ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх.№Н2-УТ-3955-002/22.07.2022г.

Община Несебър на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на ПУП – план схема за обект „Изграждане на пътна връзка към „Производствен, складов обект“ в ПИ 51500.65.3 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ на път ІІІ-9061 „(Оризаре - Каблешково) – п.к. Тънково – о.п. Слънчев бряг“ при км 7+400 дясно“. Трасето за транспортно обслужване на ПИ 51500.65.3 по КККР попада в ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“ с площ 3710кв.м., вид територия „Територия на транспорта“, начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, публична общинска собственост. Пътната връзка към локалното платно е проектирана, като лента за дясно завиване и обхваща 577кв.м. площ от ПИ 51500.65.26 по КККР на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато“.
Проекта за изменение на ПУП - план схема е изложен в сградата на общинска администрация гр.Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая 37.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Несебър.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 22.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3819/06.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 11538.2.125, местност „Юрта”, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Валма Ко“ ЕООД.


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:


Община Несебър уведомява заинтересуваните лица, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх.№Н2-УТ-3902/11.07.2022г. от РИОСВ- Бургас, с което ни уведомяват за постъпило искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на куротни и търговски сгради в ПИ с идентификатор 11538.11.19 по КК, м. „Ага чешме“, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, “, с възложител: „Венус Лукс“ ООД


За контакт: ст. експерт отдел „УТ“- инж.И. Димова, ет.3, стая 36, тел. 055429331

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 14.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-3969/06.07.2022г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 1709/30.06.2022г. на зам. кмета на община Несебър, с която се разрешава изработване и процедиране на, ПУП – ПР за УПИ ХV с идентификатор по КК 53045.502.58, в кв.12, засягащ УПИ І и УПИ ІІ в кв.12 по регулационния план на гр.Обзор, като се предвиж
да промяна на източната граница на УПИ XV по имотната граница между ПИ 53045.502.58 и ПИ 53045.502.57, като от УПИ II се отнемат 14 кв.м., а западната и северна граници се променят така, че от УПИ I се отнемат още 54 кв.м. с цел премахване на площната разлика по нотариален акт и регулация.
Предложението променя площта и конфигурацията на УПИ XV , УПИ I и УПИ II в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор - разширение, като УПИ XV става с площ от 370 кв.м., УПИ I с площ от 5551 кв.м. и УПИ II с площ от 6541 кв.м., в кв.12 по регулационния план на гр. Обзор.
Заповедта ведно със заданието се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3639/27.06.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване по отношение на УПИ VI-176 с идентификатор по кадастрална карта 61056.502.356 , кв.18 по плана на с.Равда, при спазване условията на настоящата заповед, а именно: промяна на вътрешните регулационни линии (към УПИ IV-174, V-175 и VII-177) по имотни граници на поземлен имот с идентификатор по КК 61056.502.356. С промяната на регулационните граници новообразувания УПИ е с площ 435кв.м. Предвижда се отреждане „За жилищно строителство и КОО“, както и промяна на номера на имота от УПИ VI-176 на УПИ VI-356, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта и се установява устройствена зона „Жс“ и устройствени показатели: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,90, Позел.= 30% и максимална височина на застрояване 12м.
Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 06.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№Н2-УТ-3800/05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-7047 с идентификатор по кадастрална карта 11538.502.157, кв.23 по плана на гр.Свети Влас- ЮГ, в частта му по отношение на този УПИ, касаещ изместване северната регулационна граница на УПИ II-7047 в кв.23 по плана на гр.Свети Влас, с което площта му се увеличава от 1066кв.м. на 1305 кв.м. с отреждане за жилищно строителство и търговия. По този начин входът от паркинга между о.т.314 и 315 се измества в източна посока и се ситуира паркинг с ширина 11м. и 3м. тротоар пред УПИ III-7048. С плана за застрояване се запазва устройствената зона на имота „Жс“, като се променят устройствените показатели, както следва: Кплътност на застрояване от 35% на 70%, максимална етажност от 12м. на 15м., Кинтензивност от 1,30 на 2,00 и минимално озеленена площ от 50% на 30%. Според предложението за изменение на ПУП-ПРЗ, приложено към искането, в обхвата на разработката е включен имот с идентификатор 11538.502.284 отреден за улица, собственост на община Несебър.

Проектът за ПУП –ПРЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.Н2-УТ-3796/ 05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-483 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.5 , кв.60 по плана на с.Равда. , с който се предвижда запазване на устройствената зона „Жм“, промяна предназначението на имота от „За жилищно строителство“ в „За автомивка“, при установяване на устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване- 60% , Кинт.= 1,20, височина на застрояване Нк≤10м. и Позел. 40% и начин на застрояване- свободно.
Ограничителните линии на застрояване се поставят на 1,5м. от уличната регулационна линия, на 3м. от страничните имотни граници и на 5м. от дъното на имота.
Проектът за ПУП –ПRЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от датата на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ Н2-УТ-3791/05.07.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за застрояване за за УПИ I-566 с идентификатор по кадастрална карта 61056.501.678, кв.65 по плана на с.Равда , с който се предвижда промяна устройствената зона за имота- от „Ок“ на „Жс“- жилищна зона със средна височина на височината на застрояване, с отреждане на имота- „За жилищно строителство“. Предвиждат се устройствени показатели, както следва: Плътност на застрояване≤ 30% , Кинт.≤ 1,65, максимална височина на застрояване Н≤15,0м. и Позел.≥ 30% и начин на застрояване- свободно.
Проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 05.07.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Реконструкция на покриви, подпокривно пространство и ремонт на фасадите на жилищна сграда /с идентификатор 51500.501.480.1/“ находяща се в ПИ №51500.501.480. по КК, УПИ VІ-328, кв.58 по плана на гр.Несебър, Община Несебър, с възложители Здравка Венциславова Тихова и Евгения Венциславова Тихова – Попова.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯПубликувано на 24.06.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 следваща»

Content Management Powered by CuteNews