ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ПРОЕКТ ! ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На основание чл.26, ал.2, предложение второ от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и Портала за обществени консултации, с цел даване на превес на служебното начало при провеждане на процедурата за еднократна финансова помощ изцяло в интерес на гражданите на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.

ПРОЕКТ !
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


§1. Изменя ал.1 на чл.16, от Правилника и същата придобива следната редакция :
Чл.16 ал.1
„Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ се представят следните документи:
1.Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК /в случаите по чл.11 от настоящия правилник/;
2.Епикриза или друг документ, удостоверяващ диагнозата и необходимостта от лечението / в случаите по чл.12 от настоящия правилник/;
3.Декларация за семейно и имотно състояние;
4.Уверение от ректор на ВУЗ или директор на учебно заведение /в случаите по чл.9 от настоящия правилник/;
5.Документ за доход на семейството за предходния месец /когато е приложимо/;
6.Протокол от специализиран орган, по чл.13 от Правилника /прилага се служебно/;
7.Удостоверение за семейно положение/прилага се служебно/
8.Други, по преценка на комисията по чл.4 от настоящия правилник.“

§2.Отменя ал.2 на чл.16 от Правилника;

§3. Отменя ал.2 на чл.19 от Правилника;

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение на ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, както следва:


І.Причини, които налагат приемането:

Необходимост от отмяна на недействащи разпоредби в подзаконовия нормативен акт, както и конкретизация на други за по-голяма прецизност и приложимост в работата с него, в интерес на гражданите и по-качественото им обслужване.


ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен .


ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :

Не са необходими.


ІV.Очаквани резултати от прилагането:

Не се очакват различни от досега получаваните.


V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ е подзаконов нормативен акт в съответствие българското законодателство, кореспондиращи с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

ВНОСИТЕЛ: …………………….
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 12.01.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: