ИНФОЦЕНТЪР ОБЩИНА НЕСЕБЪР


ОБЯВИ, СЪОБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т НЕСЕБЪР

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 61 от 15.01.2020 г. на Общински съвет Несебър, Протокол №3

I. Общински съвет Несебър открива процедура за определяне на 18 /осемнадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Несебър с мандат 2020 г. - 2023 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/,
могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Несебър и на Общински съвет Несебър.

ІІІ. В срок до 15.02.2020 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет Несебър, в сградата на Община Несебър, ул.„Еделвайс“ № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ №1,2 И 3


Публикувано на 03.02.2020 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews

ВАЖНО

Съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009 се намират в раздел - АРХИВ на главното меню!


БЪРЗ ДОСТЪП:


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: