ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Промяна предназначението на таванско помещение №5 в ателие за индивидуална творческа дейност в имот №51500.502.424 по КК на гр.Несебър“
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 51500.502.133.3.16
с цел промяна предназначението в „Кафе сладкарница“ в УПИ І-общ. кв.91 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.133 по КК“.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 01.03.2021 от Пресцентър Община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх. № Н2-УТ-1132/ 26.02.2021г.

Отдел УТ при Община Несебър съобщава, че със Заповед № 351/ 25.02.2021г. на Кмета на община Несебър е одобрен проект за Изменение на Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ ІІ, кв. 5, с идентификатор по одобрена КК 51500.503.14 по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър.
Проектът касае промяна на устройствените показатели и установяване на Кпл.=60%, коефициент на интензивност на застрояване Кинт. = 2.0 и минимално озеленяване - 40%. Запазват се максималната височина на застрояване Н ≤ 12.00м, отреждането „За жилищна строителство“ и начина на застрояване – свободно основно застрояване.
Заповедта и проекта се намират в отдел УТ – Община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, ет.3, ст. № 31 и може да се прегледа и обжалва от заинтересованите лица в 14 дневен срок чрез Община Несебър, пред Административен съд, гр. Бургас.


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА

ОТ "ВАНКО ТРАНС ГРУП" ЕООД
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПРЗ ЗА ПИ № 004011, ПИ №
004034 и № ПИ 004033 в кв. 26 по плана на Курортна зона между "Морски
санаториум" и гр. Свети Влас, местност "Юрта под пътя"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 26.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1429-001-001-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Димитър Желязков Желязков и Севдалина Желязкова Желязкова, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №258/07.12.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Вилна сграда“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.504.408.1, находящ се в УПИ V-327 с идентификатор по кадастрална карта 11538.504.408 в кв.36 по плана на с.о. „Инцараки“, землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.

тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-3828-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Лимбия Димитрова Даменлиева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №247/22.10.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП №3 с магазин и надстройка с трети жилищен етаж на кота +9,15м.“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.373.2, находящ се в УПИ ХІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.373 в кв.28 по плана на ж.к. „Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2919-001-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Траянка Вангелова Михайлова и Николина Вангелова Ставрева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №151/24.06.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Апарт-хотел“ с идентификатор по кадастрална карта 11538.13.2.1, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 11538.13.2 в местност „Варницата“ , землище гр.Свети Влас.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4114-004-001/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Мариела Генчева- Попова и Димитър Борисов Попов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №2/15.01.2021г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.506.211.1, находящ се в УПИ ІХ-140 с идентификатор по кадастрална карта 51500.506.211 в кв.7102 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“

Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1889-001-002/25.02.2021г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица –Пенко Петров Пенев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №178/16.07.2020г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Басейн“, находящ се в УПИ ІV-153 с идентификатор по кадастрална карта 51500.506.278 в кв.6101 по плана на к.к.Слънчев бряг-запад.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 25.02.2021 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 следваща»

Content Management Powered by CuteNews