АРХИВ ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Публикувано на 21.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 20.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ община Несебър, съобщава че
със заповед №РД-02-1539/04.04.2023г. на Заместник –министъра на регионалното развитие и благоустройство, на основание чл.124а,ал.4,т.1,ал.5,и ал.7, чл.125,ал.6 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ е разрешено да се изработи и процедира проект за изменение на ПУП-ПП за участъците извън урбанизираните територии в землищата на с.Близнаци и с.Равна гора, община Аврен, с.Старо Оряхово и с.Рудник, община Долни Чифлик, с.Горица и гр.Бяла, област Варна и гр.Обзор, с.Баня и гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас за обект:Оптична кабелна линия „07-0807/ТШ1-079“, чрез изграждане на връзка между оптична кабелна линия „07-072“ и оптична кабелна линия“07-0807/ТШ3-0814“

Настоящата заповед е публикувана на интернет страницата на МРРБ и на страницата на община Несебър.Публикувано на 19.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2009/18.04.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ VII от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.333 по КК/. Исканото изменение предвижда промяна на устройствената зона на имота от курортна зона –„Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за хотел и жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Проектът е приет с протоколно решение т.13 от протокол № 3 от 12.04.2023г. на ОбЕСУТ при Община Несебър и се намира в отдел “УТ - при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116Публикувано на 19.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1053-006/07.04.2023г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица- Тим Браке, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №46/15.03.2023г. на архитекта на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор 51500.507.388.1, 51500.507.388.2, 51500.507.388.3, 51500.507.388.4, 51500.507.388.5, 51500.507.388.6, находящ се УПИ ІІІ-495 с идентификатор по КК 51500.507.388 в кв.2301 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 07.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 04.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-1304/03.04.2023г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 468/30.03.2023г. на за кмет на община Несебър разрешава изработване и процедиране за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ VII от кв.1 по план на гр. Обзор– Южен плаж, община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.503.333 по КК/. Исканото изменение предвижда промяна на устройствената зона на имота от курортна зона –„Ок“ на жилищна зона със средна височина – „Жс“ и промяна отреждането от „за курортно строителство“ на „за хотел и жилищно строителство“, като се установяват следните устройствени показатели: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 2.00; максимална височина на застрояване Н ≤ 15м. и П озел. ≥ 30%.,
Заданието и заповедта се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица. Телефон за контакти 055635116


Публикувано на 03.04.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 29.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 27.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 следваща»

Content Management Powered by CuteNews