ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПЗ за УПИ V-4024 /ПИ 11538.502.339/, кв. 45 по ЗРП на гр.Свети Влас-ЮГ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 22.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ№1042/ 23.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП, касаещ промяна на страничната регулационна линия между УПИ ІV и УПИ V, в кв.15 по плана на с.Равда, на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ.
В северната част на имотите /по ул.“Свобода/ се предлага свързано застрояване между УПИ ІV, УПИ V и УПИ І в кв.15 по плана на с.Равда. За УПИ ІV и V се запазва отреждане „За жилищно строителство“-устройствена зона „Жм“, Плътност на застрояване до 40%, максимална височина Нк=10м /етажност 3 етажа/, Кинт = 1,20 и мин.озеленяване от 40%.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от публикуване на съобщението в информационния сайта на община Несебър

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-4935-002/23.02.2021г.

Отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, със Заповед № 275/19.02.2021г. на Кмета на Община Несебър е одобрен проект за изменение на ПУП-РУП като се установява намалено отстояние на пристрояването на съществуващата жилищна сграда с идентификатор 73571.501.540.1 в УПИ ІІІ-227 до границата на съседен УПИ ІV-228 в кв.25 по плана на с.Тънково и нормативно разстояние между застрояването в двата имота. Предвижда се надстрояване с два етажа на сградата в УПИ ІІІ-227 до височина 10,00м и устройствени показатели: Пзастр.=40%, Кинт.=1,20, Позел.=40%.
Заповед №275/19.02.2021г. и проектът за ПУП –РУП се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред административен съд- Бургас в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 16.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

Н2-УТ-1387/ 11.03.2021г.:
инвестиционно предложение: „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ73571.36.198 , замлище с.Тънково, община Несебър“, с възложител: Стоянка Радева Стойкова


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.03.2021 г.
на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения:
Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на
Община Несебър
(ул.“Еделвайс“ №10, гр.Несебър)
за срок от 14 дни, считано от 15.03.2021 г.


поставихме:

инвестиционно предложение: „Изграждане на колонка за зареждане на дизелово гориво в УПИ II-18, 19, 20, кв.1 по плана на с. Равда (имот с идентификатор 61056.34.105 по КК), община Несебър”, с възложител: „МАВРОВ И СИЕ - БЕТОН“ ООД


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 15.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Промяна предназначението на таванско помещение №5 в ателие за индивидуална творческа дейност в имот №51500.502.424 по КК на гр.Несебър“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.133.3.16
с цел промяна предназначението в „Кафе сладкарница“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1132/ 26.02.2021г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 351/ 25.02.2021г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІ, кв. 5, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%. Запазват се максималната височина на застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За жилищна строителство“ и начина на застрояване – свободно основно застрояване.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА

ОТ "ВАНКО ТРАНС ГРУП" ЕООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПРЗ ЗА ПИ № 004011, ПИ №
004034 и № ПИ 004033 в кв. 26 по плана на Курортна зона между "Морски
санаториум" и гр. Свети Влас, местност "Юрта под пътя"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 следваща»

Content Management Powered by CuteNews