ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

З А П О В Е Д №1323/07.08.2018 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/15.06.2018 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №40/21.01.2016 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби


УТВЪРЖДАВАМ:

Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/15.06.2018 г.
Настоящата Заповед ведно с утвърдения списък да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на община Несебър и публикуването им в официалния сайт на Общината.
Възлагам изпълнението на заповедта на началник-отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/Виктор Борисов – зам.-кмет ПО и ОС –
съгласно Заповед №1861/16.11.2015 г. на Кмета на Община Несебър
и Заповед №1/27.06.2018 г. на Председателя на ОбС-Несебър/

С П И С Ъ К на лицата включени в картотеката с установени жилищни нужди от Протокол №1/15.06.2018г., утвърден със Заповед №1323/07.08.2018 г. на За Кмета на Община Несебър Виктор Борисов


Публикувано на 07.08.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: