АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ- 6382 /18.10.2023г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 2556/ 21.09.2023г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за УПИ І-7074,7075 с идентификатор по КК 11538.502.198 в кв.26 по плана на гр.Свети Влас-ЮГ.
С проекта се променя номера на УПИ І-7074,7075 на УПИ І-198 в съответствие с идентификатора на КККР, устройствената зона от „Ок“ на „Жс“ и се установяват устройствени показатели: Плътност на застрояване - 55%; Кинт. - 2.0, максимална височина на застрояване Нк - 15м и минимално озеленяване - 30%, при запазване на предназначението на имота „За жилищно и курортно строителство“ , устройствена зона „Жм“ и начина на застрояване-свободно основно застрояване съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи, размери неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331
Елена Димитрова

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 19.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4862-001/ 17.10.2023г.

На основание чл.131 от ЗУТ, oтдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №2648/11.10.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ по отношение на ПИ 73571.36.139 по КККР на с.Тънково, м.“Над селото“, с който план се предлага промяна в отреждането на имота от „Жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване- Жм“ в „Устройствена зона за обществено обслужващи дейности- обекти на администрацията, културата, здравеопазването, образованието, религията, свободно застрояване- Оо“ и установяване на следните устройствени показатели: минимално озеленената площ -40% , Кплътност на застрояване-40%, Кинтензивност-1,2 и Нкорниз- 10м.
Заповед №2648/11.10.2023г. на Кмета на община Несебър и проекта за ПУП –ПЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова- ст. експерт отдел „УТ“ при Община Несебър.


Публикувано на 18.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3057/13.10.2023г.


на основание чл. 128, ал.2от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал. 1, т.5 от ЗУТ съобщава, че е внесен в община Несебър, подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Оптична кабелна линия 07-807/ТШ1-079“ на територията на Община Несебър
Трасето на оптичната кабелна линия „07-807/ТШ1-079“ преминава през област Варна и област Бургас и започва от технологична шахта „07-0807/ТШ1“ изградена при изграждане на ОКЛ „07-072“ на Министерството на отбраната на републикански път I-9 ( Варна-Старо Оряхово-Обзор –Бургас) на км 132+478. Оптична кабелна линия ОКЛ „07-0807/ТШ1-79“ се проектира да се изгради в обхвата и обслужваща зона на републикански път I-9 ( Варна-Старо Оряхово-Обзор –Бургас), преминавайки през землищата на гр.Обзор, с.Баня и гр. Свети Власт, община Несебър.На територията на Община Несебър трасето на оптичната кабелна линия 07-807/ТШ1-079“ започва от края на административната граница на Община Бяла при км.169+126 продължава от лявата страна на път I-9 до км.170+200 началото на административната граница на гр. Обзор. В урбанизираната територия на гр. Обзор трасето преминава в тротоарната площ от дясно на път I-9 до км.170+730, където пресича р. Двойница и път I-9 при км.170+765,чрез ХС продължава до ул. „Трети март“ и завива на дясно от западната страна в тротоарната площ по ул. „Трети март“, пресича ул. „Корал“ чрез хоризонтален сондаж и продължава по югоизточния тротоар по ул. „Корал“ до път I-9, завива на ляво по път I-9 по посока гр. Бургас от лявата страна на път I-9 до км. 172+888 край на урбанизираната територия на гр. Обзор, като пресича чрез ХС ул. „Иван Вазов“, ул. „Младежка“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Васил Левски“. След края на регулацията от км. 172+888 до км. 177+245 в ляво в обхвата на пътя и обслужващата зона на път I-9 като засяга следните поземлени имоти: ПИ 53045.172.195 – общинска собственост /селскостопански път/, ПИ 53045.174.147 – общинска собственост /селскостопански път/, ПИ 53045.232.3 и ПИ 53045.232.5 – и двата имота държавна частна собственост /горска територия/ и ПИ 53045.181.156 – общинска собственост /селскостопански път/. При км. 177+245 трасето пресича път I-9, чрез ХС, като котлованите да се разположат в ПИ 53045.181.156 и ПИ 53045.178.153 и продължава от дясно в обхвата на път I-9 по посока на гр. Бургас до км. 180+844 в обхвата и обслужващата зона на път I-9 като засяга следните: ПИ 53045.178.153, ПИ 53045.180.154, ПИ 02703.39.20 - общинска собственост /селскостопански пътища/.
При км. 180+844 в кабелната линия пресича път I-9 чрез хоризонталния сондаж, където се изгражда технологична кабелна шахта ТШ 07-0807/ТШ2, като котлованите се разположат в ПИ 02703.39.20, ПИ 02703.37.34 – общинска собственост /селскостопански пътища/. От технологична кабелна шахта ТШ 07-0807/ТШ2 трасето продължава от ляво в обслужващата зона на път I-9 в ПИ 02703.37.34 – общинска собственост / селскостопански път/ до км. 181+775, пресича път до км. 182+000 в дясно в обслужващата зона на пътя в ПИ 02703.38.65 и ПИ 02703.30.64 – общинска собственост / селскостопански пътища/, като преминаването през р. Турката при км. 181+835 да стане с хоризонтален сондаж без да се засяга мостовото съоръжение. При км 182+000 в обхвата на пътя пресичане чрез хоризонтален сондаж косо на пътя, като котлованите се разположат в ПИ 02703.30.64 и ПИ 02703.29.27 – общинска собственост /селскостопански пътища/. От км 182+000 до км 184+512 в ляво в обслужващата зона на пътя в ПИ 02703.23.67 – общинска собственост /селскостопански път/.
Оптичната кабелна линия продължава в урбанизирана територия на с. Баня от км 184+512 до км 186+480 в тротоарната площ, от ляво извън платното за движение на път I-9 до км. 184+617, пресича чрез ХС път I-9 и продължава по тротоарната площ, от дясно на път I-9 до кръстовището с ул. „Витоша“. Трасето на ОКЛ продължава по северния тротоар на ул. „Витоша“ пресича път I-9 при км 186+460 и продължава от дясно на път I-9 край на урбанизираната територия на с. Баня. След края на регулацията км. 186+480 трасето продължава от ляво в обслужващата зона на пътя в ПИ 02703.15.104 – общинска собственост /селскостопански път/ и при км. 186+764 трасето пресича път I-9, чрез ХС и продължава от дясно на път I-9 в ПИ 02703.15.180 по посока гр. Бургас до км. 186+830, където отново пресича път I-9 чрез хоризонтален сондаж, като котлованите се разположат в ПИ 02703.15.104 и ПИ 02703.15.180 – и двата общинска собственост /селскостопански пътища/. От км 186+830 до км 192+216 в ляво в обслужващата зона на пътя в ПИ 02703.15.104 – общинска собственост /селскостопански път/, ПИ 02703.26.98 – държавна собственост /горска територия/, ПИ 02703.26.100 – общинска собственост /селскостопански път/, ПИ 02703.45.119 – държавна собственост /горска територия/. При км. 192+216 линията пресича чрез хоризонтален сондаж път I-9, като котлованите се разположат в ПИ 02703.45.120 и ПИ 02703.62.5. От км 192+216 до км. 195+939 кабелната линия преминава в дясно в обхвата на пътя и обслужващата зона на пътя и засяга ПИ 02703.62.5, ПИ 02703.65.2 – и двата държавна собственост /горска територия/. Трасето завършва на км 195+939 в дясно на пътя, където е предвидено да се изгради технологична кабелна шахта 07-0807/ТШ3.
Проекта е изложен в сградата на кметство Обзор, ет. 2., стая № 8, с административен адрес гр. Обзор, ул. „Иван Вазов” № 2.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в кметство Обзор, Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
Тел. За кореспонденция: 0556/351-16Публикувано на 13.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2310/12.10.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2647/11.10.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIІ в кв.15 /ПИ с идентификатор по КК 53045.501.159 / Проектът касае промяна на регулационната граница между УПИ XIІ и УПИ ХІIІ по кадастрална граница. С изменението 68кв.м. от УПИ ХІIІ се придават към УПИ XII. След изменението площта на УПИ XIІ е 1064 кв.м., а площта на УПИ ХІІІ е 910 кв.м.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 12.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5979/05.10.2023г


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 53045.224.528 по Кадастрална Карта на местност „Чеир Баши“. Проектът касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“.
С ПУП – План за регулация се предвижда от ПИ 53045.224.528 да се урегулира нов УПИ I-528 в нов кв.5 по плана на КК „Обзор Север“ на площ от 9032 кв.м., като 21 кв.м. от ПИ 53045.224.528 се придават към улица, съгласно чл.16, ал.1 от ЗУТ. Източно от УПИ I-528 се провежда нова улица – тупик, която е с ширина на платното 6,0м и тротоар 3,0м. и завършва с обръщач, съгласно чл.149, ал.2 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. Улицата се привързва към осова точка 24 на съществуващата улична мрежа и завършва в осова точка 26.
С ПУП – План за застрояване за I-528, кв.5 се установява курортна устройствената зона - „Ок“ и отреждане "за хотел, пансион, жилищни сгради и
обществено обслужване". Установява се начин на застрояване – свободно застрояване и характер на застрояване - средно застрояване с височина H ≤ 15м.
Предвиждат се следните устройствени показатели за УПИ I-528, кв.5 по плана на КК „Обзор Север“, общ. Несебър в рамките на допустимите стойности за устройствена зона „Ок“ и за зона „Б“ по ЗУЧК и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1.5, Нкорниз≤ 15м. ,минимално озеленяване ≤ 50% и паркиране в границите на имота.
Проектът е приет с протоколно решение т.9 от протокол № 8 от 04.10.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИE
ДО


Иван Христов Янакиев
с адрес: гр.Несебър, ж.к. „Младост“6, ет.4, ап.8

На основание чл.61,ал.3 от АПК ,отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че с т.10 от протокол №7/02.08.2023г. на ОбЕСУТ-Несебър е приет проект за изменение ПУП- ПР за УПИ ІХ-общ., в кв.16 по плана на с.Баня,с идентификатор по КККР 02703.501.87, касаещ промяна предназначението на УПИ ІХ-общ. от „За търговия и обществено хранене“ на „За жилищна сграда с обществено хранене“, при запазване на устройствената зона „Жм“ и устройствените показатели.

Проектът, се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

След изтичане на 7-дневния срок от датата на настоящето уведомление,съобщението се счита за връчено.

Искания, възражения и предложения се подават в 14-дневен срок от изтичане срока на връчване на съобщението до община Несебър.


Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИE
ДО


Георги Василев Гинев
с адрес: гр.Несебър, ул.“Садала“7

ДО
Иван Христов Янакиев
с адрес: гр.Несебър, ж.к. „Младост“6, ет.4, ап.8

ДО
Недялка Георгиева Джигрова
с адрес: гр.Варна, ж.к.“Владислав Варненчик“№305,вх.1,ет.3,ап.9На основание чл.61,ал.3 от АПК ,отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че с т.9 от протокол №7/02.08.2023г. на ОбЕСУТ-Несебър е приет частичен ПУП- План за застрояване за имот 02703.25.38 находящ се в в месността “Кариян”, землище с.Баня /съседен на Ваш имот/, касаещ промяна предназначението от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане на имота за “жилищно строителство”, в зона “Жм” и установяване на устройствени показатели:Кплътност=40%, Кинт=0.80, максимална височина Н=10.00м и минимално озеленена площ 40%.

Проектът, се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

След изтичане на 7-дневния срок от датата на настоящето уведомление,съобщението се счита за връчено.

Искания, възражения и предложения се подават в 14-дневен срок от изтичане срока на връчване на съобщението до община Несебър.


Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИE
ДО


Мария Николова Иванова
с адрес:к.к.Слънчев бряг, Стария възел №1, ап.24

ДО
Ирина Станкова Станкова
с адрес: гр.Несебър, ул.“Г.С.Раковски“№9На основание чл.61,ал.3 от АПК ,отдел „УТ“ при община Несебър съобщава , че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ с идентификатор 02703.501.339, УПИ ІІІ с идентификатор по КК 02703.501.4 в кв.9 по плана на с.Баня и ПУП ПР за имоти с идентификатори 02703.501.340 и 02703.501.343 по КК на с.Баня.
С изменението на ПУП-ПР се осигурява транспортен достъп до УПИ VІІІ с улица за сметка на част от ПИ 02703.501.343/общинска публична собственост/ и ПИ 02703.501.340 /частна общинска собственост/
Новопроектираната улица е тупик с предвидено обръщало в дъното и, съгласно чл.81,ал.1 от ЗУТ и с ширина 5 м. От страната на имотите е проектиран тротоар с ширина 1 м.,съгл. чл.80 от ЗУТ, а в началото му е предвиден „за паркинг“, който е разположен в широката източна част на на новообразувания имот 02703.501.668.
От ПИ 02703.501.340 се образува нов УПИ ІХ-общ. с отреждане за „жилищно строителство до 10м.“, като се включват още 352кв.м. от ПИ 02703.501.343.
Новообразувания УПИ ІХ-общ. е с нов идентификатор 02703.501. 669.
С предложеното изменение за ПИ 02703.501.339 и ПИ 02703.501.4 които нямат установено прилагане на дворищната регулация, видно от наличните документи за собственост)действащата регулационна граница между УПИ VІІІ и УПИ ІІІ се провежда по имотна граница.
Към новопроектираната улица се включват 4 кв.м. от ПИ 02703.501.340-общинска частна собственост и 50 кв.м. от ПИ 02703.501.339 частна собственост на възложителя. След предложението за изменение УПИ VІІІ от 3911 кв.м. по сега действащата регулация се променя на 3944 кв.м., УПИ ІІІ от 1753 кв.м. става 1670 кв.м., а от ПИ 02703.501.340 и част от ПИ 02703.501.343 се образува УПИ ІХ-общ. с площ от 1860кв.м. всички в кв.9 по регулационния план на с.Баня.

Проектът, се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

След изтичане на 7-дневния срок от датата на настоящето уведомление,съобщението се счита за връчено.

Искания, възражения и предложения се подават в 14-дневен срок от изтичане срока на връчване на съобщението до община Несебър.

Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4084/04.10.2023г


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2569/26.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП“ Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с. Паницово“преминаващо през имот ПИ 55350.500.347, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и имот ПИ 55350.500.333 публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за площад достигащо до ново ГРТ в ПИ 55350.500.225. Дължината на целия кабел е 72м. , от които 24м през ПИ 55350.500.225, 40м. в ПИ 55350.500.333/ общинска публична собственост / и 8м. в ПИ 55350.500.347/ общинска Публична собственост/
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116
мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/

Публикувано на 05.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-4084/04.10.2023г

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 2569/26.09.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-план схеми за обект: : „Кабелно трасе НН от ново ТЕ, монтирано до ТП“ Паницово 1“ до ново ГРТ фец в ПИ 55350.500.225 по КК на с. Паницово“преминаващо през имот ПИ 55350.500.347, публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица и имот ПИ 55350.500.333 публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване – за площад достигащо до ново ГРТ в ПИ 55350.500.225. Дължината на целия кабел е 72м. , от които 24м през ПИ 55350.500.225, 40м. в ПИ 55350.500.333/ общинска публична собственост / и 8м. в ПИ 55350.500.347/ общинска Публична собственост/
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116

мл.експерт УТ
/Йоана Щерева/


Публикувано на 04.10.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews