ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Проект! НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

На основание чл.26, ал.2, предложение второ от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации, поради наближаване на срока за подаване на заявления за присъждане на стипендии и в интерес на заявителите, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.

Проект! НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР§1. Чл.7 се отменя;
§2. Текстът на чл. 8, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:
За целите на настоящата наредба, Кметът на общината назначава Комисия по стипендиите, като определя трима представители на общинската администрация. Със заповедта на Кмета на общината се назначава технически секретар - протоколчик за целите на Комисията, без право на глас. В състава на комисията се включват четирима общински съветници, определени с решение на Общински съвет –Несебър, по предложение на Председателя на Общинския съвет.
§3. Ал.2 на чл.8 се отменя;
§4. Чл.10 се отменя;
§5. Тестът на Чл.11 се изменя и придобива следната редакция: „Резултатите от решенията на Комисията за стипендиите се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Несебър.“
§6.Текстът на чл.16, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „Стипендията на името на Жана Чимбулева е годишна и се присъжда само веднъж в рамките на календарната година.“
§7. Чл.16, ал.5 се изменя и гласи така: Размерът на стипендията е 1500лв. за всеки кандидат, отговарящ на условията на ал.2 и се изплаща чрез касата на Община Несебър или по банков път.
§8. Чл.17, ал.1 се изменя като текстът „с пълно отличие – Отличен (6,00)“ следва да се чете „с общ успех от дипломата минимум Отличен (5,50)“.
§9.Чл.17, ал.3 се изменя и се чете, както следва: „Размерът на стипендията е 1000 лв.за всеки кандидат, отговарящ на условията по ал.1“.
§10. Ал.2, ал.7 и ал.8 на чл.17 се отменят;
§11 В чл.18, ал.2 текстът в частта „и да е обхванат от образователната система в предучилищен, начален, основен и гимназиален етап“ се заличава.
§12. Чл.19 , т.2 се отменя;
§13.Текстът на Чл.19, т.3 се изменя и придобива следната редакция: „Документ, удостоверяващ общия успех от дипломата /за стипендиите по чл.17 от Наредбата/“
§14.Текстът на чл.23 се изменя и допълва като се чете: „и резултатите от решенията си“
§15.Чл. 24 се изменя и придобива следната редакция: „Предоставянето на стипендия се отразява в Дневник за записване на деца и младежи с изявени дарби, който се води от техническия секретар на комисията.“
§16. В Приложение №1 към Наредба 16, в раздел ІV“Определяне вида и размера на стипендията“ се правят следните изменения: наименованието на графа трета се променя и същата се наименова „Размер на стипендията“ , като придобива и следният финансов израз, коригиран и оформен като твърда сума, както следва:

І- ва степен- 200лв
ІІ-ра степен-400лв.
ІІІ-та степен-800лв.

§17. Измененията и допълненията на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР влизат в сила от деня публикуването им във в-к „Слънчев Бряг”.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:

Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Н А Р Е Д Б А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

І. Причини, които налагат промените:
Предложените редакции на текстове от Наредба 16, както и нормите, които предстои да отпаднат са във връзка с необходимостта от прецизиране на действащите текстове, като същите се съобразят с действащото законодателство и предложат по – голяма оптимизация на работния процес. Редактираните текстове, засягащи коригиране на сумите , които да се изплащат за стипендии гарантират по-високата степен на съотношение във връзка с постигнатите резултати и присъдени съответни стипендии.
ІІ. Целите, които се поставят:
По голяма диференциация на резултатите от извършеното точкуване.Постигане на оптимално съотношение на постижение с размера на приетата сума за присъждане на стипендия, която да бъде в следствие на действително постигнати изключителни резултати и постижения. Намаляване размера на годишните стипендии и увеличаване диапазона на кръга на възможните заявители, чрез понижаване на критериите и възможността за получаване на годишни стипендии от по-голям брой лица.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма
ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Стимулиране на повече деца и младежи с отличен успех от дипломата и постижения в науката, изкуството и спорта.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №16 е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

ВНОСИТЕЛ: п
Николай Димитров,
Кмет на Община НесебърПубликувано на 16.03.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: