодневен срок считано от 04.03.2020г. за доброволно освобождаване на имота.
След изтичане на седмодневния срок е издадена Заповед №303/11.03.2020 г. на Кмета на Община Несебър, с която е назначена тричленна комисия, която да извърши проверка на място на 11.03.2020г. относно доброволно освобождаване на общински имот с идентификатор 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър, който се държи без правно основание. Резултатите от извършената проверка са описани в Протокол от 11.03.2020г., подписан от членовете на комисията. Констатирано е, че не са предприети действия за доброволно освобождаване на държания без правно основание общински имот.
Предвид гореизложеното и на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА


З А П О В Я Д В А М :

1.Да се изземе общински имот ПИ с идентификатор 51500.507.38 по КККР на гр. Несебър, който се държи без правно основание от неизвестно лице. Изземването да се извърши чрез премахване на разположените 5 /пет/ броя метални гаражни клетки.

2. Във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на 13.03.2020 г., свързано с разпространението на COVID-19 на територията на страната и с оглед спазването на противоепидемични мерки за безопасност на населението и на лицата изпълняващи заповедта, същата да се изпълни на 10-тия /десетия/ ден от отмяна на извънредното положение на страната. Ако този ден е неработен изпълнението на заповедта да се извърши на първия работен ден, следващ десетия ден от отмяната на извънредното положение. Изземването да се извърши от 10.30ч. чрез премахване на разположените 5 /пет/ броя метални гаражни клетки от служители и техника на Общинско предприятие „БКСО“ при Община Несебър. За вещите, които се намират в гаражните клетки, както и за целостта на корозиралите гаражни клетки Община Несебър не носи отговорност. Това изрично е посочено и в уведомлението по чл.26, ал.1 от АПК, обявено по надлежния ред.
3. За обезпечаване изпълнението на заповедта назначавам комисия в състав:
Председател: Нелина Колева – Нач.отдел “Общ. собственост”
Членове: 1. Митошка Великова - Гл.юрисконсулт
2. Димитър Панев – директор на Общинско предприятие „БКСО“
3. Господинка Василева – гл.експерт “Общ. собственост”
4. Антоанета Стоева – ст.експерт “Общ. собственост”
5. Радостина Костадинова – гл.експерт ”Контрол върху строителството”
6. Мирослав Делиатанасов – гл.експерт “Контролен блок”
За действията си по изземването на общинския имот комисията да състави протокол.
4. Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РПУ-Несебър, за осигуряване присъствието на двама служители на РПУ-Несебър за изпълнението.
5. След изземването, имота да се обезопаси, с оглед възпрепятстване на достъпа на трети лица до имота.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й на заинтересованото лице пред Административен съд- гр.Бургас. Съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда разпореди друго.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


/П/

Публикувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-1666/20.03.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №64/20.03.2020г. на Община Несебър и „Плей геймс“ЕООД за „Преустройство на стълби /и изграждане на рампи към същите/ с оглед постигане на достъпна архитектурна среда“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 и в имот с идентификатор 51500.502.145 по кадастралната карта на гр.Несебър.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1650/20.03.2020г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица - Феодор Спиридонович Некрасов и на “ЛУКСУРИ ПРОПЪРТИС”ЕООД, ЕИК 203580813, със седалище и адрес на управление с.Равда, местност “Юртлука”, к.к.“Рич 2“, ет.3, ап.67, с управител Диян Кръстев Стоянов, че е издадена Заповед №175-2019-001/21.01.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с която е оттеглено удостоверение за въвеждане в експлоатация №175/03.09.2019г. за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА-секция „А“, „В“ и „С“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424.1, находящ се в УПИ І-6020 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.424 в кв.11 по плана на гр.Свети Влас-юг.
Заповедта се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, заповедта се смята за връчена.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването й от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 Масларова


Публикувано на 20.03.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 следваща»

Content Management Powered by CuteNews