Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - Съобщения
ПРОГРАМА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

Уважаеми младежи,

От 01.10 2019 г. стартира набирането на заявления за кандидатстване за работни места в централните ведомства по програма «Старт на кариерата» за заетост през 2020 г.

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.
Кандидатите за участие в Програма «Старт на кариерата» трябва да отговарят на следните изисквания:
 Да са младежи до 29 ненавършени години до 18.10.2019 г. включително;
 Да притежават висше образование, съответстващо но посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.
 Дабъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
 Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
Документи за кандидатстване:
 Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец.
Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.
Крайният срок за депозиране на документите от кандидатите за участие по Програмата е 18.10.2019 г.
Информация по Програмата може да намерите на сайта на Агенция по заетостта: www. az. government.bg
За допълнителна информация: Дирекция «Бюро по труда» гр. Поморие, ул. «Солна» № 15, стая № 4, тел. 0596 / 2 26 09Публикувано на 02.10.2019 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews