ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ Н2-УТ-2680 /15.05.2020г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че на основание Заповед № 436/30.04.2020г. на кмета на общината е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.150 и УПИ VІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.151 в кв.56А по плана на гр.Свети Влас, който план касае придаване на 47 кв.м, представляващи част от УПИ VІ /общинска собственост/ и 6 кв.м част от улица „Русалка“ към УПИ І в кв.56А, а част от югоизточната част на УПИ І с площ 53 кв.м се отрежда за пешеходна алея. С изменението УПИ І се урегулира на площ от 294 кв.м, УПИ VІ е 737 кв.м.
За УПИ І - „за жилищно строителство“ се установява устройствена зона „Жс“, Плътност на застрояване - макс. 70%, Коефициент на интензивност на застрояване - макс.- 2.00, Плътност на озеленяване - мин. 30%, а за УПИ VІ се отрежда „за озеленяване“ и се установява устройствена зона „Оз1“, Плътност на застрояване - макс. 10%, минимално озеленяване - 60% и етажност до 1 етаж, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да бъде оспорена пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от узнаването и.
Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет. 3, ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт 0554/29331


Публикувано на 15.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за “Подробен устройствен план - план за застрояване“ за поземлени имоти с идентификатори 51500.503.507 и 51500.503.509 по кадастралната карта на гр.Несебър,м.“Кокалу“, Община Несебър. Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.507 „За общежития, обслужващи функции и озеленяване“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.507: Плътност на застрояване -30%, Кинт- 1,5, Нкорниз- 15м., минимално озеленена площ -50% и паркиране в имота.
Проектът предвижда отреждане на ПИ 51500.503.509 „За техническа и транспортна инфраструктура“, въвеждане на устройствена зона „Ти“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.503.509: Плътност на застрояване-3%, Кинт-0,03, Нкорниз- 3м. и паркиране в имота.
Проектът се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от съобщаването.
тел. за справка 0554/29342 инж.И.Димова, ст. експерт“УТ“ при Община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 14.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2461/11.05.2020г.

С настоящето отдел “УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за застрояване) за имот с идентификатор 61056.78.5 по КК на с.Равда, м.”Чатал тепе”, /Съседен на Ваш имот/. С проекта се предвижда промяна на трайното предназначение на земеделски имот 61056.78.5 на площ от 2499кв.м. за неземеделски нужди. С представения проект се промена трайното предназначение на имота от „Земеделска „ в урбанизирана .Същият се отреждане за “За склад с администрация и обществено обслужване”,устройствена зона „Пп”, при установяване на следните устройствени показатели: Кпл.=30%; Кинт.=0.8; максимална височина Н=10.00м. и мин. озел. площ 50%
Проектът се намира в отдел УТ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№35 и може да се прегледа от заинтересованите лица./тел. 0554/293-35.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.


Публикувано на 13.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-721-002/08.05.2020г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Ваня Петкова Ценова, Стойчо Кънев Дачев, Миа Елизабет Ангрю , Хассе Ове Микаел Ангрю , Кирил Николаев Димитров, Валентин Стоянов Василев, Константин Дмитриевич Пешков, Айледин Исмаил Дахил и Нели Димитрова Дачева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №48/11.02.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистриран о въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП №5“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.222.5, находящ се в УПИ І-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.222 в кв.15 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 Масларова


Публикувано на 08.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона B G000104 "Емине-Иракли", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 08.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-5032/05.05.2020г.

С настоящето на основание чл. 61 , ал.3 от АПК във връзка с чл. 131 , ал.2 , т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със с протоколно решение т.23 от протокол № 3 от 16.04.2020г. на ОбЕСУТ при Община Несебър е приет проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ I в кв.49 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър
С изменението на ПУП в частта „План за регулация“ УПИ I, кв.49 по планa на гр.Обзор се разделя на два нови УПИ – УПИ I и УПИ XIII, като от неговата площ се обособява улица–тупик за достъп до УПИ XIII. Регулационните линии на новообразувания УПИ I се провеждат по имотните граници на ПИ 53045.502.585 по влязла в сила КК за гр. Обзор, като същия става на площ от 430 кв.м. Регулационните линии на новообразувания УПИ XIII се провеждат по имотните граници на ПИ 53045.502.586 по влязла в сила КК за гр. Обзор, като същия става на площ от 381 кв.м. ПИ 53045.502.587 по влязла в сила КК за гр. Обзор в състава на УПИ I, кв.49, който е на площ от 51 кв.м., се придава към уличната мрежа като улица–тупик.
С изменението на ПУП в частта „План за застрояване“ за новообразувните УПИ I и XIII се установява характер на застрояване с малка височина (H≤10м) и начин на застрояване – свободно основно застрояване и свързано допълващо застрояване на страничната регулационна линия към УПИ II. Променят се устройствените полазатели за УПИ I и XIII както следва: П застр. ≤ 60%; Кинт. ≤ 1,20; П озел. ≥ 40%.
Проектът и протоколът се намират в отдел УТ при кметство гр.Обзор ул.”Иван Вазов”№2, ст. №8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Телефон за контакти 055635116- гл.УТ ; Йоана Щерева


Публикувано на 05.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-2440/ 04.05.2020г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 408/ 23.04.2020г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ І-общ., кв. 28а, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.286 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър. Проектът касае промяна на номерацията на имота от УПИ І на УПИ І-286 в съответствие с идентификатора на имота по кадастрална карта. Запазва се начина на застрояване, а именно свързано основно застрояване. Предвижда се промяна на устройствената зона от „Жм” на „Жс”, промяна характера на застрояване – от застрояване с малка височина /Н<10.00м./ на застрояване със средна височина /Н<12.00м/ и промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=47%, коефициента на интензивност на застрояване Кинт=2.0, минимално озеленена площ - 40% и етажност до 4 етажа /Н<12м/.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 04.05.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-7425/27.04.2019г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че със заповед № 415 от 24.04.2020г. на кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53045.503.312 по одобрена КК на гр.Обзор, местност „Мешелика” община Несебър.
С изменението на ПУП за ПИ с идентификатор 53045.503.312 в частта „План за регулация” се променя предназначението на имота от „За почивен лагер” на „За пункт за варене на ракия и жилищна сграда” и се установява предимно производствена устройствена зона „Пп”. В частта „План за застрояване” се установява характер на застрояване с малка височина (Н≤10м) и начин на застрояване – свободно основно застрояване при следните устройствени показатели: П застр.≤ 30%; Кинт. ≤ 1,20; П озел. ≥ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение пред Апелативен съд – гр.Бургас.


Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. Николова


Публикувано на 27.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх. № Н2-УТ-2041/24.04.2020г.

С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че с протоколно решение т. 20 от протокол № 3 от 16.04.2020г. на ОбЕСУТ при община Несебър е приет проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за на УПИ I-общ. в кв.24 по регулационния план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор.
Заданието касае промяна отреждането на УПИ I-обш. в кв.24 по регулационен план на гр.Обзор, с идентификатор 53045.502.294 по КК на гр.Обзор от „за МНО” на „за археологически музей, жилищни сгради, КОО и трафопост”, промяна на устройствените показатели, както следва: максимален коефициент за интезивност на застрояване (К инт.) от 1,14 на 1,20; максимална плътност на застрояване (П застр.) от 44% на 60%; начин на застрояване от свързано в свободно основно застрояване, при запазване характера на застрояване – с малка височина, устройствена зона „Жм” и минимално озеленена площ 40%.
С РУП за имота се предвижда надстрояване на две от законно изградените в УПИ I-обш. обществени сгради с идентификатори по КК 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и установяване на намалено отстояние през страничната регулация между сградите в УПИ I-обш. и УПИ IX-340 , съгласно чл.36, чл.2 от ЗУТ.
Протоколното решение и проекта се намират в отдел УТ, Кметство гр.Обзор, ул.”Иван Вазов” №2, ст. № 8 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по заповедта се правят в 14-дневен срок от настоящото съобщение пред Апелативен съд – гр.Бургас.

Тел. за контакти: 0556 35115, Кр. НиколоваПубликувано на 24.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1966-001/08.04.2020г.

Отдел „УТ” при Община Несебър на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че е издадено разрешение за строеж №72/07.04.2020г. на „А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД за „Приемо – предавателна станция BGS 0225.E000 „UOS“ с честотен обхват 900-2100MHz на „А1 България“ЕАД“ в УПИ ІІ-8 кв.8 по плана на гр.Несебър, м.”Кокалу”, с идентификатор 51500.510.6 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Кокалу”, с адрес: гр.Несебър, кв.”Аурелия” №44.
Разрешението за строеж и одобрените проекти се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 стая №37 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 дневния срок от публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на Община Несебър /едновременно с поставяне на таблото за обявления/, съобщението за издаденото разрешение за строеж се счита за връчено.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано чрез Община Несебър пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от изтичане на срока за връчване на съобщението.

тел. за справка 0554/29342 М. Караджова


Публикувано на 08.04.2020 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 следваща»

Content Management Powered by CuteNews