АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6939-002/23.05.2023г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица- Венета Валериева Иванова че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №215/19.12.2022г. на главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда /ЗП №4 и ЗП №5“ с идентификатор 51500.503.400.7, находящ се УПИ Х-общ. с идентификатор по КК 51500.503.400 в кв.12 по плана на ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 23.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В изпълнение на чл.95, ал.1, последно предложение от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 51500.83.115 по КК на гр.Несебър, община Несебър /УПИ ХІХ-23 кв.15 по плана на м.„Кокалу“, гр.Несебър/“.

Писмо РИОСВ


Уведомление

Публикувано на 18.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 18.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 18.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Изграждане на мотел с търговски обект – магазин за автопринадлежности и автосервиз – пункт за годишни технически прегледи в ПИ с идентификатор 51500.43.25 по КК на гр.Несебър, община Несебър“, с възложител Борис Борисов.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2009/16.05.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 793/09.05.2023г. на за кмет на община Несебър е одобрен ПУП–ПРЗ за УПИ VII от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.333 по КК/. Изменението е промяна на устройствената зона на имота от курортна зона –„Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за хотел и жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Проекта и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 16.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда" в ПИ 51500.505.70.3 по плана на КК гр.Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6985-001/10.05.2023г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ, отдел ”УТ” при Община Несебър съобщава, че със Заповед №821/10.05.2023г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.68.22 по кадастралната карта на с.Равда, м.“Хендек тарла“, целият с площ 804 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване-„Друг вид нива“. С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За жилищно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.68.22: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 15 и минимално озеленяване≤ 50%.
Заповед №821/10.05.2023г. и проектът за ПУП–ПЗ се намира в отдел „УТ”– Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в Община Несебър в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

тел. за справка 0554/29331 инж.И.Димова


Публикувано на 10.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-2900/ 05.05.2023г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че е изготвен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване за УПИ І-общ, кв. 21, ПИ с идентификатор 51500.503.219 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствената зона от Жм на Жс и установяване на следните устройствени показатели: етажност 3етажа/височина на застройката Н-10м/, максимална плътност на застрояване - 40%, Кинт - 2,0, минимална озеленена площ - 30% . Отреждането „за жилищно строителство“ се запазва..
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок пред Община Несебър.


Публикувано на 05.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5353/03.05.2023г


С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 722/27.04.2023г. на зам. кмета на община Несебър, е одобрен подробен устройствен план, ПУП – ПР за УПИ VII и X-общ. (ПИ с индетификатори 53045.502.452, 53045.502.453 и 53045.502.429 по КК) в кв. 49 по плана на гр.Обзор, община Несебър. С проекта план за регулация се предлага упълномеряване на УПИ VII до притежаваните от възложителите 1478 кв.м. за сметка на УПИ X-общ., при което от УПИ X-общ. към УПИ VII с придават 590 кв.м. Същевременно уличните регулационни линии на УПИ X-общ. към улица с о.т. 135 и 137 се изменят по съществуващите кадастрални граници, при което от улицата се придават 91 кв.м. към УПИ X-общ. Предлага се провеждане на улица – тупик за осигуряване на автомобилен достъп до УПИ II, III, IV и V в кв.49, тъй като същите нямат автомобилен достъп от ул.„Славянска“ поради стръмния терен, като с това се придават 272 кв.м. от УПИ X-общ. към уличната мрежа.
След предложените промени УПИ X-общ. „за детска градина“ става на площ 6918кв.м.
Проектът и заповедта се намират в отдел УТ при Кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2 , ст. № 8 и може да се прегледа от заинтересованите лица.Телефон за контакти 055635116.
Заповедта може да бъде оспорена, пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.


Публикувано на 04.05.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews