ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЪР

ПРЕДЛОЖЕНИЕот Виктор Борисов Борисов – заместник кмет на община Несебър

ОТНОСНО : РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЛИНЕЕН ОБЕКТ: “КСН ЕП НОВ АДАТА СТ.№8 – ТП РАВДА“ В ЗЕМЛИЩАТА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ГР.АХЕЛОЙ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание заявление вх.№Н2-УТ-4937/19.07.2018 год. от „ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД и Заповед №ЗД-09-3/06.02.2018 год. на Областен управител на област Бургас е представен проект за ПУП-парцеларен план за обект: „ КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда в землищата на с.Равда, община Несебър, и на гр.Ахелой, община Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Имотите попадат в зона „Б“ съгласно чл.11, ал.1 от ЗУЧК.
Към преписката е приложено задание съобразено с изискванията на чл.125, ал.1 и 2 от ЗУТ и съгласувано по реда на чл.125, ал.7 от ЗУТ.
Според заявеното намерение трасето започва от ЕП Адата, преминава през землището на гр.Ахелой, захранва нов БКТП в ПИ 00833.4.185 по КК на гр.Ахелой и достига до ТП Равда, като на територията на община Несебър преминава през ПИ 61056.48.104 с площ 4311кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.102 с площ 5158кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.101 с площ 25289кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и достига до ТП Равда в ПИ 61056.78.8 с площ 240кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“, частна общинска собственост.. Общата дължината на трасето на кабела е 2812,74м, като 1654,32м попадат в землището на с.Равда, а от тях 537,03 попадат в ПИ 61056.48.104, 856,53м попадат в ПИ 61056.71.102, 253,82м попадат в ПИ 61056.71.101 и 6,94м в ПИ 61056.78.8 изцяло в земеделска територия.
Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти- по 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на територията на Община Несебър са общо 3546,57кв.м, като 644,27кв.м попадат в ПИ 61056.48.104 - земеделска територия, 1027,85кв.м в ПИ 61056.71.102 – земеделска територия и 304,58кв.м в ПИ 61056.71.101 –земеделска територия. Общо площите с ограничение на територията на община Несебър са 1976,7кв.м.
Заданието е прието с протоколно решение т.8 от протокол №1 от 17.01.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх.№ПД-2049 /1/ от 28.11.2017 год. на РИОСВ-Бургас.
Като съобразих изложеното и предвид действащата нормативна уредба регламентираща тези въпроси считам, че са на лице необходимите предпоставки да бъде дадено съгласие за процедиране на ПУП-ПП за обект: „КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда в землищата на с.Равда, община Несебър, и на гр.Ахелой, община Поморие през имоти 61056.48.104, 61056.71.102, 61056.71.101 и 61056.78.8- общинска собственост.

Предвид горното и на основание правомощията по чл.124а, ал.1 от ЗУТ предоставени ми със заповед №1865 от 16.11.2015 год. на кмета на община Несебър във вр. с правомощията на общински съвет по чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във вр. с чл.59, ал.1, посл.предл. от ЗУТ;

ПРЕДЛАГАМ на Общински съвет –Несебър следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-Несебър дава съгласие за процедиране на ПУП-ПП за обект: „КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда в землищата на с.Равда, община Несебър, и на гр.Ахелой, община Поморие , трасето започва от ЕП Адата, преминава през землището на гр.Ахелой, захранва нов БКТП в ПИ 00833.4.185 по КК на гр.Ахелой и достига до ТП Равда, като на територията на община Несебър преминава през ПИ 61056.48.104 с площ 4311кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.102 с площ 5158кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 61056.71.101 с площ 25289кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и достига до ТП Равда в ПИ 61056.78.8 с площ 240кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“, частна общинска собственост.. Общата дължината на трасето на кабела е 2812,74м, като 1654,32м попадат в землището на с.Равда, а от тях 537,03 попадат в ПИ 61056.48.104, 856,53м попадат в ПИ 61056.71.102, 253,82м попадат в ПИ 61056.71.101 и 6,94м в ПИ 61056.78.8 изцяло в земеделска територия.
Сервитута се определя съгласно Наредба №16/2004 год. за сервитутите на енергийните обекти- по 0,6м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на територията на Община Несебър са общо 3546,57кв.м, като 644,27кв.м попадат в ПИ 61056.48.104 - земеделска територия, 1027,85кв.м в ПИ 61056.71.102 – земеделска територия и 304,58кв.м в ПИ 61056.71.101 –земеделска територия. Общо площите с ограничение на територията на община Несебър са 1976,7кв.м.
Заданието е прието с протоколно решение т. 8 от протокол №1 от 17.01.2018 год. на ОЕСУТ-Несебър. Представено е и писмо изх.№ПД-2049 /1/ от 28.11.2017 год. на РИОСВ-Бургас.
2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящото разрешение.
3.Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ПОЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „КСН на ЕП Нов Адата ст.№8 – ТП Равда в землищата на с.Равда, община Несебър, и на гр.Ахелой, община Поморие.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
Екземпляр на Решението да се връчи на възложителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР :……………………....
На основание Заповед №1865/16.11.2015г. /Виктор Борисов/Съгласувано с: Таня Дамянова, юрисконсулт: .......................
Изготвил: Гинка Жекова, гл. спец. „УТ”: ..............................

Публикувано на 28.11.2018 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: