ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 6/04.01.2018 г. на Кмета на Община Несебър

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ «СТАРИНЕН НЕСЕБЪР» - ГР. НЕСЕБЪР

Място на работа - Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър

І. Изисквания за длъжността:
• Образование – висше;
• Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
• Професионално направление – История и археология;
• Специалност – Археология;
• Професионален опит – 3 години в професионално направление „История и археология“;
• Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Допълнителни изисквания за длъжността:
• организационна и управленска компетентност, а именно: способност да планира и организира дейността и да осигурява изпълнението на приоритетни задачи, да разработва алтернативни решения и подбира оптималното от тях;
• познаване и умение за прилагане на българското законодателство в областта на културата и културното наследство;
• познаване структурата и функциите на общинската администрация и Министерството на културата;
• нагласа и умения за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Като предимство се счита:
• Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
• Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
• Чуждоезикова подготовка;
• Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса
1. Защита на концепция за дейността и развитието на Музей „Старинен Несебър“ – гр. Несебър за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
2. Документ за самоличност /копие/;
3. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на професионалния опит;
4. Професионална автобиография /CV/;
5. Документ за завършено образование /заверено от кандидата копие/;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство;
8. Концепция за развитието на Музей „Старинен Несебър”- гр. Несебър за срок от 5 /пет/ години (2018 г.-2022 г. вкл.), като подробно е разработена първата година. Концепцията да е с обем до 5 /пет/ машинописни страници. Подава се в 9 /девет/ екземпляра, подписани от кандидата, в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик (бройките са съобразени с членовете на комисията).
Концепцията да съдържа:
а/ стратегия за творческо развитие на Музей „Старинен Несебър” гр. Несебър с подробен план за първата година;
б/ съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Музей „Старинен Несебър” гр. Несебър:
 демографски и културни особености;
 политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
 творчески потенциал.
в/ финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г/ възможности за увеличаване аудиторията на института;
д/ материално – техническа база.
9. Други документи- по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.
Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждането на самия конкурс.
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в централен ежедневник, в деловодството на Община Несебър /фронтофис 1, гише 1/ всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Краен срок за подаване на документи- до 16.30 часа на 09.02.2018 г.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Несебър и в официалния сайт на община Несебър - www.nesebarinfo.com.
Правоотношението със спечелилия конкурса се урежда въз основа на чл. 28, ал.6 от Закон за културното наследство

Иван Гургов /П/
За Кмет на Община Несебър
/съгл.Заповед №1861/16.11.2015 г./


Публикувано на 08.01.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: