ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2803-001/02.06.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на гр. Несебър, в частта му по отношение на УПИ VІІ в кв.55 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.472 и част от поземлен имот с идентификатор 51500.502.510 по кадастралната карта на гр.Несебър.
С проекта се предвижда отнемане на 160кв.м. от УПИ VII в кв.55 за обособяване на нов УПИ XLV-472 в кв.55, за обезпечаване на съществуващ трафопост - сграда с идентификатор 51500.502.472.9. За новообразувания УПИ се установят смесена централна зона „Ц“, отреждане „за трафопост“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 0,60, Минимална озеленена площ - 30%, Характер на застрояване - ниско /Н ≤4,0м./. Обособява се и нов УПИ XLVI-472, 510 в кв.55, с площ 411 кв.м., съставляващи 300 кв. м., придадени от УПИ VII в кв.55 и 111 кв. м., придадени от ПИ 51500.502.510 по КК на гр.Несебър. За новообразувания УПИ се установят устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“, градоустройствени показатели : Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н ≤15,0м./. От УПИ VII в кв.55 след отнемане на общо 460 кв.м. и придаване към двата новообразувани урегулирани поземлени имота се обособява нов УПИ VII-472 в кв.55, с площ 10 625 кв. м., чийто номер е съобразен с идентификатора на имота по кадастрална карта. За новообразувания УПИ да се установят устройствена зона „Жс“, отреждане „за жилищно и курортно строителство и КОО“ и градоустройствени показатели: Кплътност = 60%, Кинт. = 2,0, Минимална озеленена площ - 40%, Характер на застрояване - застрояване със средна височина /Н ≤15,0м./.
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2594-001/02.06.2023г.

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ „за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване“, УПИ ІІІ „за озеленяване“ в кв.78 по плана на гр.Несебър /поземлени имоти с идентификатори 51500.502.564, 51500.502.563, 51500.502.306, 51500.502.304, 51500.502.305, 51500.502.556, 51500.502.557 и 51500.502.558 по КК на гр.Несебър/. С проекта се предвижда урегулиране на новообразуван УПИ II-564 - общ. кв.78, с площ 11974кв.м., съответстващ на имот с идентификатор ПИ 51500.502.564 по КК, с отреждане „За крайморски парк“, устройствена зона „Оз“, Кпл.=2% за Преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ /съгласно чл.32, ал.1, т.2 от Наредба No7 за ПНУОВТУЗ/; Кпл.=10% за Спортни обекти /съгласно чл.32, ал.1, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ/; Кинт.=0.12, Позел.=80%, Нкор.=3.5м. /1ет./. За имоти с идентификатори ПИ 51500.502.304 и ПИ 51500.502.563 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ III-304,563-общ. кв.78, с площ 4583кв.м., с отреждане „За озеленяване“, устройствена зона „Оз“ и за имот с идентификатор ПИ 51500.502.305 по КК се отрежда новоурегулиран УПИ ІV-305-общ. кв.78, с площ от 150кв.м., отреждане „За помпена станция и трафопост“, устройствена зона „Тц“, Кпл.=40% , Кинт.=0.4, Позел.=40%, Нкор.=3.50м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-2335-001/02.06.2023г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ І-18 с идентификатор 51500.502.18 в кв.78б по плана на гр.Несебър, УПИ ІІ-20 с идентификатор 51500.502.20 в кв.78б по плана на гр.Несебър и имоти с идентификатори 51500.502.21 и 51500.502.306 по кадастралната карта на гр.Несебър. С проекта се предвижда придаване на ПИ 51500.502.21 на площ от 215кв.м. - пешеходна алея към УПИ ІІ-20 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ ІІ-20, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 2327кв.м.. С проекта се предвижда придаване на 108кв.м. от ПИ 51500.502.306 към УПИ І-18 кв.78б, към същото УПИ се придават и 699кв.м. от ПИ 51500.502.306 /представляващи 1/2 част от бетонна площадка/, като така урегулирания УПИ І-18, кв.78б по плана на гр.Несебър става с площ 5462кв.м..
Проектът за изменение на ПУП-ПР се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 3517 / 02. 06.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 819/ 10.05.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПРЗ/план извадка по смисъла на чл.133, ал.1 от ЗУТ/ за поземлен имот с идентификатор 11538.504.447 по кадастрална карта на гр.Свети Влас, с.о. „Инцараки“.
С проекта се предвижда провеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници съгласно КК и провеждане на уличните регулационни линии по начин, осигуряващ минимална широчина на улиците с техните радиуси и тротоари по ПУП-ПР/2021г.
Номерът на УПИ се изменя в съответствие с идентификатора на имота, а именно УПИ І-447 на площ от 453 кв.м в кв.32.
Планът за застрояване запазва устройствената зона „Жм“ и предлага устройствени показатели: Плътност на застрояване - 60%, Кинт -1.2, Нкорниз - 10 м и минимално озеленена площ - 40%.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова


Публикувано на 02.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 01.06.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 30.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3418/29.05.2023г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на три броя преместваеми обекти – два павилиона за търговия и един офис в ПИ 39164.15.74 по КК на с.Кошарица, местност „Йовче дере“, подобект: Кабели 20кV“ “. Трасето на кабела ще започне от място на разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение в ПИ 39164.15.506 с площ 37158кв.м., с вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост /тази част е предмет на ПУП-ПП/, ще премине през ПИ 39164.15.71 с площ 6986кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“, частна собственост /тази част не е предмет на ПУП-ПП/, ще премине и през ПИ 39164.15.85 с площ 1064кв.м., с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост /тази част е предмет на ПУП-ПП/ до ПИ 39164.15.74 с площ 5000кв.м., с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“, частна собственост в който ще бъде разположен трафопост. Дължината на трасето е 139,02м. от които 70,76м. са предмет на ПУП-ПП в земеделска и транспортна територия. Определена е сервитутна граница на 1,50м. от страната на уличното платно и 0,60м. от към имотите спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение на имотите са 149,44кв.м., като 6,12кв.м. попадат в ПИ 39164.15.506 и 143,32кв.м. попадат в ПИ 39164.15.85 по кадастралната карта на с.Кошарица, м.“Йовче дере“.
Проекта за ПУП-ПП е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 31.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

тел. за справка 0554 29369 Хр. Грудев


Публикувано на 29.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 следваща»

Content Management Powered by CuteNews