АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен и приет с протоколно решение по т.11 от Протокол №11/17.01.2018г. от ОбЕСУТ в състав съгласно чл.16, ал.2 от ЗУЧК, проект за подробен устройствен план - план за регулация и проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5, №61056.54.15 и №61056.56.20 по кадастралната карта на с. Равда, местност „Хендек Тарла”, който проект касае:
Проектът касае урегулиране на новообразуван УПИ I-4,5,15,17 в кв.1 с площ 51771 кв.м. от поземлени имоти с идентификатори №61056.54.4, №61056.54.5 и №61056.54.17, като за целта ще се придадат 271 кв.м. от ПИ 61056.54.5 към ПИ 61056.54.15, 834 кв.м от ПИ 61056.54.15 ще се придадат към новообразувания УПИ I-4,5,15,17 и 664 кв.м. от ПИ 61056.54.17 се придават към ПИ 61056.56.20 и ПИ 61056.54.15. Предвижда се осигуряване на възможност за реализиране на бъдещи улици-тупик и необходимите към тях уширения, осигуряващи обръщане на автомобилите в обратна посока. За новообразуваният УПИ I-4,5,15,17 се предвижда отреждане „За аквапарк и курортно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3, стая №32 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението от Община Несебър.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303676, Борис Борисов

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА ПИ 73571.31.16,
73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23,
73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27 И 73571.31.33 ПО КК НА С.ТЪНКОВО,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 10.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на Базова станция на „Теленор България“ ЕАД №5150“ с местоположение сграда с ид.№ 51500.510.105.9, гр.Несебър, общ.Несебър,обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на Базова станция на „Теленор България“ ЕАД №5150“ с местоположение сграда с ид.№ 51500.510.105.9, гр.Несебър, общ.Несебър,обл.Бургас.

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в ПИ 51500.502.407 по КК на гр.Несебър“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на уличен питеен водопровод и улична канализация“ за ПИ с идентификатор 51500.84.40 по КК на гр.Несебър, м-т „Кокалу“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в ПИ 51500.502.149(УПИ I-общ., кв.67) по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Външно ел. захранване на Изменение по време на строителство на жилищна сграда“, в ПИ 51500.84.31 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 05.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

По смисъла на чл.4 от Наредба за ОВОС от Калоян Стефанов
Стефанов
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 04.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Вх.№Н2-УТ-2040/21.03.2018г.за инвестиционно предложение на Паска Василева Пенкова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 03.04.2018 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews