ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СЪОБЩЕНИЯО Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-4430-001/08.09.2022г.


Отдел „УТ” при Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-410 в кв.77 по плана на гр.Несебър, с идентификатор 51500.502.32 по кадастралната карта. Проекта касае промяна номера на урегулирания имот от УПИ І-410 на УПИ І-32, в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта, установяване на градоустройствена зона „Ц“ (смесена централна), начин на застрояване - свързано, като се предвижда задължителна линия на застрояване към сграда с идентификатор 51500.502.33.6 и характер на застрояване – със средна височина (до 12м.). Променя се отреждането на имота от „За месокомбинат“ на „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и се установяват устройствени показатели: Кплътност=60%, Кинтензивност=2,20, минимално озеленена площ - 35% и етажност - до 4 етажа H≤12,00м..
Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение до Община Несебър.


тел. за справка 0554/29342 М. КараджоваПубликувано на 08.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на 07.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 05.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 26.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1619-002/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Цветан Василев Вълчев и Георги Иванов Беев, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №61/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Надстройка на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 51500.503.14.1“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14.1, находящ се в УПИ ІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1719-002/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Борис Мирчев Костадинов, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №77/03.05.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна група състояща се от 12 броя жилищни сгради в ПИ 39164.15.144, м. "Сулуджана", землище с.Кошарица, община Несебър : Подобект : Жилищни сгради №9 и №10“ с идентификатор по кадастрална карта 39164.15.144.9 и 39164.15.144.10, находящ се в имот с идентификатор по кадастрална карта 39164.15.144 в местност „Сулуджана“, с.Кошарица.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6545-004/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Пламен Колев Стоянов и Николай Руменов Пенчев че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №38/07.03.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда ЗП №4“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.103.2, находящ се в УПИ ІХ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.103 в кв.9 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-4949-004/24.08.2022г.

С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованото лице Полина Симеонова Перчемлиева, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №47/24.03.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 и ЖИЛИЩНА СГРАДА 2“ , с идентификатори 11538.502.442.1 и 11538.502.442.2, находящи се в УПИ ІV-395,396 в кв.14 по плана на гр.Свети Влас-юг, община Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-1520-002/24.08.2022г.


С настоящото на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, в т.ч. Борислав Илков Илиев, Мустафа Ибрям Мустафа, че е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №60/08.04.2022г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е регистрирано въвеждането в експлоатация на строеж : „Жилищна сграда“ с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14.1, находящ се в УПИ ІІ-общ. с идентификатор по кадастрална карта 51500.503.14 в кв.5 по плана на ж.к.Черно море“, гр.Несебър.
Удостоверението се намира в отдел „УТ“ при Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10 ет.3 ст.№32 и може да се получи от заинтересуваните лица.
След изтичане на 7 – дневния срок от настоящето съобщение, удостоверението се смята за връчено.
Удостоверението може да бъде обжалвано чрез община Несебър в 14 дневен срок от изтичане на срока за връчването му от общинска администрация.


тел. за връзка 0554/29332 отдел „УТ“


Публикувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СЪОБЩЕНИЕПубликувано на 24.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 следваща»

Content Management Powered by CuteNews